Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

  Pokorný, Aleš
  Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
 • Analýza působení větru na ocelové větrané opláštění 

  Kloss, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na ocelovém větraném fasádním opláštění. Analýza je provedena na různé typy fasád, od nevětraných až po větrané s rozdílným geometrickým uspořádáním fasádního pláště. ...
 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza účinků zatížení větrem na stavební konstrukce 

  Štěrba, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou účinků zatížení větrem na stavební konstrukce. V rámci práce je řešeno numerické modelování obtékání tuhých válcových těles při vysokých Reynoldsových číslech. K simulacím byl použit ...
 • Computational Modeling of Turbulent Swirling Diffusion Flames 

  Vondál, Jiří
  Schopnost predikovat tepelné toky do stěn v oblasti spalování, konstrukce pecí a procesního průmyslu je velmi důležitá pro návrh těchto zařízení. Je to často klíčový požadavek pro pevnostní výpočty. Cílem této práce je ...
 • An Introduction to Free-space Optical Communications 

  Henniger, H.; Wilfert, O. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  Over the last two decades free-space optical communication (FSO) has become more and more interesting as an adjunct or alternative to radio frequency communication. This article gives an overview of the challenges a system ...
 • Knihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturování 

  Kučera, Ondřej
  V této práci se čtenář seznámí s problematikou procedurálního texturování a využití šumu pro tvorbu textur materiálů reálného světa. Pozná význam šumu, jeho vlastnosti a způsob využití. Při výpočtech šumu jsou nedílnou ...
 • Mapování textur 

  Strach, Zdeněk
  Diplomový projekt se zabývá problematikou mapování textur v zobrazovací metodě "ray tracing". V úvodu práce je stručně popsána metoda "ray tracing" a metody mapování textur, nejprve procedurálních a později 2D. Následující ...
 • Measurement of the Structure Constant of Refractivity at Optical Wavelengths Using a Scintillometer 

  Grabner, M.; Kvicera, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The structure constant of the atmospheric refractive index is used for characterizing the turbulence strength and for predicting the scintillation of electromagnetic waves in atmosphere. It is measured continuously in ...
 • Modelování proudění v rotačních strojích 

  Joch, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním proudění v lopatkových strojích. V úvodu práce pojednává o principech CFD modelování, jako je matematický model proudění, numerické metody řešení a model turbulence. Dále je práce ...
 • Numerické modelování proudového pole s odtržením 

  Šamša, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k ...
 • Perlinovy šumové funkce pro generování textur 

  Jakubíková, Radka
  Tato práce se zabývá teoreticky i prakticky Perlinovou šumovou funkcí, pomocí níž lze generovat procedurální textury. Její algoritmus má hned několik výhod jako je přirozený vzhled, jednoduchost nanášení dvojrozměrných ...
 • Problematika letů v horském terénu 

  Ilčin, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá špecifickými meteorologickými javmi horského prostredia a ich vplyvmi na prevádzku lietadiel. Analyzuje príčiny ich vzniku, vývoja a priebehu a sústreďuje sa na vyhodnotenie vplyvu počasia ...
 • Program pro výpočet výkonové bilance optického bezkabelového spoje 

  Vaculík, Jakub
  Se zvyšujícími se nároky na přenosovou kapacitu podnikových i přístupových sítí se jeví jako vhodné řešení optické sítě. Světelný paprsek je velmi lákavý pro použití k přenosu dat. Přenášená data můžeme reprezentovat pomocí ...
 • Přehled a vývoj CFD metod 

  Vodička, Vít
  Bakalářská práce je zaměřena na zmapování a charakteristiku CFD metod v jejich historickém kontextu. Porovná přednosti a nevýhody jednotlivých typů a zmíní oblasti, ve kterých byly dané metody využity.
 • Studium profilu strukturního parametru indexu lomu v atmosféře 

  Aubrecht, Ondřej
  Tato práce se věnuje strukturnímu parametru indexu lomu v atmosféře Cn2 a jeho jednotlivým modelům. Modely jsou pro porovnání simulovány jen pro jednu oblast a pro jeden konkrétní den. V práci je reprezentován vliv ...
 • Turbulence v atmosféře a její vliv na letový provoz 

  Szarka, Martin
  Bakalářská práce zpracovává problematiku vlivu turbulence na letový provoz. Obsahuje základní informace a poznatky pro piloty motorových i bezmotorových letadel. Zvláštní pozornost je věnována turbulenci v bezoblačném ...
 • Vliv fraktální geometrie na turbulentní proudění 

  Hochman, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním proudění (CFD) dvou clon s odlišnými otvory, ale s téměř stejnými průtočnými plochami. První clona je clona s kruhovým otvorem, která se běžně v praxi používá pro bezúdržbové ...
 • Vlivy na proudící kapalinu a hydrodynamické nestability 

  Kallas, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem hydrodynamických jevů, které vznikají v důsledku proudění tekutin. Jsou to jevy, které se vyskytují v blízkosti našeho okolí a mohou být pozoro-vány při každodenním životě. U každého ...
 • Vysokorychlostní optický spoj pro krátké vzdálenosti 

  Pučálka, Jan
  Diplomová práce se zabývá popisem, návrhem a realizací vysokorychlostního optického spoje pro krátké vzdálenosti. V úvodu práce je rozebrána problematika optických bezkabelových spojů, jejich vlastnosti, parametry a ...