Now showing items 1-15 of 15

 • Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids 

  Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (Springer, 2011-05-16)
  The first aim of this study was to fabricate vertically aligned multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). MWCNTs were successfully prepared by using plasma enhanced chemical vapour deposition. Further, three carbon composite ...
 • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

  Škoda, David
  Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • Electric conductivity changes in geopolymer samples with added carbon nanotubes 

  Kusák, Ivo; Luňák, Miroslav; Rovnaník, Pavel (Elsevier, 2016-08-01)
  By incorporation of nanotubes to the current composite materials, their properties can be significantly improved. Carbon nanotubes can act as filler, which minimizes the air gaps content in the matrix. The denser structure ...
 • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA 

  Petrula, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou senzoru a biosenzoru pre detekciu metylovanej DNA. Teoretická časť práce vysvetluje mechanizmus a význam metylácie DNA a analytické metódy, ktoré sa v súvislosti s ...
 • Katodové nanostruktury v MEMS aplikacích 

  Pekárek, Jan
  Předkládaná práce si klade za cíl seznámit čtenáře s novými uhlíkovými strukturami - uhlíkovými nanotrubicemi. Hlavním úkolem práce je využít unikátní vlastnosti uhlíkových nanotrubic emitovat elektrony při velmi malých ...
 • Modifikace pracovních elektrod elektrochemických senzorů pro detekci biolátek 

  Weiss, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tištěných elektrochemických senzorů a možností jejich modifikace uhlíkovými nanotrubicemi. V teoretické části práce je popsána problematika senzorů, jejich rozdělení a technologie ...
 • Návrh koncepce využívání mikropříměsí pro betony vysokých užitných vlastností 

  Lédl, Matěj
  Moderní cementový kompozit se dnes již neobejde bez použití příměsí. Tato diplomová práce je zaměřena na návrh malt s použitím mikro a nano příměsí, dosažení vysokých mechanických pevností díky optimalizované zrnitosti ...
 • Polovodičové senzory plynů na bázi oxidu ciničitého 

  Gablech, Imrich
  Práce se zabývá polovodičovými senzory plynů, jejichž aktivní vrstva je tvořena oxidem ciničitým (SnO2). V první části jsou rozděleny senzory plynů dle principu jejich funkčnosti. Dále je popsán princip fungování polovodičových ...
 • Sensing Properties of Multiwalled Carbon Nanotubes Grown in MW Plasma Torch: Electronic and Electrochemical Behavior, Gas Sensing, Field Emission, IR Absorption 

  Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Prášek, Jan; Pekárek, Jan; Svatoš, Vojtěch; Bannov, Alexander G.; Jašek, Ondřej; Synek, Petr; Eliáš, Marek; Zajíčková, Lenka; Hubálek, Jaromír (MDPI AG, 2015-02-01)
  Vertically aligned multi-walled carbon nanotubes (VA-MWCNTs) with an average diameter below 80 nm and a thickness of the uniform VA-MWCNT layer of about 16 um were grown in microwave plasma torch and tested for selected ...
 • Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích 

  Morávek, Petr
  Tato práce se zabývá charakterizací senzorů plynů na bázi uhlíkových nanostruktur. Teoretická část pojednává o základních pojmech spojených s problematikou detekce plynů, vlastnostech uhlíkových nanostruktur a o metodách ...
 • Senzorické vlastnosti alkalicky aktivovaných struskových kompozitů při namáhání v tlaku 

  Míková, Maria
  Výroba stavebních materiálů vyžaduje velké množství energie. Její spotřeba může být snížena užitím druhotných surovin. Tato diplomová práce se zabývá senzorickými vlastnostmi stavebních materiálů. Jsou prezentovány elektrické ...
 • Stříkané pracovní elektrody elektrochemických senzorů 

  Lechner, Filip
  Tato práce se zabývá optimalizací tlustovrstvé pracovní elektrody pro stanovení látek ve vodných roztocích. Elektroda je tvorena kontaktním prívodem z platiny a aktivního povrchu modifikovaného vícestennými uhlíkovými ...
 • Studium možností efektivního využívání a aktivace aktivních příměsí do betonu 

  Mikhailova, Olesia
  Teoretická část práce popisuje jednotlivé příměsi, které se používají při nahrádě cementu. Také zde jsou shrnuty poznatky o vlivu granulomentrie, tvaru zrn a jemnosti mletí příměsí na hutnost cementové matrice. V praktické ...
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...