Now showing items 1-20 of 21

 • Bezpečnostní protokoly v praxi 

  Milfajt, Jiří
  Tato práce mapuje dnes nejvíce používané AAA protokoly. Patří mezi ně především protokoly RADIUS, TACACS+, DIAMETER a KERBEROS. První část se zaměřuje na jejich hlavní znaky. U všech je popsána základní komunikace mezi ...
 • Elektronický podpis v praxi 

  Miška, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou systému pro správu a zabezpečení elektronických certifikátů určených k podpisu dokumentů. Aplikace vytvořená v této práci je koncipována jako konzolová aplikace volána z příkazové řádky ...
 • Mezinárodní pronájem pracovních sil 

  Bohůnová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá mezinárodním pronájmem pracovních sil mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie, přičemž se zaměřuje na pronájem pracovníků mezi mateřskými a dceřinými obchodními společnostmi. ...
 • Nástroj pro správu Active Directory 

  Radimák, Samuel
  Jedným z kľúčových faktorov v oblasti informačných technológií sú ľudia. Ľudia v zamestnaní často používajú rôzne zdroje, ktoré im daná firma ponúka, pričom tieto zdroje je možné nájsť v rôznych tvaroch a veľkostiach - ...
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh a tvorba trackovacího systému s podporou vnitropodnikových analýz 

  Okáník, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření funkčního systému pro zefektivnění pracovních procesů v rámci prostředí firmy Anovis. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím. V druhé části se zaměřuje na prozkoumání ...
 • Návrh datbáze pro řízení uživatelských účtů 

  Kostrhoun, Ivo
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro efektivní řízení uživatelských účtů v systémech UNIX ve společnosti IBM. Databáze byla modelována v MS SQL 2008. Jejím úkolem bylo zlepšit práci administrátorů a zkvalitnit ...
 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Optimální model Internetového obchodu 

  Brožová, Zdeňka
  Tématem předložené bakalářské práce je ,,Optimální model elektronického obchodu“ a jeho návrh. V práci uvádím postupný vznik a historii internetu. Dále se zabývám postupem a průběhem elektronického obchodování, jeho výhodami ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mancír, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému inkasnej agentúry a návrhom zmien za účelom zrýchlenia a zefektívnenia systému na základe požiadaviek užívateľov. Dôraz kladieme na identifikáciu problémov pomocou ...
 • Pravděpodobnostní model síťového provozu 

  Bednár, Peter
  Táto práca identifikuje základné druhy prenosu v IP sieťach a opisuje ich hlavné črty. Zaoberá sa základnými sieťovými službami HTTP, VoIP a elektronickej pošty, pričom sa sústreďuje na ich základné pravdepodobnostné modely ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Sokol, Miroslav
  Cílem práce je vytvoření uživatelského prostředí pro správný nácvik technik rychlého čtení. Jsou vybrány čtyři hlavní moduly, které trénují různé schopnosti lidského oka s ohledem na průměrného i pokročilého čtenáře. Za ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Správa nahrávání aplikací na ARM zařízení 

  Hrvol, Marek
  Záměrem práce je usnadnění nasazování Internetu věcí v domácnostech nebo malých firmách a také zvýšit udržitelnost vytvořené sítě. Webová aplikace slouží ke správě aplikací napříč ARM jedno-deskovými zařízeními. Umožňuje ...
 • Tvorba e-learningové aplikace pro kurz Angličtina pro IT 

  Hotový, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Ligas, Denis
  Diplomová práca prináša popis a finančnú analýzu konkrétnej akciovej spoločnosti. Následne je navrhnutý a vytvorený program s využitím jazyka VBA v prostredí MS Excel. Program spracováva účtovné výkazy a počíta hodnoty ...
 • Výměna souborů v internetu 

  Tropp, Peter
  Cieľom tejto práce je základná problematika protokolu TCP/IP a prenos dát cez internet pomocou protokolu FTP. Ďalej vysvetľuje hlavné nastavenie servera pre jeho funkčnosť a podrobnejšie popisuje vývoj a princíp práce ...
 • Webová služba pro efektivní komunikaci skupiny uživatelů 

  Koláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci knihovny "Chat of future". Výsledkem práce je služba, která umožňuje uživateli na svých internetových stránkách vytvořit jednoduchý a efektivní nástroj pro efektivní ...