Now showing items 1-20 of 34

 • Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

  Dědek, Dušan
  Tato práce je zaměřena na problematiku akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů a výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů pro zvolený objekt. První část popisuje obnovitelné zdroje a jejich užití v ...
 • Akumulace energie z OZE 

  Heller, Ondřej
  Cílem první části diplomové práce je zmapovat potenciál různých druhů obnovitelných zdrojů v Evropě a v České republice, zejména sluneční, větrné a vodní energie a také energie z biomasy. Jsou zde také popsány principy a ...
 • Design krytu střešní větrné elektrárny 

  Augustová, Andrea
  Předmětem a cílem mé bakalářské práce je analýza a návrh krytu na malou střešní větrnou elektrárnu, a to v souladu s technickými, estetickými a ekologickými požadavky. Cílem designu je vytvořit takový kryt, který bude ...
 • Ekonomika provozu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s druhy větrných elektráren, s principem jejich fungování, konstrukčním řešením a s podmínkami, které musí plánovaný projekt výstavby větrné elektrárny splnit před započetím stavby. V další ...
 • Energetické hodnocení horské ubytovny s restaurací 

  Lysková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá energetickým hodnocením horské ubytovny s restaurací, která se nachází v Ostružné v Jeseníkách. Teoretická část popisuje větrné elektrárny, jelikož se jedna nachází i v obci Ostružná a podílí ...
 • Možnosti využití malé větrné turbíny v domácnosti a její návrh 

  Veselý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá malými větrnými turbínami. Práce obsahuje pět základních částí. Na začátku je popsána historie větrné energetiky. Druhá část se věnuje výrobcům malých větrných elektráren. Další část popisuje ...
 • Návrh a konstrukce větrné mikroelektrárny 

  Novák, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí malé domácí elektrárny. Popisuje zařízení s třílistovým rotorem a jmenovitým výkonem 1kW. Prezentuje základní poznatky a pravidla pro stavbu a dává přehled o různých typech ...
 • Návrh malé větrné elektrárny 

  Görig, Tomáš
  Práce se zabývá výběrem vhodné lokality pro výstavbu a návrhem strojního zařízení malé větrné elektrárny. Je popsáno několik možností a následně vybrána ta nejvhodnější. Také je v práci navrhnuto a popsáno několik možností ...
 • Návrh matematického modelu větrné elektrárny 

  Osička, Aleš
  Cílem práce je seznámit čtenáře se základním rozdělením typů větrných elektráren podle použitého generátoru, s typy regulací používanými v elektrárnách a matematickými modely větru a jednotlivých částí elektrárny. V další ...
 • Netradiční využití energie větru 

  Lakva, Petr
  Cílem této bakalářské práce je popsat základní druhy obnovitelných zdrojů energie. Důraz je kladen na energii větrnou. Další částí je popis jednotlivých druhů větrných elektráren z hlediska funkce, konstrukce a použití. V ...
 • Obnovitelné zdroje energie 

  Mašek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá popisem a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Úvodem jsou charakterizované jednotlivé obnovitelné zdroje energie a jejich dnešní využití. V hlavní části práce se podrobněji ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Vojáčková, Jitka
  Tato bakalářská práce je odborná rešerše zabývající se obnovitelnými zdroji energie v České republice. Úvodní část je věnovaná legislativě zabývající se obnovitelnými zdroji energie. Dále jsou popsány stručné charakteristiky ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

  Kerndl, Michal
  Předmětem diplomové práce na téma „Podnikatelský záměr v oblasti obnovitelných zdrojů energie“ je analyzovat podnikatelské příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které jsou v poslední době velmi aktuální a ...
 • Posouzení možností zásobování RD elektrickou energií z OZE 

  Halamíček, Milan
  Tato bakalářská práce popisuje využití obnovitelných zdrojů, které je možno použít pro výrobu elektrické energie. Představuje zde tři způsoby, mezi které patří větrná elektrárna, fotovoltaický systém a vodní elektrárna. ...
 • Problematika hluku větrných elektráren 

  Honzíček, Štěpán
  Bakalářská práce shrnuje současný stav větrné energetiky v České republice i ve světě. Popisuje stavbu dnešní moderní větrné elektrárny s horizontální osou a konkrétně se zabývá problematikou hluku větrných elektráren z ...
 • Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR 

  Kerndl, Michal
  Předmětem bakalářské práce na téma „Realizace podnikatelského záměru – výstavba větrné elektrárny na území ČR“ je zrealizovat progresivní podnikatelský záměr, který využívá alternativních zdrojů energie, je prospěšný pro ...
 • Reálný potenciál obnovitelných zdrojů energie v České republice 

  Tofel, Jan
  Cílem předkládané bakalářské práce je představit základní charakteristiky jednotlivých obnovitelných zdrojů energie a posoudit jejich potenciál pro další využití v podmínkách České republiky. Na základě nastudování literárních ...
 • Studie připojitelnosti výrobny 

  Sýkora, Martin
  Při zřizování nových výroben elektrické energie, nebo při úpravách výroben stávajících je třeba posoudit vlivy těchto výroben na elektrizační soustavu. Taková posouzení se řeší v tzv. studiích připojitelnosti, kdy se výpočty ...
 • Studium a ověřování vlastností sběracího ústrojí generátorů pro větrné elektrárny 

  Glogar, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběracího ústrojí generátorů větrných elektráren. První část pojednává o větrných elektrárnách, jejich konstrukci, generátorech a přibližuje výhody a nevýhody jejich umístění ...
 • Technický a hospodářský návrh větrné elektrárny v lokalitě Břežany na Znojemsku. 

  Růžička, Tomáš
  V současnosti se v ČR staví velké větrné elektrárny. S tímto vzrůstajícím trendem rostou i hlasy pro a proti jejich výstavbě. Tato práce pojednává o již realizované a nějakou dobu provozované větrné elektrárně Vestas V52 ...