Now showing items 1-10 of 10

 • Analytické metody využívané při sledování kontaminace životního prostředí v souvislosti s těžbou uranových rud 

  Bílek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá zkušebními postupy, které se používají při sledování kontaminace životního prostředí po těžbě uranové rudy v oblasti uranového dolu v Dolní Rožínce. Zabývá se stanovením radioaktivních prvků ...
 • Jaderná energetika v ČR a ve světě 

  Peroutka, Tomáš
  Ve své práci se budu zabývat základním principem jaderné reakce, jejího vzniku, jijí vývoj a současný stav, na jaké je úrovni. Dále se budu zabývat jadernými elektrárnami a jejím popisem. Jak se vybírá umístění a jiné ...
 • Palivo jaderných elektráren a jeho chování v průběhu vyhořívání 

  Matocha, Vítězslav
  Cílem této bakalářské práce je charakterizovat typy jaderných paliv a jejich vlastnosti, uvést základní typy jaderných reaktorů, jejich historii a různé druhy jaderných paliv, která používají. Dále se práce věnuje vnitřním ...
 • Palivový cyklus jaderné elektrárny Dukovany 

  Dudáš, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou vnútorného a vonkajšieho palivového cyklu EDU so zameraním na jeho strednú časť. Popisuje metódy zavážania in-out a out-in, rozdiely medzi kontinuálnym a ...
 • Použité jaderné palivo - inventář, ionizující záření a zbytkový výkon 

  Hájková, Barbora
  V bakalářské práci na téma Použité jaderné palivo – inventář, ionizující záření a zbytkový výkon se seznamujeme především s jadernou fyzikou, druhy ionizujícího záření a poločasem rozpadu jednotlivých izotopů, které obsahuje ...
 • Současný stav těžby a zásob uranu 

  Vondra, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá současným stavem těžby uranu. Popisuje vývoj těžby uranu na území ČR od počátků až po současný stav těžby. Dále jsou zde shrnuty nynější světové zásoby uranu, včetně uvedení nejvýznamnějších ...
 • Stanovení radionuklidů ve vodách a kalech 

  Bílek, Jiří
  Diplomová práce byla vypracována pro DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka. Literární rešerše obsahuje popis ionizujícího záření, přírodních radionuklidů, těžby uranové rudy a ložisek; Běstvina a Licoměřice. ...
 • Statistická analýza měření v laserové spektroskopii 

  Slávik, Ľuboš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je stručne vysvetliť metódu spektroskopie laserom indukovaného mikroplazmatu (LIBS) ako nástroj analýzy prvkového zloženia študovaných vzorkov. Výstupy z prvkovej analýzy (emisné spektrá) sú ...
 • VÝSKYT URANU V PITNÉ VODĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEHO STANOVENÍ 

  Hanusková, Vendula
  Stanovení uranu ve vzorcích životního prostředí je v současné době aktuální vzhledem k prokázané chemické toxicitě uranu a nelze tedy opomíjet jeho potenciální výskyt v pitných vodách. Účelem diplomové práce bylo, na základě ...
 • Výzkum a vývoj v oblasti jaderných paliv současnosti 

  Koláčný, Tomáš
  Tato bakalářská práce si klade za cíl charakterizovat v současnosti používaná jaderná paliva a jejich materiály, popsat palivový cyklus od těžby, zpracování a obohacování, až po možnosti nakládání s použitým palivem, ...