Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přechodového děje, který vzniká při vstupu nanočástice na paprsku laseru. Poté dochází k ukotvení částice kolem místa ohniska tohoto paprsku. Hlavními cíli práce bylo vyobrazení ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou pohybu opticky zachycené nanočástice za nízkých tlaků a seznamuje s metodami běžně užívanými při těchto podmínkách. Praktická část této práce byla provedena v prostředí Matlab, kde ...
 • Funkční organicko-anorganické nanostruktury 

  Kelíšek, Petr
  Diplomová práce se zabývá přípravou vrstevnatých organicko-anorganických nanostruktur pomocí technologie PECVD a analýzou optických vlastností těchto vrstev pomocí spektroskopické elipsometrie. Teoretická část práce se ...
 • Konstrukční návrh precizního manipulátoru 

  Stuchlík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky a následného konstrukčního řešení precizního manipulátoru využívaného jako stolek elektronového mikroskopu. První část závěrečné práce se zabývá problematikou, spojenou ...
 • Měření tlaku 

  Jakubec, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2301R016 předkládá přehled možných způsobů měření tlaku. Literární studie shrnuje možnosti a varianty určování tlaku absolutního, relativního, barometrického, podtlaku, ...
 • Modelování rázu při proudění plynu 

  Sedlmajer, Jakub
  Vakuování je velmi pomalý, energeticky a technologicky náročný proces. Uzavření ventilu je naopak velmi snadný a rychlý proces, který v potrubí s proudící tekutinou vyvolá ráz, který může vyvolat přetlak, nebo naopak ...
 • Návrh automatizovaného pracoviště pro skládání výrobků 

  Rusnák, Jakub
  Tato práce se zabývá konstrukčním řešením části automatizovaného praco-viště, konkrétně manipulátoru na přeložkový papír. V první části práce popsáno pracoviště. Následuje návrh konstrukce efektoru, manipulátoru a pohonů. ...
 • Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot 

  Taoufik, Ismael
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového efektoru pro kolaborativní robot, který slouží k manipulaci s RFID labely. První část práce je teoretická a zabývá se kolaborativními roboty a koncovými efektory pro ...
 • Návrh mechanismu justáže Wehneltova válce elektronové trysky 

  Franc, Viktor
  Jednou z důležitých komponent termoemisní elektronové trysky je Wehneltův válec a mechanismus jeho justáže. Tato bakalářská práce se věnuje konstrukčnímu návrhu tohoto mechanismu. Dále jsou v práci popsány různé druhy ...
 • Návrh paroproudé vývěvy 

  Třináctý, Jan
  Cílem této práce je provést rešerši k udržování vakua v povrchových kondenzátorech a posléze navrhnout základní rozměry jednostupňové paroproudé vývěvy. První část práce se věnuje problematice vakua. Další část se zabývá ...
 • Návrh podtlakového systému upínání pro studentskou 3D tiskárnu 

  Mück, Jonáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením podtlakového upínání pracovní desky v 3D tiskárně. První část je věnována přehledu stávající úrovně pracovních desek tiskáren, jejich využití a rozšíření. Také je zde ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...
 • Použití sekundární metalurgie při výrobě oceli 

  Trojan, Jiří
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující základní postupy sekundární metalurgie. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů 

  Ilichman, Ondřej
  Práce se zabývá problematiku konstrukce, řízení, přesnosti a dynamikou lineárních piezoelektrických motorů od firmy PiezoMotor Uppsala AB. Cílem této diplomové práce je zhodnotit aplikovatelnost zapůjčeného motoru v ...
 • Sekundární metalurgie ve slévárnách 

  Klika, Jiří
  Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie. V práci je popsán princip metod a jejich výhody a nevýhody po zavedení ve výrobě, zejména postupy při výrobě oceli. ...
 • Speciální laboratorní technika 

  Boháčová, Zdeňka
  Manipulace s látkami vysoce citlivými vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku vyžadují definované prostředí s minimem těchto nežádoucích látek (řádově jednotky ppm). V oblasti anorganické, organické a zejména organokovové a polymerní ...
 • Studium morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek 

  Schön, Martin
  Tato práce pojednává o studiu morfologie tenkých vrstev organických molekulárních látek. K přípravě tenkých vrstev byla použita metoda vakuového napařování. V teoretické části je popsána použitá vakuová technika a měřící ...
 • Technologie svařování svazkem elektronů 

  Skalka, Jan
  Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...
 • Utilization of by-products for vacuum insulation panels production 

  Zach, Jiří; Peterková, Jitka; Novák, Vítězslav (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper deals with the possibilities of utilization of alternative raw materials from the textile industry for the production of vacuum insulation panels with extremely low thermal conductivity value. The paper presents ...