Now showing items 1-20 of 28

 • Algoritmy pro umělou inteligenci 

  Petrželka, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy používanými v oblasti umělé inteligence, konkrétně se jedná o algoritmy popsané v knize Artificial Inteligence: A Modern Approach autorů Russela a Norviga a jejich implementaci v ...
 • Bezkontaktní měření teploty 

  Závodný, Ondřej
  V této bakalářské práci se zabývám problematikou bezkontaktního měření a praktickým ověřováním základních parametrů termokamery Fluke Ti20. Jedná se zejména o experimentální měření na zdroji referenční teploty a na přípravku ...
 • Comparison of the Methods Used to Low Level DC Voltage Measurement 

  Obšilová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with comparison of three methods used to measure low level DC voltage. It is about Reference Step Method, potentiometric method and direct method. Measurement was held in cooperation with the Czech metrology ...
 • Konfirmace parametrů teplotní šokové komory 

  Konupka, Richard
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konfirmace šokové komory a návrhem metodiky pro její provedení. V teoretické části je uveden stručný přehled environmentálních komor používaných pro testování vlivů změny teploty a ...
 • Měření elektrických veličina na pohonech jističů nn 

  Mazálek, Tomáš
  Tato práce byla vytvořena za účelem porovnání vypočtených hodnot pomocí osciloskopu a pomocí Excelu. Bylo proto nutné uvést teorii výpočt elektrických veličin nesinusového a neperiodického signálu. Pro získání relevantních ...
 • Měření průtoku kapalin 

  Schoř, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou ...
 • Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín 

  Neděla, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku při modelových zkouškách vodních turbín. Teoretická část je věnována literární rešerší průtokoměrů a porovnání jejich přesností. Praktická část se zabývá vyhodnocením ...
 • Měřicí přístroj HDO signálů 

  Čurda, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou uvedení měřicího přístroje SVA - M na trh z hlediska splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a elektrickou bezpečnost. Dále se zabývá stanovením základních chyb měřicího ...
 • MODELOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH NEJISTOTY A NEURČITOSTI 

  Soukupová, Ljuba
  V dané disertační práci je provedena analýza problému počítačové podpory investičního rozhodování v podmínkách nejistoty a neurčitosti. Na základě získaných teoretických a empirických poznatků autorka předkládá návrh ...
 • Nanoelectronic COupled problems solutions - nanoCOPS: modelling, multirate, model order reduction, uncertainty quantification, fast fault simulation 

  ter Maten, E Jan W; Putek, Piotr; Gunther, Michael; Pulch, Roland; Tischendorf, Caren; Strohm, Christian; Schoenmaker, Wim; Meuris, Peter; De Smedt, Bart; Benner, Peter; Feng, Lihong; Banagaaya, Nicodemus; Yue, Yao; Janssen, Rick; J Dohmen, Jos; Tasić, Bratislav; Deleu, Frederik; Gillon, Renaud; Wieers, Aarnout; Brachtendorf, Hans-Georg; Bittner, Kai; Kratochvíl, Tomáš; Petržela, Jiří; Šotner, Roman; Götthans, Tomáš; Dřínovský, Jiří; Schöps, Sebastian; J Duque Guerra, David; Casper, Thorben; De Gersem, Herbert; Römer, Ulrich; Reynier, Pascal; Barroul, Patrice; Masliah, Denis; Rousseau, Benoît (2016-07-14)
  The FP7 project nanoCOPS derives new methods for simulation during development of designs of integrated products. It covers advanced simulation techniques for electromagnetics with feedback couplings to electronic circuits, ...
 • Návrh a identifikace rozšířeného modelu MEMS gyroskopu 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá metodikou měření parametrů MEMS gyroskopů a stanovením vstupně-výstupního modelu. V úvodu je stručně rozebrán stávající přístup k modelování MEMS gyroskopů a určení jejich parametrů. Druhá část se podrobně ...
 • Návrh vhodné formy financování investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty 

  Pekár, Martin
  Diplomová práca je zameraná na výber vhodnej formy financovania dlhodobého majetku so zameraním sa na najbežnejšie dostupné formy financovania prostredníctvom leasingu a bankového úveru. Prostredníctvom rôznych metód ...
 • Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat 

  Drevický, Dušan
  Táto práca sa zaoberá určením neistoty v predikciách modelov hlbokého učenia. Aj keď sa týmto modelom darí dosahovať vynikajúce výsledky v mnohých oblastiach počítačového videnia, ich výstupy sú väčšinou deterministické a ...
 • Nejistoty měření a statistické modely 

  Šalda, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejistoty měření, hlavně potom na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých typů měření pro výpočet dílčí nejistoty typu B.
 • Nejistoty měření teploty 

  Staněk, Vladimír
  V předkládané práci jsou popsány jednotlivé metody měření teploty a nejistot těchto měření. V práci jsou přehledně zpracované principy jednotlivých čidel teploty. Podle těchto jednotlivých senzorů je následně práce rozdělena ...
 • Nejistoty měření u kalibrace snímačů vibrací 

  Pražák, Jiří
  Tato práce se zabývá zkoumáním nejistot měření u kalibrace snímačů vibrací. V práci je proveden rozbor jednotlivých kalibračních metod snímačů vibrací. Dále je proveden rozbor nejistot měření pro sekundární kalibraci ...
 • Nejistoty měření v diagnostice izolačních materiálů 

  Kamenická, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá měřením kapacity a ztrátového činitele kondenzátoru s dielektrikem ve frekvenční oblasti od 20 Hz do 30 MHz. Změřena jsou kapalná a tuhá dielektrika po jednom vzorku na třech LCR metrech firmy ...
 • Předpokládaný scénář zranitelnosti značky: případ litevského průmyslu kosmetických prostředků a přípravků osobní péče 

  Vainauskiene, Vestina; Vaitkiene, Rimgaile (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: Scientific studies implicate that in order to successfully manage brands in the modern external environment it is important to apply future foresight methods within the planning context and in such ...
 • Software pro zpracování dat hlukoměru 

  Kříž, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a vyhodnocováním hluku. Jsou zde shrnuty základní pojmy akustiky a popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na nejistoty měření. Součástí práce je realizace softwaru v Matlabu ...
 • Solving Civil Engineering Problems by Means of Fuzzy and Stochastic MCDM Methods: Current State and Future Research 

  Antucheviciene, Jurgita; Kala, Zdeněk; Marzouk, Mohamed; Vaidogas, Egidijus R. (Hindawi, 2015-08-28)
  The present review examines decision-making methods developed for dealing with uncertainties and applied to solve problems of civil engineering. Several methodological difficulties emerging from uncertainty quantification ...