Now showing items 1-20 of 62

 • Age related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republic 

  Musilová, Helena; Režňáková, Mária (Elsevier, 2014-10-30)
  At least 30 % of European population will be formed by people of age 65 and above. At the moment it is more than 7 % in the Czech Republic. To sustain their quality of life it is necessary for them to stay in employment ...
 • Analýza a modelování přeslechů 

  Novotný, František
  V diplomové práci je řešena problematika modelování rušení pro technologie xDSL a Ethernet. V úvodu je popsán samotný vznik přeslechů, které vznikají samotným provozem systémů a vlivem fyzikálních vlastností vedení, proto ...
 • Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod 

  Rutar, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními ...
 • Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod 

  Rutar, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Němcová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti ŽĎAS, a.s. která pomocí analýzy ekonomických ukazatelů a časových řad, predikuje budoucí vývoj těchto ukazatelů a umožňuje tak vyvodit možné řešení ...
 • Analýza výkonnosti podniku užitím vybraných kvantitativních metod 

  Franěk, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti, ve které se využívá ekonomických ukazatelů a časových řad. V praktické části je využito těchto vybraných ukazatelů k vyhodnocení současného stavu společnosti ...
 • Analýza výkonnosti procesu 

  Opočenská, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu systému managementu kvality ve společnosti TRANSELCO CZ s. r. o. Pro tyto účely bylo potřeba zmapovat stávající procesy, přezkoumat dokumentaci a následně provést ...
 • Aplikace pro demonstraci multi-biometrické fúze 

  Hanák, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena na oblast biometrie, multi-biometrie, normalizace a fúze v multi-biometrických systémech a jejich hodnocení výkonnosti. Obsahuje stručný úvod do této problematiky a přehled používaných technik. Cílem ...
 • Asistovaná vektorizace a paralelizace kódu pomocí standardu OpenMP 4.0 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je optimalizácia kódu pomocou štandardu OpenMP 4.0, ktorý poskytuje prostriedky pre asistovanú paralelizáciu a vektorizáciu. Okrem popisu štandardu OpenMP 4.0 práca obsahuje aj náhľad do architektúr ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...
 • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

  Kotková, Eva
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...
 • EKONOMICKÉ ASPEKTY INOVACE VE SPOLEČNOSTI CHUTNY VYBER S.R.O. 

  Panchenko, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snížení výkonnosti podniku chutny vyber s.r.o. po zavedení inovace. První část práce vysvětluje základní teoretická východiska spojená s pojmem inovace. Analytická část práce ...
 • Firemní sebehodnocení jako významný faktor formování konkurenceschopnosti u malých a středních podniků 

  Brychta, Karel
  Úspěch podnikatelských subjektě v dnešním konkurenčním prostředí je dán mj. i jejich schopností rychle identifikovat a eliminovat mezery ve vlastní výkonnosti. To úzce souvisí s nutností poznání vlastní firmy, které je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Demel, Petr
  Diplomová práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2002-2007. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Volf, Stanislav
  Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost Veletrhy Brno a.s. Je to světoznámá firma, která se zabývá především pořádáním výstav, veletrhů a dalších doplňkových služeb. Zhodnotil jsem její finanční zdraví a navrhl ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ZDAR, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Pohanková, Jana
  Tato práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ZDAR, a. s. Při hodnocení jsou použity vybrané metody finanční analýzy. Na základě provedené analýzy jsou navrhnuta opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Smržová, Petra
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení obchodní a finanční výkonnosti společnosti PBS Turbo s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. První část diplomové práce se zabývá základními pojmy a také poskytuje relevantní informace ...
 • Hodnocení výkonnosti a postavení podnikatelského subjektu na bankovním trhu 

  Popovyčová, Alexandra
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení pozice společnosti Air Bank a.s. na trhu a srovnání s konkurenčními bankami s využitím vybraných ukazatelů finanční analýzy zohledňující specifika bankovnictví. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje 

  Hejda, Lukáš
  Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zycháčková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti firmy využitím metody Balanced Scorecard. Na základě získaných teoretických poznatků o této metodě je provedena analýza perspektivy finanční a zákaznické, perspektivy ...