Now showing items 1-20 of 31

 • Development of grout for additional seal embankment dams 

  Michalčíková, Magdaléna; Černý, Vít; Drochytka, Rostislav (Elsevier, 2015-06-25)
  The technology of sealing sand and gravel by chemical injection has been known and used for a long time. Chemical grouting is however expensive and sometimes the use of cement does not lead to the desired effect. That is ...
 • The influence of the addition of gypsum on some selected properties of lime-metakaolin mortars 

  Majerová, Jana; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The renovation and replacement of historical plasters is still a very current topic. Today’s trend is for the production of dry mortar mixtures that can be used for the renovation of historic buildings. The article therefore ...
 • Materiály pro obnovu omítek historických staveb 

  Kolouchová, Eliška
  Hlavním cílem této bakalářské práce je podat přehled o sortimentu suchých omítkových směsí vhodných pro obnovu fasád historických objektů na současném českém trhu. Dále si tato práce klade za cíl seznámit s vývojem omítkářství ...
 • Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný ...
 • Možnosti recyklace v oblasti technologie pískového pórobetonu 

  Kostura, Patrik
  Odpadní pórobetonová drť vzniká buď přímo ve výrobně pórobetonu, nebo až na stavbě. Možnosti, jak nakládat s pórobetonovou drtí jsou dvě. Buďto ji budeme řešit jako lehké kamenivo, nebo jako surovinu pro výrobu pórobetonu. ...
 • Možnosti využití odkalů po vypírce vápence 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale především jemný vápenec ...
 • Omítky modifikované příměsí pálených jílů 

  Soukupová, Eva
  Disertační práce se zabývá reaktivitou pálených jílů v souvislosti s modifikovanými vápennými maltami. Teoretická část disertační práce obsahuje přehled vlastností vápenných malt, jejich kvalitu a způsoby jejich degradace. ...
 • Ověření různých druhů popílků pro výrobu umělého kameniva 

  Zahálka, Milan
  Diplomová práce udává přehled lehkých umělých kameniv na bázi popílků. Popílky jako zbytky po spalování uhlí jsou v současné době jedny z nejvíce využívaných druhotných surovin pro nové stavební materiály v rámci výzkumných ...
 • Plastifikátory nahrazující vápno ve vápenocementových omítkách 

  Kajsrlík, Jan
  Tato práce se zabývá možností náhrady vápna ve vápenocementových omítkových maltách. S ohledem na komerčně prodávané přípravky zkoumá, jakými organickými látkami je možné nahradit vlastnosti vápna. Sleduje se jejich vliv ...
 • Problematika výroby nového popílkového pórobetonu 

  Bednárik, Vít
  Diplomová práce se zabývá možností laboratorního ověření vlivu charakteru vstupních surovin, zejména vápna a popílků, na kvalitu popílkového pórobetonu. Experimentální studie spočívá ve zhotovení série vzorků autoklávovaných ...
 • Sledování fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT-XRD analýzy 

  Soukupová, Veronika
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá sledováním fázových transformací při výpalu stavebních pojiv pomocí HT – XRD difrakční analýzy. V rámci práce bylo provedeno měření a vyhodnocení a následné ověření výsledků s ...
 • Studium procesu dekarbonatace vápence 

  Koporcová, Diana Mária
  Tato práce se zabývá výzkumem a popisem dekarbonatačního procesu vápence při výpalu vápna. Cílem práce je pokusit se najít souvislost mezi vlastnostmi vstupní suroviny a průběhem procesu dekarbonatace, který je sledován ...
 • Studium přípravy a vlastností historických omítkových směsí 

  Majerová, Jana
  Diplomová práca sa zaoberá štúdiom prípravy a vlastnosťami historických omietok. V teoretickej časti je zhrnutý historický vývoj mált a ich surovinové zloženie. Experimentálna časť je zameraná na návrh receptúry historizujúcej ...
 • Techniques of Soil Modification for Re-use in Construction 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Nowadays effort is made to study what effects may impact the environment and to address the issue of waste management. The majority of all waste produced is construction waste and demolition debris (approx. 65%). This ...
 • Technologie sanace sypaných hrází s využitím vhodných typů odpadů 

  Michalčíková, Magdaléna
  Předmětem této práce je nalezení optimální technologie pro provádění oprav stávajících sypaných hrází s důrazem na jednoduchost a ekonomickou nenáročnost. Dále se zhodnotí parametry vybraných vedlejších energetických a ...
 • Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2016-05-31)
  Floods represent one of the greatest direct dangers of natural disasters in Europe. During floods, substantial material damage and often even losses of human life may occur. In the Czech Republic both of these were recorded ...
 • Úprava zemin v podloží vozovek 

  Šefránková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá úpravou nevhodných zemin v podloží vozovek. Teoretická část popisuje technologie úpravy a materiály používané pro zlepšení zemin u nás a v zahraničí. Hlavním cílem praktické části je sledovat ...
 • Vápenné malty modifikované jemně mletým cihelným střepem 

  Šmerdová, Ludmila
  Přírodní pucolánové materiály hrály významnou roli již v antickém stavitelství. V posledních desetiletích a dnes nacházejí své uplatnění zejména umělé pucolány, které se přidávají jako příměs do malt a betonů za účelem ...
 • Vliv etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna 

  Hegrová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna. Teoretická část se zaměřuje na popis reologických parametrů, měřících technik a zkušebních zařízení používaných při reologickém ...
 • Využitelnost druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin 

  Hrubý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá využitelností druhotných surovin při návrhu ztekucených suspenzí na bázi zemin ve formě samozhutnitelných zálivek. Takto upravenou zeminu je možné využít jako náhradu za zásypový materiál pro ...