Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace moderních metod syntézy sítě výměny tepla 

  Kunc, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá problematikou syntézy sítě výměny tepla a srovnává současné metody, s důrazem na Pinch Design Method a deterministickou metodu. Pomocí softwaru Maple je vytvořen program pro návrh sítě výměny tepla ...
 • Ekonomie a ekologie využívání biomasy 

  Plíšek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ekonomicko-ekologických souvislostí využívání biomasy. První část je zaměřena na popis podstaty a způsobu využívání biomasy. Další část práce je zaměřena na ekonomické aspekty ...
 • Energetické úspory velkých objektů 

  Řehák, Pavel
  Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...
 • Kotle na biomasu 

  Maar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá kotli na biomasu. V první části práce je popsána biomasu jako palivo pro kotle. Ve druhé části je stručně popsán proces spalování a možné konstrukční řešení kotlů. Hlavní náplní této práce ...
 • Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla 

  Kučera, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde ...
 • Nízkoteplotní úprava bioplynu 

  Hřebíček, Martin
  Cílem této diplomové práce je problematika nízkoteplotního čištění bioplynu. Má stručně seznámit čtenáře s technologií výroby bioplynu a možností jeho využití. Uvést požadavky na nízkoteplotní úpravu a čištění bioplynu pro ...
 • Paletizace frézovací multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena 

  Hynšt, Tomáš
  Práce se zabývá problémem paletizace pro těžké obrobky u frézovacích multifunkčních obráběcích center. Cílem práce je navrhnout vhodný způsob paletizace obrobku pro navržený obráběcí stroj. V první části práce je návrh ...
 • Potenciál zpětného využití odpadního tepla v polyfunkčním objektu 

  Nagorskyi, Bogdan
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zpětného získání tepla ve vzduchotechnice. Po důkladném rozboru problematiky jsou jednotlivé způsoby větrání se zpětným ziskem tepla porovnány i při současném provozu zdroje vytápění. ...
 • Současný stav výstavby reaktorů využívající roztavených solí (MSR) 

  Kotrnetzová, Daniela
  Práce se zabývá popisem reaktorů IV. Generace s podrobným zaměřením na reaktor využívající rozpuštěných solí. Jednotlivě je popsána celá šestice těchto reaktorů i jejich současný výzkum. Je rozebrán AHTR reaktor a jeho ...
 • Vytápění školní budovy 

  Holková, Soňa
  Tématem této bakalářské práce je vytápění základní a mateřské školy. Hlavní cílem je návrh otopné soustavy a přípravy teplé vody. Zdrojem tepla je horkovod, na který je budova napojena přes výměník.
 • Využití absorpčních systémů v teplárenství 

  Vidlák, David
  Cílem práce je seznámení se základními vlastnostmi absorpčních tepelných čerpadel a jejich rostoucí významností na trhu. V první části práce je provedena rešerše pro objasnění skutečností spojených s čerpadly. Úvodem jsou ...
 • Využití přípojnice jako zdroje tepla 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou ...
 • Vývoj výpočetního modelu a metodiky pro výpočet kondenzátorů s minikanálky 

  Pavlů, Jaroslav
  Vzduchem chlazené výměníky tepla se využívají v široké škále aplikací, v nichž je jednou z prioritních vlastností kompaktnost, funkčnost a s ní spojená cena výměníku. Současný vývoj kompaktních tepelných výměníků směřuje ...
 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Vacková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení vybraných částí sportovního centra. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické, provozní a funkční požadavky na vnitřní mikroklima těchto ...
 • Zpracování programových modulů pro řízení automatické výměny nástrojů 

  Habán, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá systémy automatické výměny nástrojů na obráběcích strojích. Teoretická část diplomové práce se věnuje jejich základnímu rozdělení. Následná praktická část zahrnuje matematický popis zkušebního ...