Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza měření výkonnosti lidských zdrojů a jejich plánování ve vybraném podniku 

  Tůmová, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytíženost lidských zdrojů v týmu Podpora aplikací Service Desku ve vybraném podniku. Úkolem je zanalyzovat současný stav a návrh na rozšíření reportu o kvalitu a náročnost požadavků u vybraných ...
 • Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty 

  Terschová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu ...
 • Analýza výměnných sítí 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány ...
 • Cihelný prach vznikající při broušení pálených zdících tvarovek a možnosti jeho využití 

  Kocmánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá cihelným prachem, vznikajícím při broušení pálených zdících tvarovek a možnostmi jeho využití. V teoretické části práce je popsán cihelný prach, jeho vznik, základní vlastnosti. Jsou zde ...
 • Čistírenské kaly - současnost a budoucnost 

  Žerava, Zdeněk
  Bakalářská práce přehledně hodnotí možnosti nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Dále je v práci zdokumentováno zacházení s kaly v letech 2003 – 2006 v České republice. Tato práce je zaměřena především na faktory ...
 • Daňové ráje 

  Štefanides, Jan
  Diplomová práce pojednává o problematice daňových rájů a možnostmi jejich využití pro české podnikatele v oblasti daní z příjmů. Práce se zabývá analýzou legislativy České republiky a mezinárodních smluv, kterými je Česká ...
 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Extrémofilní mikroorganismy 

  Procházková, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním extrémofilních mikroorganismů. Je popsáno extrémní prostředí, ve kterém se tyto mikroorganismy vyskytují, a rovněž strukturní a chemická adaptace na toto prostředí. Adaptace ...
 • Hodnocení efektivity využití odpadů k výrobě energie 

  Klimek, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení efektivity využití komunálních odpadů k výrobě energie. Na základě legislativy platné v EU je shrnuta metodika hodnocení zařízení jako energetické využívání odpadů. V práci ...
 • Logistika v elektrotechnické firmě 

  Dvořáková, Ivona
  Práce se ve svém teoretickém úvodu věnuje logistice a to především z hlediska výrobního procesu a informačního toku firmy. V další části je popsáno technologické projektování, kapacitní propočty a plánování. Teorie je ...
 • Možnosti uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách 

  Bartoň, Andrej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění odpadu z výroby cementotřískových desek ve stavebních hmotách. V teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé složky a postupy při výrobě cementotřískových desek, ...
 • Produkce magnetických částic mikroorganismy 

  Chvalkovská, Eva
  Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice ...
 • Termofilní mikroorganismy 

  Sůkalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním termofilních druhů mezi mikroorganismy, charakteristikou významných rodů, ve kterých tyto organismy nacházíme a podrobným popisem vybraných druhů. Je popsán vznik termálního ...
 • Trvale udržitelné nakládání s komunálním odpadem 

  Širůček, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem. V práci je zhodnocen současný stav a způsoby možného nakládání s tímto druhem odpadu. Důraz je kladen především na účelné ...
 • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

  Tomaštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá důležitostí a následnou formou financování pořízení dlouhodobého majetku daného výrobního podniku, kde se porovnají dostupné možnosti financování a následně se vybere nejlepší možná varianta ...
 • Využití biomasy v energetických výrobnách ČR 

  Červinka, Petr
  Cílem tohoto projektu je seznámit se s rozdělením biomasy podle druhu a použití. Srovnáme využívání biomasy mezi ČR a EU. Seznámíme se s technologií spoluspalování s fosilními palivy a její energetické a ekonomické hodnocení. ...
 • Využití dešťových vod z objektu domu v obci Voleč pro závlahu a zasakování 

  Sirůčková, Renáta
  Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku dešťových vod a jejich využívání. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části práce je řešeno obecné rozdělení dešťových vod, od vzniku ...
 • Využití laserových strojů v menších firmách 

  Gorgol, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá laserovou technologií. V úvodu charakterizuje pojem malá a střední firma a uvádí pár takovýchto firem. V další části popisuje druhy laserů a jejich možné aplikace ve strojírenském průmyslu. ...
 • Využití sluneční energie v ČR 

  Krištofík, František
  Práce pojednává o využití sluneční energie jako o jednom z obnovitelných zdrojů energie, tudíž možném nástupci fosilních paliv v energetice budoucnosti, součastném pohledu na sluneční energii a její postavení ve světě ...
 • Zhodnocení odpadového materiálu - vaječných skořápek 

  Zlámal, Filip
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení ...