Now showing items 1-16 of 16

 • Financování veřejné stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Troanská, Eva
  Financování stavebních zakázek je jednou z nejdůležitějších fází, kde cílem každého stavebního podniku je dosahování co nejvyššího zisku a tím zajistit chod podniku. K financování veřejných zakázek jsou používány jak ...
 • Hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu 

  Kulich, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce. Zkoumá způsob jejich zadávání a hodnocení jednotlivých uchazečů konkrétní veřejné zakázky. Úvodem práce popisuje teoretickou ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Svobodová, Lenka
  Předmětem mé diplomové práce je popis procesu veřejné obchodní soutěže na stavební zakázku z pohledu stavebního podniku. V teoretické části uvádím základní pojmy a postupy, s nimiž se můžeme při zadávání, průběhu a ukončení ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Haase, Jan
  Diplomová práce se věnuje procesu zadávání stavební zakázky a její získání z pohledu stavebního podniku. Práce je zaměřená na tvorbu cenové nabídky do veřejné obchodní soutěže ze strany uchazeče. Jsou zde uvedeny poznatky ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Národní cena České republiky za jakost. 

  Dočekal, Martin
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s podstatou soutěže „Národní cena České republiky za jakost“ a jejím působením na organizaci a její okolí. Práce je rozdělena do dvou částí, kdy první pojednává o faktických ...
 • Návrh hodnocení zaměstnanců 

  Dobrý, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v restauraci KFC. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická a vymezuje všechny základní pojmy. Praktická část se dále dělí na analytickou, v ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hýbnerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie vybrané střední školy, s ohledem na zájem potenciálních uchazečů o studium. Specifikuje základní principy marketingu, zejména pak marketingu v oblasti školství. ...
 • Návrh rozvoje řízení lidských zdrojů 

  Štulíková, Hana
  Tato diplomová práce analyzuje prostřednictvím osobní komunikace s personálními pracovníky současný stav vybraných personálních činností podniku. Pomocí této analýzy jsou zjišťovány nedostatky dané problematiky a navržena ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Chrudim 

  Vácha, David
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v regionu Chrudim, kde analyzuji problém nezaměstnanosti v letech 2003 – 2007. Obsahuje rozbor jednotlivých skupin nezaměstnaných ve vztahu k věku, vzdělání, ...
 • Podnikatelský záměr na pořádání přípravných kurzů pro talentovou část přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru MTK 

  Vintrlík, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je vytvoření přípravných kurzů pro fyzickou část přijímacího řízení na obor management v tělesné kultuře. Zjistit úspěšnost z minulých let, vyhodnotit ji a ze získaných dat vytvořit přípravné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem této diplomové práce je seznámit její čtenáře s problematikou přípravy a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Úkolem samotné práce je popsat průběh jednotlivých fází životního cyklu stavební veřejné ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Fialová, Jana
  Předmětem diplomové práce je příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává informace o životním cyklu projektu, legislativním prostředí, ...
 • Rozpočet pro ocenění veřejné zakázky na stavební práce 

  Kulich, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozpočtů pro ocenění veřejných zakázek na stavební práce. Zkoumá vhodný způsob jejich sestavení a optimalizování na konkrétní veřejné zakázce. Diplomová práce se skládá ze tří částí. ...
 • Vypsání veřejné obchodní soutěže 

  Štika, Adam
  Tématem bakalářské práce je vypsání veřejné obchodní soutěže. Prvním bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu průběhu ...
 • Zefektivnění procesu získávaní a výběru pracovníků 

  Štulíková, Marie
  Diplomová práce analyzuje proces získávání a výběru pracovníků ve výrobním podniku. Obsahuje doporučení a návrhy pro zefektivnění procesu, od kterého se očekává kvalitnější získávání lidských zdrojů pro rozvoj organizace.