Now showing items 1-20 of 103

 • Analýza a vizualizace NC kódu 

  Konečný, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vizualizace NC obrábění a analýzou NC kódu. V práci jsou uvedena implementační řešení jednotlivých obráběcích technik a nástrojů. Je zde popsán způsob vizualizace samotného obráběcího ...
 • Analýza opotřebení nástrojů s břity z cermetů při soustružení 

  Kunkela, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání cermetových materiálů, které mají být následně využity na výrobu břitů pro výstružníky. Obsahuje přehled současného stavu trhu s vystružovacími nástroji a dále také současný stav ...
 • Analýza opotřebení řezných nástrojů při soustružení konstrukční oceli 

  Kudela, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou opotřebení vyměnitelných břitových destiček při soustružení konstrukční oceli 42CrMo4. Teoretická část práce obsahuje porovnání technologií soustružení a frézování, způsoby výroby kuličkových ...
 • Analýza opotřebení VBD při soustružení hlavňových ocelí 

  Balíček, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá volbou vhodné VBD pro podélné soustružení hlavňové oceli OCHN3MFA. V teoretické části, sloužící jako podklad pro experimentální část, byla rozebrána technologie soustružení, nástrojové materiály ...
 • Analýza technologie výroby tvarových rotačních součástí. 

  Seidlman, František
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výroby tvarových rotačních součástí. Je zde provedeno základní rozdělení rotačních součástí. Dále pak popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby, základní řezné ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Kubela, Petr
  V reálném životě často vyžadujeme sledování velmi rychlých dějů, které nejsou lidským okem pozorovatelné. Práce se zabývá možnostmi vysokorychlostních digitálních kamer, oblastí jejich aplikace v průmyslu a popisem mechanismu ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamer a jejich využití v různých odvětvích lidské činnosti, především potom využitím ve výzkumu třískového obrábění. Jsou zde shrnuty důležité znalosti potřebné ...
 • Analýza vlivu obráběného materiálu na opotřebení a trvanlivost nástroje 

  Tolkner, Josef
  Technologie obrábění je multi disciplinární obor a společně s ekonomikou hraje stále významnější úlohu pro úspěch podniku na trhu výrobků a služeb. Současné studie ukazují, že to vyžaduje velmi úzké propojení technologií, ...
 • Aplikace systému CoroTurn Prime 

  Hoferica, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou a aplikáciou systému sústruženia CoroTurn®Prime od spoločnosti SANDVIK CZ s.r.o. Súčasťou práce je charakteristika a zhodnotenie aktuálnej technológie výroby súčiastky, ...
 • Bezdotykové měření povrchových teplot v průběhu soustružení 

  Merenda, Jiří
  Cílem této diplomové práce je začlenění bezdotykového měření povrchových teplot mezi ostatní metody měření teploty. Technická příprava pro experimentální měření na obráběcím stroji. Porovnáni vlivu řezných podmínek na vývoj ...
 • CNC obrábění rotační součásti 

  Kučera, David
  Diplomová práce se zabývá CNC obráběním rotační součásti. V první části jsou ve stručnosti představeny možnosti multifunkčních CNC strojů a robotizace pracovišť. V hlavní části jsou analyzovány dva výrobní úseky, přičemž ...
 • CNC stroj využitý pro výrobu součásti typu "hřídel" v malé strojírenské firmě 

  Jarkovský, Marcel
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení nového výrobku, dvou typických zá-stupců hřídelí, do malého strojírenského podniku. Řeší se ideální polotovar vzhledem k minimálním nákladům, volba vhodného stroje a nástroje ze ...
 • Dynamické vlastnosti obrobku při soustružení 

  Nádvorník, Vít
  Diplomová práce obsahuje teoretický rozbor problematiky vibrací vznikajících při soustružení, způsoby jejich eliminace, měření dynamické poddajnosti a modálních parametrů. Cílem experimentální části je zjistit vliv materiálu ...
 • Dynamika soustav těles s neurčitostním modelem vzájemné vazby 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá vyhodnocením vlivu neurčité tuhosti na výchylky nástroje při zapichování. Vlivem nedostatečné tuhosti jednotlivých částí stroje vzniká při řezném procesu mechanické kmitání, které může poškodit nejen ...
 • Hodnocení řezivosti nástroje při obrábění 

  Kolomý, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na testování řezivosti nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu a na problematiku přerušovaného soustružení. V experimentální části je testována řezivost vyměnitelných břitových destiček ...
 • Komparace součásti vyráběné technologií soustružení 

  Palátová, Zuzana
  Bakalářská práce obsahuje návrh nefunkčních součástí a následnou výrobu s rozdílnými parametry, které jsou následně zpracovány a vyhodnoceny. Teoretická část obsahuje rozbor jednotlivých faktorů, konkrétně bezpečnost práce, ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Neumann, Ondřej
  Design of multi-functional machining center The purpose of this diploma thesis is a design of turning table for multi-functional machining center. The first part is the background research of multi-functional machining ...
 • Konstrukce multifunkčního obráběcího centra 

  Cvejn, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh rámu, příčníku a příčného a podélného posuvu multifunkčního obráběcího centra. V první části je provedena rešerše historie obráběcích strojů, rozdělení obráběcích center, ...
 • Moderní soustružnické nástroje 

  Franc, Aleš
  Tato práce je zaměřena na moderní soustružnické nástroje. Počátek se věnuje historii a vývoji soustružnických nástrojů. Další část se zabývá geometrií nástroje. Následuje popis nástrojových materiálů, konstrukce a rozdělení ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D sl. při programování CNC obráběcích strojů 

  Mešina, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom predného náboja pre horský bicykel a jeho technológiou výroby. V rešeršnej časti práce sú charakterizované jednotlivé riadiace systémy CNC obrábacích strojov. Druhá kapitola ...