Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza finanční situace stavebního podniku 

  Chwastková, Silvie
  Tato bakalářská práce obsahuje analýzu finanční situace stavebního podniku UNISTAV a.s. za období 2008-2012. Analýza vychází z dat, obsažených v účetních výkazech společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část, ve ...
 • Analýza prosperity firmy Tenza, a.s. užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou prosperity firmy Tenza, a.s., interpretací výsledků provedené analýzy a zvolení optimálního návrhu na zlepšení řešení problémových bodů. Obsahuje teorii potřebnou k jejímu utvoření a tím ...
 • Aplikace pro výpočet, modelování a analýzu poměrových ukazatelů firmy 

  Resler, Tomáš
  Bakalářská práce se věnuje vývoji aplikace pro výpočet, grafické zobrazení a analýzu poměrových ukazatelů firmy. Aplikace je vyvinutá v jazyce Python s využitím grafického prostředí Kivy. V teoretické části jsou uvedeny ...
 • Efektivní financování podnikatelské činnosti 

  Havlíčková, Barbora
  Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ...
 • Finanční analýza firmy užitím systému Maple 

  Vecheta, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Tenza, a.s. a jejím srovnáním s konkurencí klasickými i moderními metodami. Obsahuje teorii potřebnou k utvoření analýzy, grafickou i slovní interpretaci výsledků. V ...
 • Finanční analýza společnosti Slovácké strojírny a.s. 

  Boráňová, Taťána
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Slovácké strojírny, a.s. v letech 2007 - 2010. V teoretické části práce se věnuji literárnímu průzkumu, kde se snažím nastínit co nejpřesněji podstatu a význam ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Chlubnová, Lucie
  Diplomová práce se primárně zaměřuje na posouzení vnějšího a vnitřního okolí vybrané společnosti v letech 2012-2016. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která jsou následně aplikovány v praktické části. ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Bližňáková, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace Hospodářského obchodního družstva Jabloňov - Ruda v letech 2012 – 2016. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně aplikovány při vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrželová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mikovičová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaobírá finančním zdravím společnosti RaMu Plus s r.o. za pomoci vybraných ukazatelů finanční analýzy. Je rozdělena do tří základních částí, první z nich je teoretická část, ve které jsou vymezena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duran, Václav
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ARKO MONT, s.r.o.. Správného a odpovídajícího hodnocení situace podniku je dosaženo za použití metod finanční analýzy, jako zdroj dat slouží účetní výkazy za ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrdličková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku v letech 2011 – 2015. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou následně aplikovány při vyhodnocení finančního zdraví daného podniku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kölblová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Znovín Znojmo, a.s. v letech 2005 – 2008 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných problémových oblastí jsou formulovány návrhy opatření ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Manclová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Symbol Technologies. Zaměřuje se na výpočet finančních ukazatelů, soustav ukazatelů a hodnocení strategických analýz. Na jejich základech formuluje vhodné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Iva
  Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti Auto Enge, a. s. v období let 2001 – 2005 a to za použití vybraných metod finanční analýzy a informací získaných z účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Majlišová, Simona
  Bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situaci firmy Wistron s.r.o. v období let 2007 – 2011. Podkladem byly účetní výkazy firmy ze sledovaného období. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V první části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti KORADO, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Andrsová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá finančním zdravím společnosti KORÁDO, a.s., který vyhodnocuje pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce je rozdělena do základních třech částí. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace stavební firmy 

  Daňhelová, Magda
  Hodnocení finanční situace stavební firmy ukazuje a užívá metody a nástroje vedoucí k posouzení finanční situace, stability, likvidity a rentability této společnosti. Finanční analýza spočívá v hodnocení stavu a minulého ...