Now showing items 1-8 of 8

 • Konstrukční úprava výměníku tepla pro výrobu páry 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je zaměřena na řešení problematiky výměníků tepla. Je rozdělena do dvou částí, rešeršní a konstrukční. První část je věnována různým konstrukcím zařízení pro výměnu tepla, základnímu rozdělení a přehledu typů ...
 • Mezivýměník tepla sodík - sodík 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezivýměníků tepla v jaderných elektrárnách. První část je věnována analýze a rozdělení konstrukčních provedení mezivýměníků u komerčních a experimentálních elektráren. V další ...
 • Modelování proudění ve výměníku tepla 

  Hudeček, František
  Tato práce se zabývá problematikou tepelného řešení výměníků tepla. K návrhu lze využít výpočty na základě vzorců pro prostup tepla, vzniklých na základě četných měření. Druhou metodou je přístup více moderní. Za pomoci ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Vašíček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem chladícího tepelného výměníku pro média voda – voda. Obsahem práce je základní rozdělení a popis trubkového výměníku tepla. Dále je zde zahrnut výpočet a návrh geometrických rozměrů, ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Kopřivová, Anna
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu tepelného výměníku typu voda-pára. Podstata tepelných výměníků spočívá ve zvyšování účinnosti tepelných oběhů. Na začátku práce je popsán princip těchto tepelných cyklů, konkrétně ...
 • Pevnostní výpočet trubkovnice tepelného výměníku se zaměřením na ekonomické zhodnocení 

  Horniak, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na pevnostní výpočet trubkovnice zadaného tepelného výměníku s pláštěm. Jde o trubkový výměník s pevnými trubkovnicemi a přímými trubkami. Navrhovaná trubkovnice je integrální s pláštěm, těsněná ...
 • Rozbor různých způsobů zpětného získávání tepla při větrání 

  Dvouletý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje souhrn a vysvětlení základních pojmů objevujících se v souvislosti s danou problematikou zpětného získávání tepla při větrání, jako jsou účinnost, ekonomie použití a další. Hlavní částí práce je ...
 • Řešení systému chlazení odplynů pro odstranění obsažených rozpouštědel 

  Blažek, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hledáním nejvhodnějšího řešení chlazení vzdušiny pro odstranění obsažených rozpouštědel. Řešení vychází z reálného a již fungujícího zařízení farmaceutického provozu. Chladící systém je ...