Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice 

  Straka, Tomáš
  Kontakt kola a kolejnice je výrazně ovlivněn tzv. třetím tělesem – kontaminanty. Cílem této bakalářské práce je analyzovat kontaminanty v kontaktu a vytvořit tak stručný přehled. V úvodu práce je charakterizován kontakt ...
 • Analýza radiálních kluzných ložisek s využitím pokročilých výpočtových metod 

  Orbán, Tomáš
  Tato diplomová práce uvádí analýzu kluzných ložisek pomocí MBS softwaru FEV Virtual Engine zahrnutím struktury reálných povrchů získané pomocí 3D měření drsného povrchu. První polovina práce udává stručný přehled o zážehových ...
 • Effects of Non-Newtonian Lubricants on Surface Roughness in Point Contacts 

  Ficza, Ildikó
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium deformace nerovnosti uvnitř elastohydrodynamicky mazaného (EHD) kruhového kontaktu. Práce se zabývá studiem přechodu příčné nerovnosti přes kontaktní oblast, která je modelována ...
 • Hodnocení maziv pro tváření 

  Svobodová, Hana
  Cílem této diplomové práce je experimentální zkoušení a vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné chrom – niklové austenitické oceli X5CrNi18-10 a porovnání výsledků získaných z práce [51]. Zkoušení probíhalo ...
 • Konstrukce zařízení pro buzení vibrací 

  Čípek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulu pro buzení vibrací. Modul bude doplňkem laboratorního zařízení, optického tribometru. Tribometr simuluje styk dvou těles (ocelové kuličky a skleněného disku) za přítomnosti maziva ...
 • Konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu 

  Navrátil, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru kontaktu, který by umožnil další zkoumání jevu hladovění, konkrétně poměry distribuce mazivových filmů na dva valivé elementy s geometrií ...
 • Mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy 

  Janovec, Ladislav
  Cílem této práce je provést rešeršní a analytické zhodnocení jednotlivých přístupů aplikovaných výrobci v oblasti mazání okolků kolejových vozidel ekologickými mazivy. Analýza je zaměřena na cyklické i kontinuální způsoby ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Mück, Jonáš
  Záměrem této práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti různých maziv pro hluboké tažení korozivzdorné oceli 1.4404. Metoda testování je založena na modelu tření v místě přidržovače a tažné hrany, kterému odpovídá ...
 • Maziva vhodná pro tažení oceli 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné oceli 1.4301, a to za zvýšené teploty, která odpovídá teplotě v reálném procesu. Metoda testování maziv je založena na modelování tření ...
 • Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu 

  Matoušek, David
  Diplomová práce se zabývá studiem mechanické aktivace chemických reakcí na fázovém rozhraní MDF kompozitů. MDF kompozity jsou perspektivním kompozitním materiálem na bazi polymer-cement. Vynikají zejména z hlediska pevností ...
 • Měření tření v lidských kloubech 

  Šnejdar, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá tribologií reálných kloubů. Cílem práce je objasnění vlivu vybraných provozních podmínek na vývoj součinitele smykového tření. Jedná se zejména o rychlost, zatížení a rehydrataci. Experimentální ...
 • Možnosti zvětšení zdvihového objemu čtyřválcového motoru Zetor 

  Zloch, Jan
  Diplomová práce se zabývá zpracováním počátečního návrhu konceptu motoru Zetor UŘ III se zvětšeným zdvihovým objemem a posléze provedením kontroly únosnosti hlavních a ojničních ložisek klikového hřídele pro tento koncept. ...
 • Nanomaziva v praktických aplikacích 

  Sochor, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem nanomaziv a vylepšení jejich vlastností pomocí vhodných aditiv, jako jsou nanočástice, které mohou zlepšit jejich tribologické vlastnosti a snižovat opotřebení, tření v místě kontaktu ...
 • Návrh a realizace přídavného modulu laboratorního zařízení pro měření tření v mazaných kontaktech 

  Stifter, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního modulu pro měření součinitele tření, resp. třecích sil v elastohydrodynamicky mazaných kontaktech současně ve dvou osách. Motivace k realizaci tohoto modulu byla ...
 • Přehled metod pro studium a kvantifikaci opotřebení 

  Řeháková, Bára
  Tato bakalářská práce popisuje normy ASTM pro opotřebení z hlediska jejich využitelnosti pro ÚK na FSI VUT v Brně. Začátek se zabývá opotřebením a jeho pochody a vznikem norem. Hlavní část pak popisuje jednotlivé normy a ...
 • Rostlinné oleje v průmyslu 

  Beran, Vojtěch
  Tato bakalářská práce popisuje rostlinné oleje z pohledu jejich použitelnosti jako kapalná maziva. Začátek práce se obecně zabývá problematikou tribologie a procesu mazání. Hlavní část pak popisuje rostlinné oleje z pohledu ...
 • Rozbor a zhodnocení vlivů textury povrchu zkušebních vzorků 

  Fuciman, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením textury povrchu různých materiálů, vyrobených technologiemi třískového obrábění (soustružení, frézování a broušení). V teoretické části práce je proveden teoretický rozbor vlivu textury ...
 • Snižování třecích ztrát kontaktních dvojic 

  Novotný, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mechanické účinnosti kontaktních dvojic v aplikaci na klikový mechanismus spalovacího motoru. Úvodní část pojednává o účinnosti spalovacího motoru jako celku, dále pak popisuje ...
 • Snižování tření mazaných kontaktů změnou tepelné vodivosti materiálů 

  Šnevajs, Matěj
  Diplomová práce se zabývá vlivem tepelných vlastností kontaktních materiálů na tření, tloušťku mazacího filmu a teplotu v EHD kontaktu. Práce se zaměřuje na konfiguraci ball on disc, přičemž experimentální materiály obou ...
 • Stacionární jednotky pro mazání hlavy kolejnice 

  Málek, Jan
  Předložená bakalářská práce se zabývá tématem stacionárních zařízení pro mazání hlavy kolejnice v oblasti drážní dopravy. Obsahem práce je také pohovoření o kontaktu kola a kolejnice, popis principu funkce těchto zařízení ...