Now showing items 1-16 of 16

 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Šilar, Martin
  Tato práce se zabývá současným stavem zdrojů elektrické energie v České republice a jejich návazností na ekologii. V úvodní kapitole je současný stav energetiky charakterizován. Kapitola obsahuje informace o dosavadním ...
 • Ekologické problémy energetiky ČR 

  Mahdal, Vlastimil
  Tato práce se zabývá současným stavem elektroenergetiky, zdrojů elektrické energie v České republice a vlivem těchto zdrojů na životní prostředí. První kapitola popisuje charakter energetiky České republiky a strukturu ...
 • Legislativní a ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie 

  Vondra, Marek
  Cílem předložené práce je stručné nastínění legislativních a ekonomických otázek spojených s výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Potenciální investor by měl být po přečtení práce srozuměn s hlavními plusy a mínusy ...
 • Metody simulace dodávky výkonu z větrných elektráren 

  Bartošík, Tomáš
  Tématem diplomové práce je studium metod simulace dodávky z větrných elektráren. Srovnání charakterů dodávky v ČR a v zahraničí a rozbor vhodných statistických metod. Práce začíná krátkým přehledem využití větru v minulosti. ...
 • Možnosti regulace obnovitelných zdrojů elektrické energie 

  Pavlíček, Jiří
  Práce se zabývá možnostmi regulace obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na způsoby řízení obnovitelných zdrojů a možnosti jejich regulace. Udává podíl jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektrické ...
 • Možnosti využití alternativních decentralizovaných zdrojů energie 

  Pitron, Jiří
  Tato diplomová práce se zaobírá možností využití alternativních decentralizovaných zdrojů energie. V první kapitole této práce je popsána současná energetická situace v ČR a zamyšlení nad určitou predikcí spotřeby elektrické ...
 • Návrh projektu výstavby větrných elektráren 

  Horák, Filip
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu projektu pro výstavbu větrných elektráren. V první části jsou definovány základní pojmy projektového managementu a také popsány některé metody, techniky a nástroje projektového ...
 • Návrh zdroje elektrické energie se Savoniovým rotorem 

  Hruška, Martin
  Bakalářská práce pojednává o možnosti získávání elektrické energie z energie větru. Zdroj elektrické energie se Savoniovým rotorem byl navržen a vytvořen jako výukový model, navržený podle dostupných materiálů. Bylo provedeno ...
 • Obnovitelné zdroje energie v režimu aukčního obchodu 

  Jörka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá současným trendem v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie, a to přechodem od fixních plateb k aukčním mechanismům. Nejprve je zde vysvětlen princip fungování aukcí v oblasti OZE a ...
 • Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu 

  Stručovský, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Rozbor uplatnění větrných elektráren na území České republiky 

  Vepřek, Tomáš
  Práce se zabývá problematikou rozboru uplatnění větrných elektráren na území ČR, výběrem vhodných lokalit a posouzení okolních vlivů na větrné elektrárny. Práce obsahuje popis větrných elektráren, jejich rozdělení, výpočet ...
 • Větrná energie 

  Král, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá větrnou energetikou. První kapitola se zaměřuje na základní typy konstrukcí větrných elektráren, jejich rozdělení a popis hlavních částí. Základní fyzikální principy, pomocí nichž se vyrábí ...
 • Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost 

  Kučera, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem větrných elektráren od minulosti po součas-nost, a také se zaměřuje na vývoj větrných elektráren v budoucnosti. V první části této práce jsou uvedeny počátky využití větrné energie ...
 • Využití energie větru s akumulací 

  Mészáros, Gabriel
  Tato práce v úvodu pojednává o větrných elektrárnách, jejími hlavními části a jiich rozdelením podle konstrukce a výkonu. Jsou popsány technologie sloužící k uchovávání energie, protože podmínky pro výrobu energie z větru ...
 • Využití meteo stanice WXT520 pro měření v oblasti větrné energetiky 

  Skalička, Jiří
  Tato práce čtenáře uvede do základů větrné energetiky. Vysvětluje vznik větru, rozdělení větrných motorů, rozdělení větrných elektráren dle instalovaného výkonu, popisuje základní metody pro určení pole větru a větrný ...