Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění 

  Kloss, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. ...
 • Deformačně napěťová analýza železničního mostu přes řeku Odru 

  Svoboda, Josef
  Bakalářská práce se zabývá napjatostní, pevnostní a deformační analýzou rovinné mostní příhradové konstrukce. Cílem je určení osových sil pro staticky určitou soustavu a následně provedením konstrukčních změn a snížit osová ...
 • Jeřáb pro manipulaci s leteckými agregáty 

  Bureš, Martin
  Diplomová práce řeší konstrukční návrh mobilního jeřábu pro manipulaci s leteckými agregáty a vystřelovacími sedadly. Manipulační jeřáb umožňuje zvedání břemen o maximální hmotnosti 300 kg do výšky 4600 mm. Obsahem práce ...
 • Krytá motokárová dráha 

  Šik, Jan
  Předmětem práce je návrh, posouzení a porovnání dvou variant řešení ocelové nosné konstrukce areálu motokárové dráhy s přilehlým občerstvením. Stavba se skládá ze tří konstrukčně závislých objektů. Pro první objekt byly ...
 • Lávka pro pěší v Blansku 

  Urbánek, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Ocelová lávka přemosťuje řeku Svitavu v obci Blansko a má rozpětí 24 metrů. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová ...
 • Metody topologické optimalizace mechanicky namáhaných konstrukcí a jejich aplikace u prutových soustav 

  Pánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá topologickou optimalizací prutových soustav. V první části této práce je na základě rešerše dostupné literatury zpracován přehled jednotlivých metod strukturální optimalizace a stručně popsán ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu ve Starém Městě u Frýdku-Místku 

  Janík, Rostislav
  V této bakalářské práci je rozpracována napjatostně deformační analýza skutečného železničního mostu. Konstrukce mostu je modelována jako rovinná prutová soustava. První část práce se zabývá rešerší, která zahrnuje získání ...
 • Napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích 

  Gago, Viliam
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza železničního mostu v Brně Černovicích, který je typickým příkladem příhradové ocelové konstrukce. V první části je obsažen teoretický základ potřebný ...
 • Návrh a posouzení zastřešení rekreačního objektu 

  Florek, Jozef
  Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie zastrešenia prístavby k hotelovému objektu. Práca rieši tri rozličné varianty strešných konštrukcií. Pre každý variant je navrhnutá geometria a zaťaženie, na základe ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Nosná konstrukce objektu kulturního centra 

  Balázs, Ivan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce objektu kulturního centra o dispozici a konstrukčním řešením v souladu s architektonickými požadavky. Konstrukce se skládá z hlavní lodi a postranních přístaveb na ...
 • Nosná konstrukce zastřešení fotbalové tribuny 

  Kloss, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit střešní konstrukci fotbalové tribuny s půdorysnými rozměry 30 x 105 m a výškou 20,5 m. Klimatické zatížení je stanoveno pro předpokládanou lokalitu umístění stavby – Ostrava. ...
 • Nosná ocelová konstrukce kryté lávky pro pěší mezi budovami výukového areálu 

  Fiedlerová, Lucie
  Obsahem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce kryté lávky pro pěší mezi budovami výukového areálu A a D Fakulty stavební, Veveří ul. 95 v Brně. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová konstrukce se ...
 • Nosná ocelová konstrukce železničního mostu 

  Ganglbauer, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné ocelové konstrukce železničního mostu s dolní mostovkou o rozpětí 28 + 45 + 23 m, převádějícího drážní komunikaci. Konstrukce je situována v obci Třebestovice. Jsou vypracovány ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Kačírek, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh jednolodní ocelové konstrukce průmyslové haly v oblasti Jablonné nad Orlicí o půdorysných rozměrech 63x30m a výšky konstrukce 15,0m. V objektu jsou osazeny dva mostové jeřáby nosnosti 32/8t ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Smrčka, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce ocelové sportovní haly v Telči. Jako hlavní materiál byla navržena ocel S235. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 36 x 60 m. Světlá výška v nejvyšším bodě je 15,3 ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Makiš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové haly. Objekt je situován do města Brna. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 60 × 80 m. Světlá výška konstrukce je 12,0 m a celková výška ...
 • Pavilon moderního umění 

  Hýblová, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce byl návrh dvou variant ocelové konstrukce objektu pro účely pavilonu moderního umění. Půdorysný rozměr konstrukce je 52,5 x 24 m. Celá konstrukce obou variant je nesena čtyřmi čtyřbokými příhradovými ...
 • Požární stanice v Bruntále 

  Drahokoupilová, Nikola
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce objektu pro účel chráněného stání požárních vozidel v okrese Bruntál. Hlavní konstrukční materiál je ocel S355. Půdorysné rozměry objektu jsou ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Polický, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout rekonstrukci rodinného domu z 30.let, modernizovaného v roce 1998. Projekt se zaměřuje především na zvýšení využitelnosti podkroví, zateplení objektu a odstranění závad. Zvláštní pozornost byla ...