Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza rizik hydroizolačních systémů staveb 

  Vepřek, Karel
  Obecný přehled používaných hydroizolačních materiálů. Rozdělení hydroizolačních systémů podle jejich užití v konstrukci. Výpis možných rizik vzniku vad hydroizolačních systémů. Sanace a prevence vzniku vad na izolacích. ...
 • Choroby a vady vína 

  Rychová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice chorob a vad vína. Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na souhrnný přehled chorob a vad, které se mohou ve víně vyskytnout, popsat jejich původce, mechanismy ...
 • Diagnostika a hodnocení mostní konstrukce 

  Wünsche, Dominik
  Diplomová práce se zabývá problematikou mostních objektů, především jejich diagnostikou a hodnocením. Práce je složena ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá základním popisem a rozdělením ...
 • Diagnostika poruch a vad podlah v bytové a občanské výstavbě 

  Vrtal, Roman
  Předmětem předkládané diplomové práce je popis procesu přípravy, realizace a následného ošetřování podlah na bázi síranu vápenatého, včetně problémů, které s danou problematikou souvisí. Práce si klade za cíl podrobně ...
 • Diagnostika stavebních konstrukcí při hodnocení poruch a vad 

  Stehlík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby měření poruch a vad v rámci stavebně technického průzkumu a jejich hodnocením. Součástí práce je rozbor právní problematiky stavebně technických průzkumů a rozbor zásad při jeho ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu objektu rodinného domu 

  Jarnot, Martin
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá stavebně technickým průzkumem. V praktické části je proveden základní diagnostický průzkum na objektu rodinného domu, identifikace a popsání nalezených vad a poruch a ...
 • Metodický postup při znaleckém zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Tento příspěvek se zabývá velmi specifickou oblastí soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při zjišťování vad projektové dokumentace vyhotovené v období let 1880–1949; žádné právní předpisy nebo ...
 • Metodika stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací 

  Špaček, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2016-09)
  Tento článek řeší poměrně specifickou oblast soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací. ...
 • Monitoring stavebních konstrukcí 

  Kopuletá, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...
 • Oceňování škod na stavebních objektech 

  Šolc, Karel
  Diplomová práce "Oceňování škod na stavebních objektech" se zabývá oceňováním vad a škod na stavebních objektech. V práci je vysvětleno co je škoda, vada jak se definují oceňují. Na příkladě stavebního objektu je provedeno ...
 • Odstranění vad objektivu 

  Doležel, Michal
  Bakalářská práce se zabývá metodami odstraňování vad digitálních fotografií vzniklých v důsledku vad fotografických objektivů. Popisuje nejčastější vady fotografických objektivů, zabývá se příčinami jejich vzniku, dále pak ...
 • Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu 

  Kunc, Vojtěch
  Práce se věnuje hodnocení existující konstrukce s primárním zaměřením na historii budovy, provedených zásahů do její konstrukce, návrhů statických zajištění a návrhu prodloužení životnosti budovy.
 • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

  Blaha, Marek
  Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu měšťanského domu v Havlíčkově Brodě 

  Juklová, Sandra
  Hlavním cílem této diplomové práce je pasportizace stavebně technického stavu vybraného objektu měšťanského domu v Havlíčkově Brodě. Především ověřit, zakreslit a zhodnotit stav daného domu a navrhnout případná řešení. ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Brně 

  Zahradníková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá problematikou pasportu rodinných domů a jeho vytváření. První část práce popisuje pasportizaci z teoretického hlediska, její výhody, účely a rozdělení, možné zadavatele pasportizace a také její ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Hodoníně 

  Kadlčík, Radek
  Práce se zabývá řešením pasportizace stávajícího stavebně technického stavu a návrhu úprav rodinného domu v Hodoníně. Obsahem je teoretická část popisující poruchy zděných konstrukcí a další související témata. Dále ...
 • Povrchové vady odlitků 

  Rašek, Ondřej
  Povrchové vady odlitků patří i po desítkách let zkoumání k aktuální problematice odlévaných kovů. Ty znamenají značné ztráty pro slévárny. Práce obsahuje literární přehled druhů vad, mechanismů jejich vzniku a jejich ...
 • Problematika podrobnosti zpracování pasportizace objektů pozemních staveb 

  Šmahel, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  Processing of expertises in litigations in the area of damages caused by civil engineering on other owners‘ surrounded ground constructions led the author to write this contribution. Condition survey of current state is ...
 • Standardizace a harmonizace znaleckých postupů při analýze vad a poruch novostaveb bytových jednotek 

  Nováčková, Jana
  Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví včetně požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro které se znalecké posudky zpracovávají, velmi obecné, nemohou ...
 • Standardizace znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949 

  Urbánek, Zdeněk
  Práce je zaměřena na vymezení metodiky znaleckých postupů při zjišťování vad projektové dokumentace do roku 1949. Žádné právní předpisy nebo odborná literatura tuto problematiku zatím více nezkoumá, jedná se o specifickou ...