Now showing items 1-20 of 72

 • Analýza řezivosti břitových destiček při obrábění titanové slitiny 

  Fasora, Jan
  ABSTRAKT Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problematikou obrobitelnosti slitin titanu, řezivosti a opotřebením vyměnitelných břitových destiček (VBD) při soustružení. Důležitou část ...
 • Analýza řezivosti fréz pro zvolenou aplikaci. 

  Němeček, Lukáš
  Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá druhy frézování, volbou frézovacích nástrojů, volbou materiálu vyměnitelných břitových destiček a taktéž druhy opotřebení a jejich klasifikací. ...
 • Analýza výsledků měření propustnosti betonu pro vzduch a vodu jako podklad pro odhad jeho aktuální trvanlivosti 

  Kadlecová, Zlata
  Propustností povrchové vrstvy betonu se zabývá mnoho vědeckých pracovišť po celém světě, neboť povrchová vrstva je nejslabším článkem celé betonové konstrukce. Tato disertační práce navázala na problematiku celosvětově ...
 • Aplikace PVD povlaků pro frézování 

  Matuška, Martin
  Diplomová práce pojednává o vlivu PVD povlaků na změnu trvanlivosti nástroje. Teoretická část se zabývá úpravami nástrojů před procesem povlakování. Na tuto část navazuje popis specifických vlastností deponovaných vrstev ...
 • Betony s elektrárenskými popílky pro prostředí XF3 a XF4 

  Máša, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá betony s použitím elektrárenského popílku, jako aktivní příměsi pro prostředí XF3 a XF4. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část je zaměřena na základní informace ...
 • Betony s vysokým obsahem elektrárenských popílků 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí. Cílem teoretické části je prozkoumat možnosti využití a vlastnosti betonu s vysokým obsahem elektrárenských popílků s náhradou cementu 40 až 70 %. Zpracovat přehled dopadů na vývoj ...
 • Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time 

  Drochytka, Rostislav; Helanová, Ester (Elsevier, 2015-07-09)
  Calciumhydrosilicate components formed during autoclaving process are highly complex formations, which often blend together mutually and form a variety of intermediate products, from completely amorphous, to the good ...
 • Diagnostika vozovky a návrh opravy 

  Černoch, Adam
  V textu je uveden záznam o provedení vizuální prohlídky vybraného úseku v městě Luhačovice. Do formuláře byly zakresleny poruchy vozovky, určeny jejich plochy a délky. Dále je popsáno zhodnocení a příčina vzniku porušení. ...
 • FRP kompozitní materiály pro vyztužování betonu 

  Blahová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá kompozitní polymerní FRP výztuží. Popisuje způsob výroby FRP výztuží, jaké jsou jejich vlastnosti a z jakých materiálů se mohou vyrábět. Uvádí příklady aplikace FRP výztuží v konstrukčních prvcích. ...
 • Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu 

  Řezník, Bohuslav
  V souladu se současnými trendy využívání vedlejších produktů různých výrob jako zdroje surovin pojednává disertační práce o alkalické aktivaci vedlejších produktů – popílků a cihelného střepu, která vede ke vzniku ...
 • Hodnocení účinku krystalizačních přísad na trvanlivost cementových kompozitů 

  Roubal, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem krystalizačních materiálů a jejich vlivu na trvanlivost betonu. V teoretické části práce jsou podrobně rozebrány charakteristiky krystalizačních materiálů, včetně jejich rozdělení a způsobu ...
 • The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products 

  Hodul, Jakub; Žižková, Nikol; Borg, Ruben Paul (MDPI, 2020-08-21)
  Crystalline admixtures and industrial by-products can be used in cement-based materials in order to improve their mechanical properties. The research examined long-term curing and the exposure to environmental actions of ...
 • Jednoválcový dvoudobý motor motocyklu třídy enduro 

  Koten, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí motocyklového dvoudobého spalovacího motoru. Konkrétně se jedná o závodní motor pro třídu Enduro o zdvihovém objemu 250 cm3, upravený pro zástavbu do podvozku s extrémně dlouhou kyvnou ...
 • Konstrukce experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek 

  Frejlich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací funkčního prototypu experimentálního zařízení pro trvanlivostní zkoušky ložisek. V první části se práce zaobírá přehledem současného stavu poznání a ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Metodika testování nástrojů s břity z cermetů při soustružení 

  Koppová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení nástrojů osazených břity z cermetu. První část je zaměřena na teoretické aspekty řešené problematiky, které jsou uplatněny v části praktické. Cílem bylo provést řezné zkoušky, ...
 • Možnosti náhrady cementu příměsemi s vysokým obsahem SiO2 

  Pikna, Ondřej
  U moderních tzv. vysokohodnotných betonů se dnes již neobejdeme bez použití aktivních příměsí. Záměr této práce je směřován na důraz optimalizace množství mikrosiliky a cementu pro dosažení nejlepších mechanických a ...
 • Možnosti testování a zlepšování trvanlivosti provzdušněných betonů 

  Klaudová, Dana
  Diplomová práce se zabývá studiem vlastností provzdušněných betonů, sleduje se vliv složení betonu, dávky a druhu provzdušňovací přísady a plastifikační přísady na trvanlivost betonu. Sleduje se především míra provzdušnění ...
 • Možnosti zvyšování trvanlivosti stříkaných betonů 

  Merta, Michael
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stříkaných betonů a možnostmi zvyšování jejich trvanlivosti. Teoretická část je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se stříkaných betonů. Je kladen ...
 • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

  Januš, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí s FRP výztuží. Je zde zpracován postup návrhu průřezu s FRP výztuží namáhaného ohybovým momentem a posouvající silou na mezní stav únosnosti podle daných norem a směrnic. Při ...