Now showing items 1-20 of 25

 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Dvořák, Pavel
  Moravská Ostrava v sobě nenese feudální dědictví. Je to město kde se téměř úplně vytratila stopa po jeho středověké síti, převažuje bloková struktura devatenáctého století, počátku dvacátého a nestruktura druhé poloviny ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Bartůšek, Ondřej
  Projekt se řeší prostor Moravského náměstí v návaznosti na městský parkový okruh.
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Kučerová, Jana
  TŘETÍ PLATFORMA A CENTRUM TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V LAUSANNE TRVALE UDRŽITELNÉ MĚSTO JE PODLE MÉHO NÁZORU TAKOVÉ, KTERÉ SVÝM OBYVATELŮM POSKYTUJE KVALITNÍ MĚSTSKÉ PROSTORY - ATRAKTIVNÍ ULICE A NÁMĚSTÍ - ZAJÍMAVÉ I PRO ...
 • Dřevostavby s použitím přírodních tepelných a zvukových izolací 

  Ambrožová, Elena
  Disertační práce se zabývá tepelně technickými parametry přírodních izolací. V současnosti je navíc celosvětovým trendem ve výstavbě snižování spotřeby energie na vytápění, klimatizaci, popřípadě s provozními zařízeními v ...
 • Ekonomické ukazatele udržitelného rozvoje sídel 

  Pavlas, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Chceme-li prakticky zkoumat udržitelný rozvoj a na základě kvantifikovatelných kritérií hodnotit jeho naplňování v dané jednotce území (od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní), je nejvhodnějším způsobem ...
 • Hliněné povrchy v současné architektuře 

  Šmardová, Kateřina
  Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Majerek, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Lze dosáhnout kvality bez ohledu na životní prostředí“? V práci jsou definovány pojmy kvalita a životní prostředí. Jsou uvedeny nejzávažnější environmentální ...
 • Mezinárodní spolupráce při uplatňování zásad udržitelného rozvoje 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V současné době, na rozdíl od situace na počátku environmentálního hnutí - na konci sedmdesátých a počátku osmdesátých let, panuje všeobecná shoda, že environmentální navrhování a stavebnictví by neměla být krátkodobou ...
 • Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie 

  Foit, Vladimír
  Tato bakalářská práce s názvem Možnosti vytápění pomocí alternativních zdrojů energie je rozdělena do čtyř částí. Nejprve je uveden přehled obnovitelných zdrojů energie používaných v ČR. Ve druhé části zahrnuje energetickou ...
 • Možnosti využití odpadů z textilního průmyslu při výrobě novodobých izolačních materiálů 

  Břicháček, Pavel
  Staré oděvy tvoří obtížně recyklovatelný odpad, který končí povětšinou ve spalovnách či na skládkách komunálního odpadu. Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit možnosti využití tohoto odpadu ve stavebnictví, ...
 • Návrh na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Veselá, Dagmar
  Diplomová práce se zaměřuje na možnosti rozšíření podnikatelských aktivit organizace prostřednictvím založení nové prodejní pobočky. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy související s vytvořením ...
 • Návrh územního plánu pro obec Radešín 

  Moučka, Michal
  Územní plánování je činností, která se snaží hledat a vytvářet nejvhodnější podmínky pro využití a prostorové uspořádání území na základě komplexních znalostí nejrůznějších oborů, a proto jej řadíme mezi multidisciplinární ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Babka, Tomáš
  Nový obytný komplex v Brně Komíně je navržen jako trvale udržitelná, kompaktní, hustě osídlená čtvrť nízkopodlažních domů s parkem a nově ztvárněnou zahrádkářskou kolonií. V závěrečné diskuzi se autor zamýšlí nad opodstatněností ...
 • Problematika vhodného způsobu využití brownfields v Brně 

  Račan, Václav
  Diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití brownfields. Práce je členěna do pěti kapitol. Teoretická východiska, definice a kategorizace brownfields jsou nastíněny v první kapitole. Druhá kapitola pojednává ...
 • Připrava pozemků pro developerský projekt 

  Černý, Petr
  Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci ...
 • Reporting udržitelného rozvoje 

  Mlejnek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá reportingem udržitelného rozvoje a jeho způsobu podávání pravidelných zpráv. První část obsahuje údaje o trvale udržitelném rozvoji a shrnutí přístupu ze strany OSN a EU k udržitelnému rozvoji, ...
 • Soběstačný domov pro 9000 obyvatel 

  Valový, Přemysl
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nové soběstačné město pro 9000 obyvatel. Město jako fenomén doprovázející lidstvo po staletí se stalo nedílnou součástí hmotného i kulturního dědictví naší civilizace. Kumulace jeho ...
 • Stavba v krajině - Centrum ekologické výchovy 

  Sáčková, Veronika
  Cílem úkolu bylo navrhnout objekt situovaný na Jižní Moravě v blízkosti nádrže Nové mlýny s výhledem na kopce Pálavy. Dům je navržen s ohledem k životnímu prostředí jako mimořádně úsporný. Součástí ekologického konceptu ...
 • Studium chování přírodních tepelně izolačních materiálů 

  Kostlánová, Jana
  Práce se zabývá studiem chování přírodních tepelně izolačních a akustických materiálů se zaměřením na vláknité izolační materiály. Významná část textu je věnována sledování environmentálních aspektů, které jsou spojeny se ...
 • Studium využitelnosti odpadů z izolačních materiálů 

  Čermák, Jan
  Práce se zabývá možnostmi použití odpadů z izolačních materiálů. V teoretické části popisuje odpady a izolační materiály používané ve stavebnictví. V praktické části se věnuje využitím odpadu z minerální vlny. Jejím výstupem ...