Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR 

  Bednář, František
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, ...
 • Analýza potíží výměníku tepla 

  Bartošek, Nikola
  Práce je zaměřena na výpočtovou analýzu konkrétního trubkového výměníku tepla s příčně obtékaným svazkem trubek uspořádaných za sebou, u nějž se vyskytují významné provozní potíže. Na základě výsledků distribuce pracovních ...
 • Bezdratový sběr dat z výměníku tepla 

  Wojnar, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je v první části seznámení s prostředky, které jsou k dispozici pro řízení modelu výměníku tepla, vizualizaci a bezdrátový sběr dat, tj. programovatelnými automaty a terminálem firmy ROCKWELL ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Experimental investigation of stabilization of flowing water temperature with a water-PCM heat exchanger 

  Charvát, Pavel; Štětina, Josef; Pech, Ondřej; Klimeš, Lubomír; Ostrý, Milan (EDP Sciences, 2014-03-25)
  Experiments have been carried out in order to investigate the stabilization of water temperature with a water-PCM heat exchanger. The water-PCM heat exchanger was of a rather simple design. It was a round tube, through ...
 • Inovace systému chlazení točivých elektrických strojů s využitím CFD metod 

  Sikora, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací netradičního způsobu chlazení, určeného především pro synchronní generátory středních výkonů. Hlavním cílem tohoto návrhu je odstranění rozměrného výměníku tepla, který bývá součástí ...
 • Koncepce výměníku pro IMSR reaktor 

  Števanka, Kamil
  Cílem práce bylo vytvořit základní koncept integrovaného výměníku tepla pro solí chlazený reaktor vyvíjený společností Terrestrial Energy s využitím programu Promex. První kapitola se zabývá historií a současnou situací v ...
 • Konstrukční návrh výměníku tepla 

  Nováček, Filip
  Cílem této bakalářské práce je provést řešení výměníku tepla, který bude součástí kogeneračního systému bioplynové stanice. Tato práce bude rozdělena do dvou částí. V první části se zabývá pouze známými průmyslovými typy ...
 • Model výměníku tepla 

  Dufek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá seznámením s programovatelným automatem ControlLogix, panelem PanelView Plus, modelem výměníku tepla a jeho součástmi. Hlavním úkolem je návrh modelové úlohy pro výměník tepla a zpracování ...
 • Modelování proudění v zařízeních procesního průmyslu 

  Bialožyt, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zjednodušené geometrie na výpočet pomocí počítačového modelování proudění. Konkrétně se jedná o možnost náhrady části trubky porézní vrstvou, která má odpovídající tlakovou ztrátu jako ...
 • Modelování zanášení a jeho vlivu na technicko-ekonomické charakteristiky trubkových zařízení na výměnu tepla v linkách termického zneškodňování odpadů 

  Keliš, Michal
  Hlavní náplní této práce je zvýšení vypovídající schopnosti existujícího matematického modelu pro výpočet tzv. mezní rychlosti spalin s ohledem na zanášení ploch výměny tepla trubkových výměníků instalovaných na linkách ...
 • Náhrada základních výměníků v Teplárně Malešice 

  Rybka, Tomáš
  Hlavním úkolem této diplomové práce je navržení dvoucestného výměníku tepla s integrovaným chladičem parovzdušní směsi a porovnání materiálů teplosměnné plochy. Dalším úkolem je pevnostní dimenzování tohoto výměníku a ...
 • Návrh EGR výměníku pro recirkulaci výfukových plynů 

  Bazala, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové konstrukční řešení EGR výměníku ve formě CAD modelu, jeho CFD simulaci, vyvození patřičných závěrů, a také porovnání dvou vývojových typů tohoto výměníku.
 • Návrh parního generátoru pro modulární reaktor 

  Černý, Marian
  Obsahem této diplomové práce je návrh parního generátoru pro modulární reaktor. Práce se skládá z rešeršní části, kde jsou popsané vybrané výměníky a parní generátory používané v jaderných zařízeních. Na rešerši navazuje ...
 • Návrh rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch 

  Procházka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na tepelně-hydraulický výpočet rekuperačního ohříváku spaliny-vzduch. Konstrukčně se jedná o výměník se svazkem trubek v plášti. Práce je rozdělena na dvě části. První část seznamuje s nejčastějšími ...
 • Návrh řízení průtoku teplovodním výměníkem solárního systému 

  Popov, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou ohřevu užitkové vody solární energií. V rámci této práce byl vytvořen zmenšený model solárního systému. Na tomto modelu se uskutečnila měření a na základě naměřených teplot, byly ...
 • Návrh spalovací turbíny pro osobní automobil 

  Šíblová, Kamila
  Tato diplomová práce pojednává o spalovací turbině, jejím návrhu, zpracování a využití. Diplomovou práci je možné pomyslně rozdělit do tří částí. První část je zaměřena na teoreticky získané poznatky z oboru spalovacích ...
 • Návrh systému teplovzdušného vytápění 

  Nagorskyi, Bogdan
  Bakalářská práce se věnuje možnosti výměny stávajících teplovodních radiátorů za teplovzdušné jednotky s řízeným přívodem vzduchu. V úvodu práce je proveden rozbor základních faktorů, přispívajících k tepelné pohodě a ...
 • Návrh zařízení pro výrobu a přehřev páry 

  Jakeš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá navrhováním nového okruhu pro výrobu přehřáté páry místo původního výměníku, který vykazoval časté poruchy. V úvodu je rozebrána problematika stávajícího výměníku a navržen způsob řešení ...
 • Návrh zdroje chladu pro konkrétní aplikaci 

  Gaverník, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem chladícího zařízení pro konkrétní specifickou aplikaci - Městské divadlo v Brně. Řešení chladícího zařízení zahrnuje komplexní návrh výměníku tepla, akumulátoru chladu a dimenzování potrubní ...