Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických modelů v rámci ekonomických ukazatelů se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje nejlikvidnějšímu trhu finančních instrumentů, ...
 • Analýza výnosnosti primárních emisí akcií na českém kapitálovém trhu 

  Vašíčková, Soňa
  Diplomová práce se zabývá analýzou výnosnosti primárních emisí akcií tzv. IPO - Initial Public Offering na českém kapitálovém trhu. Teoretická část práce se zabývá především vymezením základních pojmů a problematikou ...
 • Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů 

  Křižka, Adam
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové ...
 • Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. 

  Denker, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Arko Technology, a.s. Na základě zjištěných faktů z analýzy, obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace zmíněné firmy, její nedostatky a také její silné stránky.
 • Hodnocení výkonnosti fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů 

  Bukai, Martin
  Bakalářská práce se věnuje komplexnímu představení oblasti kolektivního investování s možnostmi využití podílových fondů ve finančním řízení podniku v aktuálních podmínkách v české republice. Výsledky této práce mohou být ...
 • Hodnocení výnosnosti investic do nemovitostí v České republice 

  Mištová, Ludmila
  Tato práce se zabývá investováním formou nákupu bytu v různých krajských městech České republiky. Zaměřena je především na zjištění výnosnosti těchto investic za předem stanovených parametrů. V práci jsou rovněž popsány a ...
 • Hodnocení výnosnosti různých forem investic do nemovitostí 

  Nemček, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje hodnocení výnosnosti investování do nemovitostí prostřednictvím kolektivního investování, konkrétně prostřednictvím veřejných státních podílových fondů nemovitostí a výnosnosti dosažené přes přímou ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru spořicích produktů 

  Vomela, Radim
  Tato bakalářská práce s názvem „Identifikace faktorů ovlivňujících rozhodování o výběru spořicích produktů“ se zabývá spořicími produkty. Cílem práce je analyzovat současnou situaci na trhu spořicích produktů a identifikovat ...
 • Investice do fondů kolektivního investování 

  Gajdůšek, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a zhodnocení fondů kolektivního investování pro potřeby investice volných peněžních prostředků podniku. Teoretická část je věnována investičním pojmům a legislativní a teoretické ...
 • Investiční certifikáty a jejich využití v podnikové praxi 

  Lebišová, Michaela
  Tématem bakalářské práce je analýza vybraných druhů investičních (strukturovaných) certifikátů a vypracování doporučení, pro podnikový management, jejich praktického použití v konkrétních situacích. Teoretická část práce ...
 • Investování drobných investorů do fondů kolektivního investování 

  Kyllarová, Barbara
  Diplomová práce se zabývá investováním drobných investorů do fondů kolektivního investování a doporučením vhodného investičního fondu pro daného investora. Teoretická část je věnována obecným investičním pojmům se zaměřením ...
 • Kritická analýza proveditelnosti developerského projektu 

  Chára, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou developerských projektů. Součástí této práce je popis developerské činnosti a rizik, která s sebou přináší. Největší pozornost je věnována oblasti ohodnocení budoucích výnosů z prodeje ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Tokošová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Šilarová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou teorie portfolia, pomocí níž jsou vytvořena pro vybranou investiční společnost optimální portfolia. Portfolia se skládají z akcií, se kterými je obchodováno na americké burze ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Kršková, Božena
  Hlavním cílem této práce je návrh softwaru pro ulehčení práce při tvorbě finančních analýz. Dalším cílem práce je provést finanční analýzu společnosti s ručením omezeným, správně interpretovat výsledky a navrhnout vrcholovému ...
 • Specifika investování právnických osob do cenných papírů Exchange Traded Funds v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na specifikování vhodnosti investování právnických osob do cenných papírů „Exchange Traded Funds“ v soudobých podmínkách České republiky. Výstupy práce slouží k představení alternativní, moderní ...
 • Technická analýza 

  Hlavenka, Dušan
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku využívání statistických veličin v ekonomické oblasti se zaměřením na finanční trh České republiky. Konkrétně se práce věnuje emisím, které jsou zahrnuty v Prime Market Indexu ...
 • Využitelnost investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení možnosti využití investičních a podílových fondů pro finanční řízení podniku v soudobých podmínkách v České republice a současně navržení alternativního řešení pro zlepšení ...
 • Zhodnocení finanční situace firmy 

  Trunečka, Tomáš
  Cílem této práce je provést komplexní finanční analýzu akciové společnosti, správně interpretovat zjištěné výsledky a navrhnout vrcholovému managementu případná opatření ke zlepšení situace v analyzované společnosti. V ...