Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Klímová, Lenka
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s použitím analýzy časových řad, regresní a korelační analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Klímová, Lenka
  Teoretická část práce je zaměřena na časové řady a také na ekonomickou problematiku především poměrových ukazatelů a jejich interpretace. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vybrané ekonomické ukazatele podniku s ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod 

  Chmelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Kinc, Petr
  Tato bakalářská práce využívá analýzu ekonomických ukazatelů a statistických metod k vyhodnocení současné finanční situace vybraného podniku, včetně vytvoření predikce této situace i pro budoucí roky. V první části této ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Marek, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci vybraných statistických metod pro hodnocení finanční situace společnosti Gopas, a. s. Teoretická část práce je věnována vysvětlení problematiky časových řad, finanční analýzy ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Chocholáč, Adam
  Předmětem bakalářské práce je analýza jednotlivých ekonomických ukazatelů podniku. Obsahuje finanční analýzu podniku a aplikované statistické metody. Specifikuje vývoj hodnot do současnosti a předpovídá možný trend do ...
 • Analýza nákladů a cen liniových staveb 

  Vacková, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje liniovým stavbám a to pozemním komunikacím – silnicím (dálnici). V teoretické části se budeme věnovat základním názvoslovím typu cena, rozpočet stavby, náklady, liniové stavby a jejich historie ...
 • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
 • Analýza společnosti Lázně Darkov, a.s. pomocí časových řad 

  Plhal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením firmy Lázně Darkov, a.s. Téma je zaměřeno na ekonomickou situaci podniku, zhodnocení jednotlivých ukazatelů a jejich posouzení. Téma jsem si vybral, jelikož mě zaujal vývoj ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad 

  Duda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu 

  Tušková, Anna
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů nemocnice Masarykův onkologický ústav v letech 2004 až 2012. V teoretické části jsou uvedena základní východiska týkající se časových řad. Praktická část je zaměřena ...
 • Časová náročnost výstavby stavebního objektu 

  Procházka, Jan
  Tématem bakalářské práce je Časová náročnost výstavby stavebního objektu. Cílem práce je provést analýzu časové náročnosti výstavby stavebního objektu. Práce se zaměřuje na železobetonové mostní konstrukce rámového typu. ...
 • Finanční strategie firmy ELMA-THERM, s.r.o. 

  Koplíková, Iveta
  Diplomová práce hodnotí finanční strategii firmy pomocí ukazatelů finanční analýzy na základě vhodně vybraných metod a jejich interpretace, tj. poznat finanční zdraví, identifikovat slabiny, které by mohli v budoucnu vést ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční pozice a výkonnosti společnosti STAVOS Brno, a.s. a návrhy na její zlepšení prostřednictvím strategické analýzy externího a interního prostředí podniku a použitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zajištění informačním systémem 

  Honzák, Jiří
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku ABC, a.s. prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Výpočet ukazatelů finanční analýzy je prováděn prostřednictvím vhodně zvoleného informačního systému s cílem ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltejsková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Fibertex, a.s. v období let 2007 – 2011 pomocí vybraných základních metod finanční analýzy. Na základě zjištěných údajů jsou navržena doporučení, která by měla vést ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Volf, Stanislav
  Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl ...
 • Hodnocení finanční situace podniku pomocí Visual Basic a návrhy na její zlepšení 

  Švehlová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením stávající finanční situace podniku prostřednictvím metod finanční analýzy. Pozornost je věnována výpočtu finančních ukazatelů, v souladu s požadavky vybraného podniku, a to v oblasti ...