Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu 

  Mynářová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o průchodu zakázky podnikem s hlavním zaměřením na výrobu dopravního značení ve firmě Araplast s.r.o. V první části se soustřeďuji na teorii, která je důležitá pro pochopení základních ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Horníček, Jiří
  Diplomová práce analyzuje problematiku zabývající se možnostmi hodnocení a výběru vhodného dodavatele. Popisuje používané metody a postupy pro hodnocení dodavatelů a zaměřuje se na využití fuzzy logiky. Práce předkládá ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Linha, Alois
  Diplomová práce je zaměřena na ekonomické zhodnocení podniku ABC s.r.o. Tento podnik působí ve zpracovatelském průmyslu, kde vyrábí kovové konstrukce a další kovové výrobky na zakázku. Pomocí externích analýz jsou zjištěny ...
 • Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení 

  Tříletá, Jaroslava
  Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace podnikatelského subjektu ITMS plast s.r.o., který se zabývá výrobou a distribucí produktů z plastu. Vybranými metodami je hodnoceno vnější a vnitřní prostředí a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kocourek, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace firmy, za pomocí použití ukazatelů finanční analýzy. Tyto ukazatele, indexy a modely jsou poté použity na analýzu společnosti M.H.Mont s.r.o., k odhalení jejích ...
 • Hodnocení investičních záměrů firmy 

  Navrátilová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na plánovaný investiční záměr výrobní firmy. Srovnává dvě možné investiční varianty, mezi kterými se podnik rozhoduje. Posuzuje varianty na základě metod hodnocení efektivnosti investic. Dále ...
 • Implementace bezpečnostních systémů v praxi 

  Havlíček, David
  Cílem bakalářské práce je provést bezpečnostní analýzu podniku, zhodnotit současný stav, vytvořit nejvhodnější návrh řešení, provést rozpočet a seznámit investora s výsledkem, po schválení návrhu investorem bude provedena ...
 • Implementace metody 5S ve výrobním podniku 

  Čechová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na řízení materiálových toků 

  Lojek, Jindřich
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku v daném podniku. V analytické části jsou využity různé metody analýzy, které pro každý díl určí, zda má být uložen v regálu nebo se bude vychystávat na vyžádání. ...
 • Návrh na realizaci projektu ve společnosti TOROLA design s.r.o. 

  Jakimov, Jan
  Diplomová práce pojednává o analýze firemního prostředí společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě zjištěných poznatků, bude sestaven návrh a možnosti realizace projektu výroby a prodeje elektronického systému pro ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu modelové zakázky 

  Jůva, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou optimalizace výrobního procesu na příkladu modelové zakázky nakladatelské činnosti. Na základě výsledků těchto analýz, jsou vytvořeny návrhy na zlepšení této výroby. Návrhy povedou ...
 • Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kovaříková, Simona
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh procesního řízení ve výrobním podniku. Teoretická část obsahuje poznatky související s danou problematikou. V další části je představen podnik LD Seating s.r.o., který se zaměřuje na ...
 • Návrh řešení části výrobní logistiky ve společnosti FIMES, a. s. 

  Vaňková, Michala
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění logistického toku ve slévárenské části společnosti FIMES, a.s. Na základě teoretických poznatků pak přistupuje k samotnému vyřešení problému s přesunem materiálu ve výrobě ...
 • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

  Kubisová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
 • Návrh zefektivnění vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U 

  Petýrek, Robin
  Bakalářská práce se zaměřuje na zefektivnění manipulace s materiálem v rámci vnitropodnikové dopravy ve společnosti Stone4you e.U. Na začátku se obecně zabývá vnitropodnikovou dopravou a manipulací s materiálem. Dále pak ...
 • Návrh změny organizační kultury ve výrobním podniku 

  Lindovský, Matěj
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy Kovomont Lindovský s.r.o. Cílem diplomové práce je návrh změny obsahu organizační kultury v tomto výrobním podniku, který odstraní ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Podnikatelský záměr - založení výrobního podniku 

  Houšťava, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na založení výrobního podniku. Tento podnik bude působit především v oboru potravinářství. Práce je rozdělena do tří částí, a to na část teoretickou, ...
 • Podnikatelský záměr malého podniku 

  Dušková, Ivana
  Předmětem diplomové práce je příprava a tvorba podnikatelského záměru na založení konkrétního malého podniku. Práce obsahuje charakteristiku pojmů, které souvisejí se zakládáním podniku, popisuje podnikatelský záměr a jeho ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Plojhar, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení a zhodnocení informačního systému podniku Plojhar s.r.o. a na návrh změn pro jeho zlepšení. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, týkajících se tématu informačních ...