Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza účinku dusítek na barvu pozounu a trubky 

  Košař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou účinku dusítek na barvu pozounu a trubky, konkrétně jejich vlivem na frekvenční spektrum, úroveň jednotlivých harmonických složek, výskyt formantů a vyzařovací směrovost jednotlivých tónů ...
 • Autobusové nádraží 

  Šotkovský, Jakub
  Předmětem této diplomové práce bylo vypracovat variantní návrh a posoudit nosnou ocelovou konstrukci zastřešení autobusového nádraží ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Byly vypracovány 2 varianty, z nichž jedna byla ...
 • Autosalon 

  Smrčka, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu. Autosalon se nachází v Brně. Konstrukce je tvořena z trubek a válcovaných profilů. Šířka objektu je 36,5m, délka 42m a výška v nejvyšším ...
 • Design of a robotic cell for hydraulic pipes moulding 

  Bartošek, Jindřich
  Předmětem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro tvarování hydraulických trubek. Práce obsahuje analýzu technologie tvarování trubek a zdůvodnění potřeby automatizace celého procesu. Z návrhů jednotlivých ...
 • Náhrada základních výměníků v Teplárně Malešice 

  Rybka, Tomáš
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navržení dvoucestného výměníku tepla s integrovaným chladičem parovzdušní směsi a porovnání materiálů teplosměnné plochy. Dalším úkolem je pevnostní dimenzování tohoto výměníku a ...
 • Návrh konstrukce trubkového svazku generátoru páry 

  Klíma, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího provedení a nový konstrukční návrh trubkového svazku generátoru páry na základě využití metody konečných prvků v softwaru ANSYS. Dále bude náplní práce zohledňující způsoby ...
 • Návrh lisovacího nástroje pro výrobu válcového pouzdra 

  Fiedor, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu válcového pouzdra. Výroba zadané součásti je navržena na tři operace, při niž je provedeno rozšiřování pevným nástrojem ...
 • Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry 

  Kukla, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace výroby vložky do chladiče páry. Součást bude vyrobena z nízkolegované oceli EN 10216-2 10CrMo9-10. Předložená práce obsahuje přehled možných způsobů výroby, kde jako nejvhodnější ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Kubíček, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová ...
 • Rozšiřování konce trubky za dynamických podmínek 

  Macháček, David
  Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozepsána blíže metoda rozšiřování konce trubek. Tato metoda byla zvolena pro zkoumání biaxiálního stavu napjatosti, zde zejména při zvýšených ...
 • Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek 

  Šrefl, Martin
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek zhotovených z materiálu 1.4031 do tvaru kužele za kvazistatických a dynamických podmínek. Cílem zkoumání je analýza napěťově deformačního stavu v tvářené ...
 • Technologie zaválcování trubek do trubkovnice 

  Podstata, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenské technologie předkládá literární rešerši z oblasti zaválcování trubek v trubkovnici. Z historie i ze současnosti máme několik možností, jak trubku rozválcovat. ...
 • Tepelný a pevnostní výpočet výměníku 

  Jedlička, Rostislav
  Hlavním úkolem diplomové práce je návrh topného výměníku. Výměník má být dvoucestný na straně vody a s integrovaným chladičem parovzdušné směsi. Další úkoly jsou tepelný výpočet, určení tlakové ztráty, pevnostní dimenzování ...
 • Víceúčelová sportovní hala 

  Bém, Miroslav
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení víceúčelové sportovní haly v lokalitě Moravské Budějovice. Objekt má obdélníkový půdorys o šířce 40 m a délce 48 m. Návrh je vypracován ve ...
 • Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce 

  Exnerová, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji ...
 • Využití kapaliny při tvarování trubek 

  Vilda, Dalibor
  Práce předkládá studii technologií, které využívají při tvarování trubek jako tvářecí médium kapalinu. Obsahuje popis metod nízkotlakého, vysokotlakého a postupového hydroformingu i radiálního vypínání kapalinou. Součástí ...
 • Výpočtová simulace rovnání trubek 

  Peter, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výpočtovou simulací kosoúhlého rovnání trubek s různou mírou tenkostěnnosti. Na základě Lagrangeova přístupu byla vytvořena a následně řešena řada MKP modelů rovnané trubky v komerčním softwaru ...
 • Výroba součásti Trubka objemovým tvářením 

  Grufík, Lubomír
  Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby redukční části trubky. Výroba zadané součásti je na základě výpočtů a simulace navržena na jednu operaci, při níž je provedeno rozšíření i napěchování. Pro výrobu je ...
 • Výroba výfukové trubky 

  Frňka, Martin
  Práce předkládá návrh technologie výroby výfukové trubky, jejíž polotovarem je trubka o průměru 76 mm a tloušťka stěny 2 mm z oceli 11 320. Na základě literární studie problematiky ohýbání bylo navrženo ohýbání navíjením ...
 • Výstavní pavilon v Olomouci 

  Ćmiel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem haly pro výstavní účely o kruhovém půdorysu s průměrem 35m. Hala je koncipována jako kopule vazby schwedlerovy soustavy. Návrh je proveden jako koule a je proveden z trubek. Součástí ...