Now showing items 1-8 of 8

 • Formy fosforu v říčních sedimentech 

  Schrimpelová, Kateřina
  Hlavními mechanismy ukládání fosforu v sedimentech je srážení málo rozpustných fosforečnanů Ca, Mg, Fe, Al a sorpce. Fosfor může být sedimentován také ve formě organického fosforu obsaženého v biomase. Obsahem práce je ...
 • Interakce kovových iontů s huminovými látkami 

  Obručová, Kateřina
  Tato bakalářská práce je zaměřena na huminové látky, zvláště pak fulvinové a huminové kyseliny. Zabývá se jejich vznikem a následnou extrakcí z přírodních materiálů. Popsány jsou nejen fyzikální a chemické vlastností, ...
 • Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů 

  Grim, Jakub
  Práce je zaměřená na výzkum metod generování atomů vápníku do iontových pastí. Zejména jde o metodu pulzní laserové ablace a o metodu generování pomocí tepelné pícky zahřívané proudem, která je v současné době využívána. ...
 • Materiály na bázi Zn a Ca připravené práškovou metalurgií 

  Morcinek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je proces přípravy a charakterizace objemového materiálu z práškové směsi zinku a vápníku lisováním za tepla. Takto připravené materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně ...
 • Mechanicko-strukturní charakteristiky slitiny hořčíku AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. 

  Horynová, Miroslava
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s rozdílným obsahem vápníku. Jednotlivé vzorky jsou bez Ca, s 0,5hm%, 1hm% a 2hm% Ca. Práce obsahuje údaje o chemickém složení jednotlivých ...
 • Nakládání s biologickým odpadem ze zpracování vajec 

  Zich, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rešerše možných využití vaječného odpadu, přičemž důraz je kladen na farmaceutický průmysl. Nejdříve je popsáno běžné nakládání s tímto odpadem včetně legislativy a také je vysvětleno, ...
 • Procesy přípravy práškových materiálů na bázi Mg a Ca 

  Jakůbek, Zdeněk
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu Mg-Ca materiálu z hořčíkového prášku a vápníkových částic lisováním za tepla. Materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností. Dále byl sledován ...
 • Studium nízkocyklových únavových vlastností hořčíkové slitiny AZ31 s 0,5% vápníku. 

  Gejdoš, Pavel
  V této práci byly zjištěny mechanické a únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ31 s 0,5 % vápníku, která byla odlita metodou squeeze casting. Kromě toho byla pozorována mikrostruktura této slitiny a provedeno fraktografické ...