Now showing items 1-8 of 8

 • Ionokomplexy hyaluronanu 

  Cimalová, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na studium fyzikálně chemických vlastností systému hyaluronan – kationtový tenzid. Jako kationtový tenzid byl použit Septonex. Byl zkoumán vliv prostředí na daný systém, vliv molekulové ...
 • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

  Černíková, Eva
  Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
 • Modelový výzkum účinnosti separačních technologií úpravy vody 

  Hofmanová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá účinností separačních technologií při úpravě vody. První, teoretická část, ve svém úvodu zmiňuje druhy znečištění, které se vyskytují v povrchových vodách. Dále jsou rozebírány mezičásticové ...
 • Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací 

  Měřínská, Zuzana
  V disertační práci se zabývám úpravou modelových vod s obsahem huminových látek, reziduí léčiv a zákalu koagulací. Pracovalo se s koagulanty síranem železitým a hlinitým, které jsou v praxi běžně používány a s přírodním ...
 • Odstraňování různých druhů fytoplanktonu flotací rozpuštěným vzduchem 

  Sukopová, Martina
  V práci byla hodnocena účinnost flotace rozpuštěným vzduchem (DAF) při odstraňování různých druhů fytoplanktonu. Jako naprostou nezbytnou se v procesu úpravy vody ukázala aglomerační fáze, neboli koagulace a flokulace. Ta ...
 • Sledování změn hodnot vybraných ukazatelů jakosti pitné vody během její dopravy a skladování 

  Vaňková, Jitka
  Teoretická část práce poskytuje informace o pitné vodě a požadavcích na její kvalitu, změnách jakosti vody při distribuci a akumulaci vody způsobené desinfekcí vody, dobíháním chemických procesů, korozí materiálů potrubí, ...
 • Upravitelnost povrchových vod 

  Fuks, Josef
  V diplomové práci se zabývám tématem upravitelnosti povrchových vod se zaměřením na proces tvorby suspenze. K práci byly použity vzorky vody odebrané z pěti různých míst v okolí Brněnské přehrady, která se dlouhodobě potýká ...
 • Využití alternativních koagulantů při úpravě vody 

  Hofmanová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím alternativních koagulantů při úpravě vody. První, teoretická část, ve svém úvodu zmiňuje typy úprav pro jednotlivé kategorie surové vody, související zákony a vyhlášky. Dále popisuje ...