Now showing items 1-20 of 38

 • Cenová dokumentace stavebního díla 

  Malečková, Monika
  V úvodu diplomové práce je řešeno sestavení jednotlivých typů cenové dokumentace stavebního díla v závislosti na rozpracovanosti projektové dokumentace. Následně je uvedeno využití této dokumentace v jednotlivých typech ...
 • Ceny stavebních prací při rekonstrukci stávajících stavebních objektů 

  Hrdlička, Jan
  V teoretické části bych vás rád seznámil s rekonstrukcemi historických objektů, dále s problematikou oceňování a kalkulačním vzorci. Stručně nastíním obecné ustanovení zákona 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek ...
 • Diskriminace při výběru pracovníků 

  Marková, Nikola
  Tato diplomová práce hodnotí metody výběru pracovníků a formy diskriminace na trhu práce, s nimiž je možno se setkat a formuluje návrhy opatření na zlepšení. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé metody a formy výběrového ...
 • Financování a zadávání veřejné stavební investice z pohledu investora 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato práce se věnuje problematice zadávání a financování veřejných zakázek. V teoretické práci je popsáno, jaké subjekty působí na stavebním trhu a jak se stavební zakázky dělí. Práce je zaměřena na veřejné zakázky a ...
 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Rojíček, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na samotný proces hodnocení veřejných zakázek a jeho velice podrobné zmapování týkající se například kvalifikačních předpokladů, posuzování nabídek z hlediska hodnocení dle různých metod. ...
 • Nabídková cena stavebního díla 

  Kovandová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nabídkové ceny stavebního díla. Teoretická část popisuje životní cyklus stavby, ceny ve stavebnictví, tvorbu rozpočtu a druhy zakázek. Praktická část řeší podmínky a průběh konkrétní ...
 • Návrh Assessment centra jako účinného nástroje výběru personálu ve firmě MOSER, a.s. 

  Válková, Pavla
  Cílem diplomové práce je návrh výběrové metody assessment centre relevantní pro pozice průvodce, odborný prodavač, a pracovník infocentra obsazované ve společnosti MOSER, a.s. Pozornost je zaměřena na vymezení pojmů, ...
 • Návrh na zvýšení efektivity výběrového řízení 

  Doleželová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o procesu výběrového řízení a zvyšování jeho efektivity. Zabývá se zejména výběrem zaměstnanců na výrobní pozice ve společnosti Lear Corporation Czech Republic s. r. o. Obsahuje analýzu současného ...
 • Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji 

  Gajdošíková, Alena
  Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. ...
 • Návrh výběrového řízení ve společnosti H&M, s.r.o. 

  Smolíková, Iveta
  Cílem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti výběrového řízení zaměstnanců a jejich následná adaptace, tak aby podporovali kvalitu služeb poskytované firmou H&M s.r.o. V teoretické části práce jsou ...
 • Optimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Hauk, Patrik
  Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve zvoleném nemocničním zařízení. Cílem práce je předložení návrhů na zefektivnění a optimalizaci náborových procesů v organizaci a následné adaptace nových zaměstnanců. ...
 • Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky 

  Kusák, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pytlíčková, Kateřina
  Moji diplomovou práci jsem si rozdělila na dvě části – teoretickou a praktickou. Cílem mé práce je ukázat způsob organizace projektu ve výstavbě, a to v konkrétní stavební firmě a názorně provést návrh řešení na konkrétní ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Nosiadek, Pavel
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je věnována přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je z části financován ...
 • Organizace stavební zakázky ve stavebním podniku 

  Lexová, Klára
  Práce pojednává o průběhu procesu získání zakázky ve stavebním podniku. Zabývá se legislativou a postupy ve výběrovém řízení z pohledu zhotovitele. Práce na konkrétní veřejné zakázce prezentuje postupy a metody tvorby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Mertlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá plánováním projektu průběhu výstavby. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé druhy plánů projektu, finanční zdroje připravovaných projektů a výběrové řízení na stavební práce. V praktické ...
 • Použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci 

  Bidlo, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na použití hodnotové analýzy při financování inženýrských staveb v obci. Práce je rozdělena na dvě části. První je zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejných zakázek a hodnotové analýzy ...
 • Proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobních provozech 

  Francová, Klára
  Bakalářská práce je zaměřena na proces výběru dodavatele pro opravy strojních zařízení ve výrobním provozu oddělení Externích oprav. Pro přehlednost procesu byla vytvořena procesní mapa, která má za úkol celý proces popsat ...
 • Průběh výběrového řízení z pohledu dodavatele veřejné stavební zakázky 

  Židková, Michaela
  Cílem bakalářské práce je především porovnání průběhu výběrového řízení veřejných stavebních zakázek z pohledu stavební firmy. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle zákona o veřejných ...