Now showing items 1-7 of 7

 • Simulace válečkování pomocí explicitní MKP 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky explicitních metod MKP a seznámení s komerčními programy, ve kterých je možné provádět simulace. V další části jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. ...
 • Technologie válečkování ve strojírenství. 

  Bezrouková, Martina
  Cílem práce je uvedení do problematiky dokončování strojních součástí technologií válečkování. V této práci jsou specifikovány technologické podmínky a oblasti použití válečkování. Závěr tvoří technicko-ekonomické zhodnocení ...
 • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

  Přikryl, Zdeněk
  Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Caha, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového ...
 • Výroba pojistného šroubu 

  Šlimar, Filip
  Práce předkládá návrh technologie výroby tvářeného šroubu k upevnění kol automobilu, z materiálu 11 320.3. Byla provedena literární studie technologie tváření za studena. Byl vypočítán průměr polotovaru 15 mm. Pro výrobu ...
 • Výroba řetězového kola 

  Haltmar, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby řetězového kola zápustkovým kováním. Kolo je vyrobeno z oceli jakosti C45 a je součástí převodového ústrojí stavebního stroje. Na základě požadovaných mechanických vlastností ...
 • Výroba unášecího čepu objemovým tvářením 

  Sejkora, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby unášecího čepu z oceli 17 021 pomocí objemového tváření za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Pro výrobu byly navrţeny 2 varianty technologického postupu, z nichţ ...