Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Machálek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy ekonomických ukazatelů pomocí statistických veličin v konkrétní organizaci. Práce vychází z výsledků analýzy ekonomických ukazatelů organizace. V této práci je uvedena teorie ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Kotaba, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout konkrétní kroky pro zlepšení finančního řízení společnosti SMO m.a.s. což předpokládá provést zhodnocení strategie, finanční analýzu podniku, z ní vyvodit nedostatky a navrhnout opatření. ...
 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Šponerová, Jana
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování celkové finanční analýzy společnosti Festa Servis spol. s r.o., zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků a jiných možností zlepšení ...
 • Finanční strategie společnosti 

  Langová, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti M.H.MONT s.r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. V návaznosti na provedenou analýzu jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vykydalová, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. prostřednictvím vybraných nástrojů finanční analýzy. Je rozdělena do čtyř částí – hodnocení současného stavu problematiky, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Němečková, Alena
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu finančního zdraví vybraného podniku v letech 2006 – 2014, za pomoci ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrţeny moţné změny k zlepšení stávající situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rysová, Ludmila
  Má diplomová práce je orientována na zpracování celkového hodnocení finanční situace podniku za pomocí metod finanční analýzy. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení současné finanční situace akciové ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Plačková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace konkrétního podniku za pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je vypracována na základě účetních výkazů podniku. Cílem práce je zhodnocení současné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jirmanová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje ekonomickou a finanční situaci firmy VEBA, textilní závody, a.s. v letech 2002 – 2006. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávající situace firmy s přihlédnutím k možnostem firmy.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sigmundová, Zuzana
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Z Studio s.r.o. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje doporučení a návrhy možných řešení ke zlepšení stávajícího stavu a upevnění ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Galita, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku pomocí metod finanční analýzy. Vybrána byla společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku s pomocí jednotlivých metod finanční analýzy. Finanční situace podniku vychází z vybraných účetních výkazů podniku za určité období. Cílem práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rychlíková, Leona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situaci vybrané společnosti AXIVA CZ s. r. o. Kyjov za období 2014 – 2018. Práce je rozdělena celkem do čtyř kapitol. V první kapitole jsou popsány cíle a metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Cibula, Stanislav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2004 až 2007 za využití metod finanční analýzy. V úvodní části jsou uvedeny nové teoretické poznatky, na kterých je postavena část analytická. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pivodová, Kristýna
  V této bakalářské práci je zhodnocena minulost a současnost společnosti ELKOV elektro a.s., a jsou předpovězeny budoucí finanční podmínky společnosti. Nejdříve jsou zvoleny vybrané ukazatele, následuje jejich výpočet ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Smejkal, Eduard
  Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále ...
 • Hodnocení finančního zdraví podniku na Ukrajině 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem teto práce je finanční hodnocení podniku “Univest PrePress”, s.r.o. na Ukrajině. V teoretické části práce budou přívedené informace nezbytné pro finanční analýzu a v praktické části bude provedená samotná analýzy ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Horáková, Kateřina
  Práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy. Budou provedeny analýzy pomocí soustav ukazatelů. Oblasti, ve kterých analýzy soustav ukazatelů poukážou na případné problémy, bude provedena ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedláček, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá navržením seriózního podnikatelského záměru týkajícího se rozvoje společnosti ABC s.r.o., která působí na trhu jako obchodní firma specializující se na distribuci zdravotnických pomůcek pro ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Kotaba, Jiří
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konkrétní kroky pro zlepšení finančního řízení společnosti SMO m.a.s. což předpokládá provést finanční analýzu podniku, z ní vyvodit nedostatky a navrhnout opatření. Tyto návrhy možných ...