Now showing items 1-8 of 8

  • Možnosti regenerace brownfield 

    Dostálová, Markéta
    Předmětem této diplomové práce je analýza možností regenerace brownfield a hledání nejvýhodnější varianty pro realizaci regenerace. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde je objasněna problematika brownfieldů ...
  • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

    Adamec, Jaroslav
    Práce se zabývá teoretickými východisky pro seznámení se s produktem, firmou, konkurencí a strategiemi. Srovnává hmotné a nehmotné produkty a zkoumá vlastnosti informačního zboží. Zabývá se zákonitostmi strategického řízení ...
  • Nástroj pro podporu volby optimální strategie firmy 

    Štěpánek, Ivo
    Tato práce se zabývá volbou optimální strategie firmy. V teoretické části práce je rozebrána problematika hmotného a nehmotného produktu, marketingu a především strategického řízení s důrazem na volbu optimální strategie ...
  • Stanovení ceny inženýrských činností ve výstavbě 

    Miháliková, Andrea
    Práce je zaměřena na stanovení cen inženýrských činností. V jednotlivých kapitolách jsem rozebrala rozdělení inženýrských činností. Definovala jsem jednotlivé činnosti. Vysvětlila jsem, co je to projektové řízení staveb, ...
  • Tvorba cen vody 

    Janišová, Marie
    Záměrem diplomové práce je posouzení, zda je ekonomicky výhodné při tvorbě cen vody využít prvky cenové diferenciace. V první části práce je teoretické ukotvení tématu, v další části jsou uvedeny informace o trhu, o nákladech ...
  • Vliv technologie provádění fasádního systému na cenu objektu 

    Kuntová, Zdeňka
    Cílem této práce je porovnat mezi sebou jednotlivé fasádní systémy a vybrat ten, který při dodržení doporučovaných normových hodnot tepelného odporu obvodového pláště bude mít nejnižší pořizovací náklady získané na základě ...
  • Vyhodnocení vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování 

    Šafránek, Petr
    Diplomová práce se věnuje volbě materiálů vhodných pro konstrukci obvodového pláště objektu a jeho vlivu na cenu stavebního díla. Vyhodnocuje tepelně izolační vlastnosti zvolených konstrukcí a sleduje jejich vliv na provozní ...
  • Vývoj cenové hladiny v dodávkách železničních staveb 

    Maturová, Vladimíra
    Tato diplomová práce se zabývá tematikou cenového vývoje stavebních prací na železničním svršku. Výsledkem je stanovení technickohospodářského ukazatele, jež má využití v tvorbě cen, vzhledem k předmětu, převážně veřejných ...