Now showing items 1-20 of 34

 • Alternativní způsoby odkanalizování obcí 

  Podhrázský, Martin
  Bakalářská práce se v rešeršní části zabývá návrhem alternativních způsobů odkanalizování obcí. Krátce je popsán vliv způsobu odkanalizování na kvalitu odpadních vod, dále jsou popsány části podtlakových a tlakových stokových ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přechodového děje, který vzniká při vstupu nanočástice na paprsku laseru. Poté dochází k ukotvení částice kolem místa ohniska tohoto paprsku. Hlavními cíli práce bylo vyobrazení ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu opticky zachycené nanočástice za nízkých tlaků a seznamuje s metodami běžně užívanými při těchto podmínkách. Praktická část této práce byla provedena v prostředí Matlab, kde ...
 • Application of vacuum solid-phase microextraction for the analysis of semi-hard cheese volatiles 

  Sýkora, Michal; Vítová, Eva; Jeleń, Henryk (Springer, 2020-01-09)
  Solid-phase microxtraction (SPME) is a well-established technique in the analysis of food volatile compounds, usually performed for qualitative analysis
 • Design podtlakového chodícího pásu 

  Havránek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá designovým návrhem pod- tlakového chodícího pásu. Cílem bylo vytvořit vizi mož- né podoby tohoto přístroje pro blízkou budoucnost. Výsledkem je koncepčně nové řešení sestávající z pev- né vnější ...
 • Diagnostická jednotka pro motorku 

  Smola, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického nástroje pro starší typy zážehových motorů. Práce obsahuje základní informace pro pochopení problematiky funkce a seřízení CV karburátoru, rešerši komerčně dostupných ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Funkční organicko-anorganické nanostruktury 

  Kelíšek, Petr
  Diplomová práce se zabývá přípravou vrstevnatých organicko-anorganických nanostruktur pomocí technologie PECVD a analýzou optických vlastností těchto vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie. Teoretická část práce se ...
 • Integrace podtlakového koncového efektoru do robotického pracoviště 

  Baják, Zdeněk
  Předmětem této diplomové práce je dokončení projektu koncového podtlakového efektoru pro manipulaci s předměty deskového typu. Práce obsahuje dokončení 3D modelu, výkresovou dokumentaci, počítačovou simulaci polohování ...
 • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

  Piroha, Ladislav
  Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
 • Měření aktivity kyslíku ve slitinách železa 

  Žák, Štěpán
  Práce se věnuje problematice stanovení obsahu kyslíku ve slitinách železa s bližším zaměřením na přímé měření aktivity kyslíku v tavenině. V praktické části práce je provedena statistická analýza hodnot aktivity kyslíku ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Modelování rázu při proudění plynu 

  Sedlmajer, Jakub
  Vakuování je velmi pomalý, energeticky a technologicky náročný proces. Uzavření ventilu je naopak velmi snadný a rychlý proces, který v potrubí s proudící tekutinou vyvolá ráz, který může vyvolat přetlak, nebo naopak ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...
 • Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot 

  Taoufik, Ismael
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového efektoru pro kolaborativní robot, který slouží k manipulaci s RFID labely. První část práce je teoretická a zabývá se kolaborativními roboty a koncovými efektory pro ...
 • Návrh mechanismu justáže Wehneltova válce elektronové trysky 

  Franc, Viktor
  Jednou z důležitých komponent termoemisní elektronové trysky je Wehneltův válec a mechanismus jeho justáže. Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu tohoto mechanismu. Dále jsou v práci popsány různé druhy ...
 • Návrh paroproudé vývěvy 

  Třináctý, Jan
  Cílem této práce je provést rešerši k udržování vakua v povrchových kondenzátorech a posléze navrhnout základní rozměry jednostupňové paroproudé vývěvy. První část práce se věnuje problematice vakua. Další část se zabývá ...
 • Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu 

  Mück, Jonáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením podtlakového upínání pracovní desky v 3D tiskárně. První část je věnována přehledu stávající úrovně pracovních desek tiskáren, jejich využití a rozšíření. Také je zde ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...