Now showing items 1-20 of 77

 • Analýza hospodářských výsledků firmy pomocí statistických metod 

  Loub, Matěj
  Tato bakalářská práce pojednává o hospodaření firmy Aquatechnik, spol. s r.o., konkrétněji o analýze některých položek z účetních listin firmy. V teoretické části jsou osvětleny statistické metody, které jsem v práci použil, ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití objektu bývalé restaurace v Kroměříži 

  Čeňková, Lydie
  Diplomová práce se zabývá analýzou nejvyššího a nejlepšího využití majetku, která je zde prakticky aplikována na konkrétní příklad. Analýza je provedena na budově bývalé restaurace Slovan v Kroměříži, která je v současnosti ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití pozemku na ulici Libušina třída v Brně 

  Adamík, Václav
  Motivací autora pro vznik této diplomové práce bylo provedení analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku (HABU). Analýza je v praktické části aplikována na konkrétní příklady využití nezastavěného pozemku, který se ...
 • Analýza organizační struktury z hlediska místa vzniku nákladů 

  Mičková, Hana
  Diplomová práce představuje analýzu organizační struktury a jejího vlivu na činnost firmy, a to z několika pohledů. Nejen z hlediska místa vzniku nákladů, ale i výnosů a jejich vlivu na hodnocení jednotlivých organizačních ...
 • Analýza společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad 

  Lesonický, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu výkonnosti společnosti AGRO Vémyslice s.r.o. pomocí časových řad. Hodnotí výkonnost podniku na základě výstupu z účetnictví. Je rozdělena na dvě části. V teoretické části je ...
 • Analýza stavební firmy pomocí statistických metod 

  Šiška, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu vybraných ekonomických ukazateľov stavebnej firmy za použitia metód časových radov a regresnej analýzy. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické pozadie problematiky vysvetľujúce ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Analýza vhodných metod a postupů při ocenění sportovního studia 

  Meluzínová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním vybraných sportovních studií. Mým cílem je posoudit metody pro ocenění sportovních studií a stanovení vhodných kritérií, která by mohla ovlivnit výnosy sportovních studií. Součástí ...
 • Analýza vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Polák, Daniel
  Predmetom bakalárskej práce je analýza vybraných ukazatežov spoločnosti Slovenská pošta, RPC Trnava a.s. pomocou časových radov a regresnej analýzy. V prvej časti sú zpracované teoretické východiská pre výpočet a aplikáciu ...
 • Analýza vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad 

  Duda, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy KILI, s.r.o. pomocí časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o pomocí časových řad 

  Křivánek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti ACER INTERIER s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na nákladové ukazatele s využitím teoretických poznatků z oblasti statistiky a jejich aplikací na ...
 • Analýza výkonnosti firmy MIDA, a.s. pomocí časových řad 

  Bříza, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti firmy, kde je především využito statistických metod rozboru časových řad účetních a finančních ukazatelů firmy. Pro analýzu vybraných položek se používá časových řad a jejich ...
 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Aplikace regresní analýzy na výpočet bodu zvratu 

  Míková, Libuše
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů a výnosů z provozu stroje BAUER BG ve společnosti TOPGEO Brno, spol. s r.o. Snahou je aplikovat teoretické poznatky z oblasti regresní analýzy v praxi. Na základě zjištěných ...
 • Audit účetní závěrky vybraného zemědělského podniku 

  Stojánková, Radka
  Diplomová práce je zaměřena na provedení auditu u zemědělského subjektu. Je zde uveden historický vývoj auditu a základní informace. Práce popisuje regulaci v rámci Evropské unie, samotný postup dle Mezinárodních auditorských ...
 • Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V současné době hýbe znaleckou obcí problematika odměn soudních znalců v případech, kdy objednatelem posudku je orgán veřejné moci (zpravidla policie nebo soud). Předkládaný příspěvek si klade za cíl pragmaticky, bez ...
 • Ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin 

  Doležal, Václav
  Tématem diplomové práce je ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin. V textu je řešena problematika, jakým způsobem a za jakých podmínek můžeme nalézt optimální řešení pro ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Horáková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace Jednoty, spotřebního družstva, Moravský Krumlov za období 2010 – 2014. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je seznámení s cíli a metodikou práce. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Opatřilová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku KALÁB – stavební firma, s.r.o. a návrhů na její zlepšení. Společnost se zabývá stavební a developerskou činností. Jedná se známou firmu, která má ...