Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza finanční výkonnosti podniku s použitím statistických metod 

  Švestka, Ivan
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Šmída, Martin
  Cílem této práce je s využitím teoretických poznatků provést analýzu konkrétního podniku a na základě získaných poznatků jak z oblasti obecného a oborového okolí tak vnitřního prostředí podniku formulovat doporučení ...
 • Finanční a ekonomická strategie podniku 

  Čevela, Stanislav
  Bakalářská práce představuje finanční a ekonomickou strategii podniku s mnohaletou tradicí. Jeden s největších výrobců rychloběžných průmyslových vrat v ČR. Finanční analýzou posoudíme úroveň současné finanční situace ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Kotulánová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku stavební společnosti XXX, s.r.o. Analyzuje vývoj společnosti v letech 2012-2015 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě zjištěných informací ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáková, Šárka
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku AGC Moravské Budějovice s. r. o. Analyzuje vývoj podniku v letech 2008–2012 pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy i moderní metody ekonomické ...
 • Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáčková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické výkonnosti firmy STARTECH, spol. s r.o. s využitím metody finanční analýzy. Zaměřuje se na vývoj společnosti v letech 2010-2013. Na základě zjištěných informací jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení výkonnosti podniku 

  Marková, Michaela
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. v období 2006 – 2009 s využitím metod finanční analýzy a na základě zhodnocení stávající situace podat návrhy ke ...
 • Hodnocení finanční situace v podniku 

  Kovářová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je provést finanční analýzu tohoto podniku v letech 2008 až 2010. Teoretická část je věnována finanční ...
 • Hodnocení finanční situace, návrh na zlepšení výkonnosti podniku 

  Meier, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením výkonnosti vybraného podniku s využitím metody finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy byla navržena opatření, která dopomohou ke zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Kouřilová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti společnosti abc s.r.o., která působí v oblasti automotive. Vybraná společnost bude porovnána s vhodnými konkurenčními společnostmi prostřednictvím benchmarkingu. Cílem ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ondřejková, Lenka
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku Tesco Franchise Stores ČR, s. r. o., prostřednictvím metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V druhé části ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Pavlová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku finanční výkonnosti společnosti Farmet a.s., a to především s využitím metody benchmarkingu. První část práce tvoří teoretická východiska k dané problematice. Následuje charakteristika ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Kovaříková, Romana
  Práce se zabývá zhodnocením ekonomické výkonnosti brněnské společnosti Cukrárna Anička, s.r.o. Pro toto zhodnocení jsou využity vybrané metody finanční analýzy. Práce hodnotí současný stav a formuluje návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Vaňková, Radmila
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku XY. Analyzuje vývoj podniku v letech 2007 – 2011 pomocí moderní metody ekonomické přidané hodnoty. Na základě zjištěných výsledků jsem navrhla opatření ke zlepšení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šuláková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti BAWEL v letech 2007 - 2010. Na základě provedené finanční analýzy a analýzy finančního řízení a srovnání výsledků s konkurenčními společnostmi a oborovými ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Navrátilová, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřená na finanční analýzu a zhodnocení výkonnosti společnosti Siemens, s. r. o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v letech 2010 – 2013. V praktické části je provedena analýza hospodaření ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Malyjurek, Adam
  Předmětem práce je zhodnocení výkonnosti vybrané organizace Bajusz. Bakalářská práce vychází z modelu START, který bude včetně dalších důležitých pojmů vysvětlen v teoretické části práce. Výstupem práce je sestavení návrhů ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Kelča, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti Auto Slavíček s.r.o. v časovém horizontu let 2014 až 2018. Nejdříve bude provedena analýza podnikového okolí, poté finanční analýza. Tyto ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím Balanced Scorecard a návrhy na její zvýšení 

  Vydržel, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu a výkonnosti společnosti Remarkplast Group a.s. s využitím konceptu Balanced Scorecard. V teoretické části práce je vymezen pojem výkonnost a popsána metodika ...