Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza chování železobetonové stropní desky 

  Kubínek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou chování stávající železobetonové, lokálně podepřené, stropní desky v nemocnici včetně 2. mezního stavu. Výpočet vnitřních sil byl proveden v programu SCIA Engineer. Bylo zhotoveno několik ...
 • Analýza návrhu lokálně podepřené desky 

  Chalupová, Martina
  Cílem této je práce je návrh, posouzení a cenové porovnání železobetonové lokálně podepřené desky. Deska je navržena ve 3 různých variantách. Varianty se od sebe liší tloušťkou desky. Vnitřní síly v deskách jsou získány ...
 • Autobusové nádraží - Posouzení vybraných částí ŽB konstrukce 

  Krejčí, Stanislav
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní desky s průvlakem nad 2.NP a schodiště umístěném v 1.NP objektu Autobusového nádraží v Českém Krumlově. Konstrukce stropní desky byla řešena ...
 • Bytový dům - návrh a posouzení vybraných ŽB prvků 

  Jakoubek, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a trojramenného schodiště v pětipodlažním bytovém domě. Celá konstrukce je navržena z železobetonu. Pro stanovení účinků ...
 • Montovaná konstrukce ze železobetonu 

  Šimon, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků montované skeletové konstrukce. Předmětem návrhu je vnitřní příčný, respektive podélný rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaků a ...
 • Návrh a posouzení bodově podepřené stropní konstrukce 

  Ducháč, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh, dimenzování a posouzení lokálně podepřené stropní konstrukce. Nachází se v multifunkčním komplexu zázemí zimního stadionu. Celá konstrukce je navržena z železobetonu. Dále pak práce ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků patrového objektu 

  Ducháč, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných prvků patrové budovy. Celá nosná konstrukce je navržena z železobetonu. Mezi posuzovanými prvky jsou sloupy, stropní lokálně podepřené desky, patky a schodiště. Práce ...
 • Návrh a posouzení ŽB monolitické konstrukce 

  Kuchař, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup ...
 • Návrh a posouzení ŽB stropní konstrukce 

  Burda, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení monolitické spojité železobetonové stropní konstrukce a průvlaku v jednoduchém rodinném domu. Celá konstrukce stropu je navržena ze železobetonu. Pro stanovení účinků od ...
 • Návrh a posouzení železobetonové desky v obchodním domě 

  Skoupá, Karolina
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové desky v obchodním domě. Cílem této práce bylo, navrhnou a posoudit lokálně podepřenou stropní desku na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Práce obsahuje ...
 • Návrh betonové střešní konstrukce 

  Paleček, Vladimír
  Zadáním bakalářské práce je návrh alternativních možností řešení atypické železobetonové stropní a střešní konstrukce ve styku s válcovitou nádrží na vodu. Řešená střešní a stropní konstrukce zastřešuje jednopodlažní ...
 • Nosná konstrukce rodinného domu 

  Kabrhelová, Eliška
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného domu. Model železobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. Železobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1. Kromě statického ...
 • Obytná budova pro mentálně postižené, Velehrad 

  Šulc, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové stropní desky obytného objektu, vypracování výkresů tvaru a výkresů výztuže řešených prvků. Řešené stropní desky se nacházejí nad prvním a třetím nadzemním ...
 • Památník z prefa dílců 

  Růžička, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem železobetonového památníku. Památník se skládá z 11 prefabrikovaných segmentů umístěných od sebe v pravidelných rozestupech. Segmenty mají stejný vnější rozměr, ale liší se velikostí ...
 • Polyfunkční budova 

  Škůrek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením lokálně podepřené monolitické železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím polyfunkční budovy. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer ...
 • Skladovací hala 

  Osyková, Martina
  Diplomová práce ´´Skladovací hala´´ se zabývá řešením vybraných prvků montované skeletové haly. Řešenými prvky jsou vazník, trám, průvlak, sloup a kalichová patka. Pro řešené prvky byl proveden statický výpočet, návrh ...
 • Statické posouzení vybraných částí ŽB objektu 

  Chalupová, Martina
  Cílem této diplomové práce je práce je návrh a posouzení prvků železobetonové konstrukce. Bude navržena deska nad 1.NP, sloup, stěna a prefabrikované schodiště. Vnitřní síly v prvcích jsou získány pomocí metody konečných ...
 • Stavebně technologický projekt objektů skládky Úholičky 

  Doubek, Rostislav
  V této diplomové práci jsou řešeny dva ocelové rámové objekty skládky Úholičky. Cílem je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu. Hlavními tématy pro vybrané technologické etapy jsou širší dopravní vztahy, ...
 • Železobetonová konstrukce nádražního nástupiště 

  Šimon, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení železničního nástupiště. Jedná se o monolitickou železobetonovou rámovou konstrukci, do které je vetkNuta konzolová deska. Veškeré zatížení působící na nosnou ...
 • Železobetonová konstrukce vysoké administrativní budovy 

  Skuhravý, František
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní železobetonový objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovat její vybrané části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované ...