Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Smolová, Linda
  Bakalářská práce „Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad“ je zaměřena na zhodnocení výkonnosti firmy PROPLAST, spol. s r. o. Práce je tvořena charakteristikou podniku a vývojem časových řad ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dundáčková, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti. V první části práce je nastíněn profil společnosti a provedena základní analýza vnitřních a vnějších vlivů působících na danou společnost. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Lokomont, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Zuščic, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace vybraného podniku. K posouzení finanční situace budou použity metody finanční analýzy. Pozornost bude soustředěna na oblast poměrových ukazatelů, rozdílových ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Ferencová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení výkonnosti společnosti KOHUT Třinec s.r.o. v období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2011. Zhodnocení je provedeno pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy, konkrétně ...
 • Kalkulace nákladů ve firmě ABC, s.r.o. 

  Dudek, Miroslav
  Záměrem diplomové práce je vytvoření kalkulačního vzorce pro společnost ABC, s. r. o., která se převážně zabývá rekonstrukcí a výstavbou sportovních hřišť. Kalkulace zviditelňuje všechny náklady související s realizací ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Německu pro vybranou společnost s ručením omezeným 

  Hyršová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové ...
 • Posouzení podniku na základě účetní závěrky 

  Kobida, Mário
  Cílem bakalářské práce je posouzení společnosti na základě účetní závěrky. Bakalářská práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na výtah legislativních norem a předpisů souvisejících s danou problematikou a ...
 • Použití statistických metod k hodnocení činnosti Jazykové školy Lingua Plus, s.r.o. 

  Krbková, Lenka
  Ve své bakalářské práci budu pomocí statistických metod analyzovat a hodnotit efektivitu činnosti Jazykové školy LinguaPlus, s.r.o. a vypracuji model, který bude tuto firmu informovat o budoucím vývoji činnosti při zachování, ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Valentová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá sledováním nákladů a jejich snižováním v konkrétním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které je nutné znát při řešení problematiky řízení nákladů. Na základě praktické ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Kostlánová, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. Nejdříve jsou představena teoretická východiska z oblasti nákladů a jejich efektivního řízení, která jsou podkladem pro praktickou část. V té jsou teoretické poznatky aplikovány ...
 • Tvorba oceňování zásob a vliv na výsledky hospodaření 

  Lipinová, Kateřina
  Bakalářská práce definuje zásoby a možnosti jejich ocenění. Metody ocenění úbytku zásob, které práce obsahuje jsou FIFO, metodu váženého aritmetického průměru a pevné skladové ceny. Na základě údajů z vybrané společnosti ...
 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti 

  Pavlů, Radka
  Diplomová práce se zaměřuje na vybrané rozdíly mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část je zaměřena na metodické postupy dle České účetní legislativy, a dále ...
 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti 

  Malátová, Denisa
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání vybraných rozdílů ve vykazování účetních informací dle českého finančního účetnictví a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Tyto vybrané rozdíly účetních přístupů ...
 • Zdaňování neziskových organizací 

  Ferencová, Eva
  Bakalářská práce poskytuje informace o problematice zdanění neziskových organizací zaměřené na daň z příjmů právnických osob. V praktické části je zpracována analýza zdanění konkrétní neziskové organizace (Nemocnice s ...
 • Zdaňování neziskových právnických osob 

  Kembický, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování neziskových právnických osob. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmů právnických osob. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní neziskovou organizaci – občanské ...