Now showing items 1-20 of 23

 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Dvořáčková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a to destruktivními, semidestruktivními a nedestruktivními. Těmito metodami zjišťujeme vlastnosti a charakteristiku materiálu. V práci je provedeno diagnostické měření na ...
 • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

  Aigel, Petr
  Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
 • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

  Kubík, Jiří
  Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
 • Nedestruktivní metody zkoušení svarů 

  Potanko, Andrej
  Práca sa zaoberá rozborom nedeštruktívnych metód skúšania, určených pre kontrolu zvarových spojov. Rozoberá rozsah NDT skúšok pre tlakové potrubie podľa platnej direktívy európskej únie. V ďalšej časti sa práca venuje ...
 • Nedestruktivní zkoušení odlitků ozubených kol 

  Krejčí, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací vybraných metod nedestruktivního zkoušení při řízení jakosti výroby ocelových odlitků ozubených kol. Popisuje princip zjišťování vad danými metodami, následné určování příčin vzniku vad a ...
 • Nulové opravy ve výrobním procesu 

  Děcký, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou snížování nákladů spojených s výrobou zmetků na projektu Opel Delta, kde je zaveden proces nulových oprav. Práce obsahuje analýzy, rozbory šrotací za jednotlivá období a zavedená ...
 • Optimalizace výroby těžkých ocelových odlitků 

  Jankůj, Josef
  Práce se zabývá výskytem prasklin a trhlin u masivních ocelových odlitků, vyráběných ve slévárně ŽĎAS a.s., které vznikají v odlitcích při odstranění nálitku. U experimentálních vzorků je zkoumán vliv závěrečné dezoxidace ...
 • Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově 

  Karásek, Jakub
  V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. ...
 • Porovnání nákladů na svařování a Virtual Welding 

  Dolejský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnou aplikací svařovacích trenažérů do základních kurzů svařování pořádaných ve svářečských školách. V první části jsou stručně popsány svařovací trenažéry na celosvětovém trhu. Následuje podrobný ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Haloun, Jan
  Bakalářská práce se v první teoretické části zabývá metodami pro diagnostiku železobetonových konstrukcí a jejich praktickou aplikací. V teoretické části jsou popsány metody dnes používané při diagnostice železobetonových ...
 • Sušení a předehřev v zalévacím procesu epoxidů 

  Matoušová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá vadami v epoxidem zalévaných přístrojových transformátorech. Jelikož působení vlivů, způsobující nekvalitu, je velmi rozsáhlé, je největší důraz kladen na vliv vlhkosti. V práci je popsána ...
 • Svařování rámu výtahové kabiny 

  Měřičková, Petra
  Při zatížení výtahové plošiny dochází k namáhání svarových spojů. Kritický svar profilu z oceli S235JRH a L výztuhy z oceli S355J0 je zkoumán z hlediska pružnosti, pevnosti a bezpečnosti metodou pevnostní analýzy. Jsou ...
 • Technologie lití na vytavitelný model - přehled vad 

  Šmatelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vznikem vad během výroby hliníkových odlitků metodou přesného lití na vytavitelný model. V první části práce je stručně popsána technologie odlévání hliníkových odlitků ve firmě Alucast ...
 • Technologie tažení nerotačních výtažků 

  Vítek, Roman
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci studia oboru 2301R016 je zaměřena na teorii technologie tváření nerotačních součástí. Téma je vypracováno na základě literárních informačních pramenů a to od základů teorie tažení ...
 • Vady při vstřikování plastů 

  Kuchař, Petr
  Cílem této bakalářské práce byla literární studie vad výrobků při vstřikování termoplastů. V první části této práce byla provedena studie samotné technologie vstřikování. Ve druhé části je práce zaměřena na studii vad ...
 • Vady zateplených fasád 

  Kalousek, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek popisuje časté vady a poruchy zateplených fasád z důvodu nepoužití certifikovaných skladeb a kotvení. Bodové tepelné vazby jsou často podceňovány a konstrukce tak nevyhovují požadavkům ČSN. Predikce je možná díky ...
 • Vliv technologického procesu práškového lakování na kvalitu pokovení stříbrem u komponent plynem izolovaných rozvoden – GIS 

  Nováková, Eliška
  Práce řeší problematiku nanášení povlaku stříbra na vnitřní povrch dílce trubkovitého tvaru vyrobeného z hliníkové slitiny EN AW-6101B. Vysoká afinita hliníku ke kyslíku, heterogenita povrchu a přítomnost vodíku v základním ...
 • Výroba a vady masivních odlitků 

  Doležal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provést analýzu sortimentu slévárny oceli ŽĎAS a.s., Žďár nad Sázavou a dále provést pro typové masivní ocelové odlitky a stávající technologii analýzu vzniku slévárenských a metalurgických ...