Now showing items 1-20 of 22

 • Křižovatka Špirkova - Hanácká v Tuřanech 

  Werner, David
  Bakalářská práce se formou technické studie zabývá návrhem rekonstrukce křižovatky Hanácká x Špirkova, nacházející se v MČ Tuřany. Návrh se dimenzuje na výhledovou dopravní zátěž po dostavbě obchvatu Tuřan (nová trasa ...
 • Modernizace traťového úseku Vladislav-Třebíč 

  Tumpach, Jan
  Cílem práce je navrhnout modernizaci traťového úseku Vladislav-Třebíč pro rychlost 120 km/h. V rámci práce bude navržena konstrukce železničního svršku, odvodnění a vypracovaný výkaz výměr.
 • Napřímení silnice II/432 na úseku Roštín - Těšánky 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie napřímení úseku mezi obcemi Roštín a Těšánky. Důvodem studie jsou nevyhovující parametry stávající komunikace a cílem je zvýšení plynulosti jízdy a bezpečnosti. Pro tuto práci byly v ...
 • Návrh okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 při silném levém odbočení 

  Mahdal, Jan
  Práce se zaměřuje na řešení problému nedostatečné kapacity okružní křižovatky silnic I/35, I/57 a II/150 v obci Valašské Meziříčí. Práce dokládá provedení inženýrského průzkumu, navržení základních tří variant stavebního ...
 • Obchvat obce Ochoz u Brna 

  Beneš, Petr
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu obce Ochoz u Brna. Ochvat je navržen ve čtyřech variantách, které jsou mezi sebou navzájem porovnány dle několika kritérií. Následně je jedna varianta vybrána a detailně zpracována. ...
 • Obchvat obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa 

  Škrabal, Jiří
  Práce je věnována vypracování studie severního obchvatu obcí Želechovice nad Dřevnicí a Lípa. Důvodem vypracování studie je dosavadní nadměrná intenzita provozu a s tím související intenzita hluku. Cílem práce je úbytek ...
 • Oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště 

  Novák, Martin
  Předmětem bakalářské práce je oprava místních komunikací a chodníků v obci Staré Hradiště v Pardubickém kraji. Důvodem je vysoká rychlost projíždějících vozidel, nadměrný hluk a špatné odvodnění stávajících komunikací. ...
 • Studie I/40 Břeclav - Mikulov 

  Felcman, Jan
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout několik variant obchvatu silnice I/40,která začíná v Břeclavi a vede skrz Valtice a Sedlec do Mikulova. Návrh trasy je předpokládán v délce přibližně 20km. Cílem práce je vypracovat ...
 • Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod 

  Dohnálek, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. ...
 • Studie mimoúrovňové křižovatky R46 

  Dostál, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R46. Jejím cílem je navrhnout optimální řešení z hlediska kapacity a bezpečnosti. Součástí práce je také návrh napojení na silnici II/433 a ...
 • Studie MÚK silnic R43 s I/43 

  Libichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá řešením mimoúrovňové křižovatky na rychlostní silnici R43 se silnicí I/43, v úseku Černá Hora-Svitávka. A dále se zabývá úpravou a optimálním rozmístěním dopravních uzlů souvisejících s touto ...
 • Studie obchvatu Neslovic, silnice II/394 

  Veselý, Petr
  Předmětem bakalářské práce je vypracování vyhledávací studie obchvatu obce Neslovice. Důvodem pro vybudování obchvatu je ulehčení stávajícímu průtahu obce a zvýšení bezpečnosti v jejím území. Komunikace je navržena s ...
 • Studie okružní křižovatky Bílinská v Teplicích 

  Chladný, Miroslav
  Cílem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace, na úrovni studie, pro okružní křižovatku. Zájmové území je vymezeno křižovatkou ulic Lounská, Americká, Bílinská a napojením na stávající komunikaci I/13. Jedná ...
 • Troubky - Vlkoš rekonstrukce III/4348 

  Dočkal, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/4348 mezi obcemi Troubky a Vlkoš. Důvodem této rekonstrukce je napravení směrového a výškového řešení stávající trasy. Tím dojde hlavně ke zvýšení bezpečnosti v tomto ...
 • Vyhledavaci studie obchvatu obce Brumov - Bylnice 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Brumov – Bylnice. Obchvat je řešen ve třech variantách jako přeložka silnice I/57. Varianty jsou vzájemně porovnány, jedna z nich je v rámci studie detailně ...
 • Vyhledávací studie obchvatu města Žulová 

  Štván, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu města Žulová. Současný stav je pro své směrové, výškové a rozhledové parametry nevyhovující. V práci jsou prezentovány tři možné varianty přeložky silnice I/60. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obce Neslovice 

  Konečná, Tereza
  Práce je věnována Vyhledávací studii obchvatu obce Neslovice. Důvodem obchvatu je snížení intenzity dopravy v obci, zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti a snížení hluku vznikající vysokým dopravním zatížením. ...
 • Vyhledávací studie obchvatu Rousínova 

  Sáček, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu silnice II/430, která prochází intravilánem města Rousínova. Důvodem je snížení intenzity dopravy a s tím související snížení negativních vlivů dopravy a zvýšení ...
 • Vyhledávací studie silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi 

  Konečná, Tereza
  Práce je věnována vypracování vyhledávací studie pro modernizaci silnice II/152 mezi Modřicemi a Ivančicemi s napojením stávající infrastruktury do nového dopravního řešení. Cílem bylo zlepšení kvality dopravy, snížení ...
 • Vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice 

  Vidourková, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je vyhledávací studie silnice II/373 v úseku mezi obcemi Benešov – Brodek u Konice. Obec Benešov se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský a obec Brodek u Konice v okrese Prostějov, kraj ...