Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ševčík, Andrej
  Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza ekonomických ukazovateľov pomocou štatistických metód vo vybranom podniku. Konkrétne bude obsahovať finančnú analýzu a štatistické metódy, ktoré sú dôležitými nástrojmi pre ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balák, Tomáš
  Zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace 

  Slivčáková, Romana
  Bakalárska práca sa zameriava na hodnotenie finančnej situácie a finančnú analýzu vybranej obchodnej korporácie a následnú implementáciu zvolených návrhov. Práca sa skladá z častí zameranej na celkové a čiastkové ciele ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané společnosti 

  Šišmišová, Zora
  Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie spoločnosti Eurosat CS, spol. s r.o. na základe vybraných ukazovateľov finančnej analýzy za sledované obdobie rokov 2013 až 2017. Práca je rozdelená na tri ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Janeková, Jana
  Diplomová práca je zameraná na hodnotenie finančnej výkonnosti spoločnosti OBB stavební materiály, spol. s r.o. pomocou metódy benchmarking. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť práce sa venuje teoretickým východiskám, ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Ligas, Denis
  Diplomová práca prináša popis a finančnú analýzu konkrétnej akciovej spoločnosti. Následne je navrhnutý a vytvorený program s využitím jazyka VBA v prostredí MS Excel. Program spracováva účtovné výkazy a počíta hodnoty ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Melicherík, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozborom finančnej výkonnosti podniku ŽOS Zvolen a.s. pomocou štatistických metód. V prvej, teoretickej, časti práce je spracovaná problematika finančnej analýzy, regresnej analýzy a časových ...