Now showing items 1-20 of 40

 • Bilance elektrodynamických sil působících na kontakt elektrického přístroje. 

  Šic, Pavel
  Předložená diplomová práce je zaměřena na výpočet, simulaci a experimentální ověření elektrodynamických sil působících na pohyblivý kontakt kompaktního jističe a experimentální proudovodné dráhy. Výsledky z dílčích metod ...
 • Charakterizace tepelně zpracovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu. 

  Žilinský, Martin
  Cílem této práce byla charakterizace tepelně vytvrzených bezproudově deponovaných nikl–fosforových povlaků o různém obsahu fosforu. V teoretické části této práce, je pojednáno o substrátu pro nikl–fosforový povlak, tedy o ...
 • Lokální zkoušky mechanických vlastností materiálů 

  Wasserbauer, Jaromír
  Tato práce se zabývá studiem měření tvrdosti a mikrotvrdosti ve vztahu ke struktuře homogenních a heterogenních materiálů. V úvodní části práce je vysvětleno základní teoretické pozadí, tedy definice pojmů a popis principů ...
 • Matematický model rozložení tvrdosti na opěrném válci 

  Kracík, Adam
  Cílem této práce je získat detailní znalosti o rozložení tvrdosti v prvních 60 mm pod povrchem opěrného válce. Za tímto účelem je vyvinuta metoda pro získání vícerozměrné polynomické regrese a následně napsán počítačový ...
 • Mechanické vlastnosti a lomové chování svarových spojů a základních materiálů přívodního potrubí vodní turbíny 

  Vlk, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a lomového chování základních materiálů a svarových spojů přívodního potrubí vodní turbíny. Výsledky zkoušek tahem, zkoušek lomové houževnatosti, zkoušek ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ61. 

  Svozil, Libor
  V této práci jsou porovnávány struktury a výsledné mechanické vlastnosti slitiny AZ61v litém stavu a po rozpouštěcím žíhání. Práce obsahuje srovnání vyskytujících se fází, mechanické vlastnosti a tvrdost materiálu. Pro ...
 • Měření tvrdosti materiálů a vyhodnocování výsledků v podmínkách firmy Wera Werk s.r.o. Bystřice n. P. 

  Čelechovský, Martin
  Téma se zabývá stručným přehledem nejčastěji používaných měřicích metod orientovaných na tvrdost. Popisuje stav a funkčnost laboratoře, se zaměřením na zkoušky tvrdosti kovových materiálů, v provozu firmy Wera Werk. Vlivem ...
 • Měření tvrdosti na rotačních součástech. 

  Muzikant, Miroslav
  První část této práce se zabývá teoretickým rozborem základních metod měření tvrdosti. Druhá část popisuje problematiku měření tvrdosti na rotačních součástech a to zejména přípravu měřené plochy a ustavení těchto součástí. ...
 • Navařování Stellitem na ocel 1.4122 

  Daumer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment ...
 • Návary proti opotřebení 

  Pagáč, Aleš
  Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...
 • Optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva 

  Nevřala, Martin
  Předložená práce se zabývá řešením problematiky optimalizace tepelného zpracování a volby materiálu průmyslových nožů na zpracování dřeva ve spolupráci s firmou Pilana Tools Knives. Nože této firmy jsou používány v různých ...
 • Optimalizace tepelného zpracování oceli - 27MnCrB5-2 

  Černín, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným zpracováním borové oceli, konkrétně 27MnCrB5-2. Jedná se o posouzení stávajícího stavu a navrhnutí nového vhodného postupu tepelného zpracován s důrazem kladeným na dodržení požadavku ...
 • Optimalizace výrobní a montážní technologie ventilového čepu 

  Hrouzková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu výrobní a montážní technologie ventilového šroubu montovaného do dieslového vysokotlakého čerpadla CP3 ve firmě Bosch, u kterého byla zjištěna netěsnost. Jako experimentální ...
 • Ovlivňování mikrostruktury polykomponentní slitiny připravené technikou SPS 

  Brůža, Jaromír
  Bakalářská práce se zaměřuje na mikrostrukturu eutektické vysoce-entropické slitiny FeNiMnAl vyrobenou z prášku použitím metody SPS a její ovlivňování vlivem tepelného zpracování jako přetavením elektronovým paprskem a ...
 • Porovnání různých metod stanovení melitelnosti práškových pojiv 

  Virágová, Tereza
  Cílem této diplomové práce je shrnout získané poznatky v oblasti mletí středně tvrdých a tvrdých materiálů. Práce se zaměřovala na zkoumání melitelnosti materiálů pomocí dostupného laboratorního mlýna. Součástí práce je ...
 • Povrchové kalení ocelí vláknovým YbYAG laserem 

  Hromada, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na povrchové kalení laserem pomocí vláknového Yb:YAG laseru. Experiment je založen na zakalení jednotlivých vzorků z oceli 12 050 při různých parametrech vzdálenosti a rychlosti pohybu laserové ...
 • Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem 

  Bazalová, Lucie
  Práce se zabývá technologií povrchového kalení pomocí polovodičového laseru. V rámci diplomové práce je provedení experimentu povrchového kalení na oceli 12 050 při různých parametrech rychlosti pohybu laserové hlavy a ...
 • Předběžný průzkum a hodnocení budovy před rekonstrukcí 

  Bartoň, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem zděného objektu s litinovými sloupy. Stavebně technický průzkum byl proveden z důvodů plánované modernizace a přestavby objektu na bytový dům s občanskou ...
 • Příprava a charakterizace porézních materiálů na bázi hořčíku 

  Březina, Matěj
  V současnosti zkoumané hořčíkové materiály připravované práškovou metalurgií vycházejí ze značně obsáhlého technologického spektra, díky čemu je možné vytvářet širokou škálu materiálů. Tato práce se zaměřuje na přípravu ...
 • Současné trendy v metodách měření tvrdosti 

  Brzobohatý, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit přehled současných metod v oblasti měření tvrdosti a podrobněji některé metody popsat. Práce se nejprve zabývá zástupci standardních a léty prověřených metod měření a vyhodnocování tvrdosti, které ...