Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza kritických míst křížení silniční a železniční dopravy v Jihomoravském kraji 

  Chlup, Daniel
  Předmětem diplomové práce je provést analýzu třech autorem vybraných míst křížení silniční a železniční dopravy řízené institucemi Jihomoravského kraje. Jsou vybrány železniční přejezdy, na kterých došlo v posledních pěti ...
 • Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole pomocí MKP a magnetické sondy se zabývá analýzou magnetického pole asynchronních strojů v příčném řezu. Tato analýza je zde podrobněji popsána spolu s nezbytnou teorií asynchronního stroje ...
 • Asynchronní motory malého výkonu 

  Chvatík, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá jednofázovým asynchronním motorem a je rozdělena do pěti kapitol. V úvodu je stručně popsána jeho konstrukce a provedeno srovnání s motorem trojfázovým. První kapitola popisuje vznik točivého ...
 • Distribuované zpracování dat o IP tocích 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá distribuovaným zpracování dat o IP tocích. Konkrétně je pak hlavním cílem poskytnutí řešení softwarového kolektoru, který bude umoţňovat zpracování a ukládání masivního objemu dat. V rámci této práce ...
 • Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků 

  Gottwald, Michal
  Diplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, ...
 • Energetické štítky elektrických spotřebičů 

  Diblík, Jan
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval energetickými štítky elektrických spotřebičů. Postupoval a řídil jsem se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v rámci přípravy ČR na vstup do EU zavádí v souladu s ...
 • Hardwarová akcelerace algoritmu pro hledání podobnosti dvou DNA řetězců 

  Nosek, Ondřej
  Metody pro zarovnání různých typů bioinformatických sekvencí jsou klíčovou součástí výzkumu v této oblasti. Úlohy jsou časově velmi náročné, a proto má smysl vytvořit hardwarovou platformu pro urychlení těchto výpoětů. ...
 • Hierarchické techniky pro výpočet osvětlení 

  Ligmajer, Jiří
  Tato diplomová práce se věnuje studiu a popisu hierarchických technik pro výpočet globálního osvětlení. Vysvětluje proč je dobré se zabývat hierarchickými technikami pro výpočet osvětlení a ukazuje postup, jak zakomponovat ...
 • Konstrukce univerzálního hydraulického agregátu 

  Holub, Vojtěch
  První část této diplomové práce se zabývá průzkumem nabídky agregátů stavebnicového typu od ostatních významných světových výrobců. Konstrukční část práce obsahuje kompletní návrh třech typorozměrových řad agregátů. Součástí ...
 • Konstrukční návrh kolektoru 

  Podhorský, Michal
  Cílem této diplomové práce je provést konstrukční návrh kolektoru. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je proveden rozbor jednotlivých částí kolektoru a jeho analytický výpočet pomocí norem EN 12 952, ČSN 69 ...
 • Metodika stanovení ceny letové hodiny letounu 

  Cichy, Radim
  Náplní bakalářské práce je specifikace jednotlivých činností a položek v oblasti provozních a fixních nákladů, souvisejících s kalkulací ceny za letovou hodinu. Na základě jednotné metodiky, je u vybraných nejčastěji ...
 • Most na křižovatce v Brně 

  Kyzlink, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením mostní nosné konstrukce na rampě v Brně. Silniční most křižuje silnici I/42 a železniční trať. Most je součástí VMO Brno. Konstrukce je navržena z předpjatého betonu. Posouzení ...
 • MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos 

  Mikulka, Jan; Vlachová Hutová, Eliška; Kořínek, Radim; Marcoň, Petr; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, Eva; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter, 2016-04-15)
  The large set of scientific activities supported by MRI includes, among others, the research of water and mineral compounds transported within a plant, the investigation of cellular processes, and the examination of the ...
 • Návrh a konstrukce výměníku tepla 

  Teofil, Daniel
  Cílem této práce je návrh, výpočet a zkonstruování tepelného výměníku pro účely výuky na pracovišti UEEN. Úvodní část se zabývá významem tepelných výměníků v průmyslu, výchozími podmínkami pro konstrukci a zvolením řešení ...
 • Návrh olejového distribučního transformátoru 

  Mrajca, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá výrobním procesem olejových distribučních transformátorů. Nejprve se věnuje konstrukčnímu uspořádání magnetického obvodu a technologii jeho výroby. Podrobně je rozebrán postup vysekávání ...
 • Návrh přídavného pokládacího zařízení pro aplikaci rolí skelné geomříže GlasGrid® 

  Mikl, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavného pokládacího zařízení pro aplikaci rolí skelné mříže GlasGrid®, pevnostními a funkčními výpočty. Práce byla vytvářena ve spolupráci s firmou Saint-Gobain ADFORS. ...
 • Návrh stroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky 

  Kvapil, Jan
  KVAPIL Jan: Návrh nástroje pro stříhání a ohýbání vybrané součástky Diplomová práce, která je vypracovaná v rámci magisterského studia M-VSR, obsahuje stručný přehled a popis technologie stříhání a ohýbání. V práci je ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Tatýrek, Lukáš
  Navrhovaný tepelný výměník je součástí kogenerační jednotky, kterou se v současné době zabývám, jako možnou alternativou pro získávání elektřiny a tepla v období topné sezóny. Cílem je zpracovat rešerši použitelných tepelných ...
 • Ojnice čtyřdobého zážehového motoru 

  Kuzník, Bořek
  Cílem této práce je provézt stručnou rešerši na téma ojnic motoru osobních automobilů, navrhnout ojnici, sestavit model kinematiky a dynamiky klikového ústrojí a provézt pevnostní kontrolu. Součástí této práce je i výkresová ...
 • Osvětlovací systémy v ostrovních aplikacích 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je, v prvom rade teoretické zoznámenie sa z vhodnými svetelnými zdrojmi a osvetľovacími systémami. Ďalej výber vhodných druhov svetelných zdrojov na osvetlenie malého priestoru a návrh ostrovného ...