Now showing items 1-20 of 27

 • Aerosolové a mikrobiální mikroklima čistých prostorů 

  Stojanová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního mikroklima čistých prostorů. Experimentální část se zaměřuje na aerosolové a mikrobiální mikroklima. Na různých operačních a zákrokových sálech byla provedena měření a z ...
 • Analýza vybraných alergenů ve vonných kompozicích 

  Koláčková, Adéla
  Tato práce se zaměřuje na alergenní vonné látky v kosmetických přípravcích. Pro vybrané zástupce jsou popsána jejich specifika, metody kontroly a sledování. Dále jsou také uvedeny dermatologické problémy související s ...
 • Generátor analyzátorů dokumentů popsaných pomocí RELAX NG 

  Šimonek, Jan
  Tato práce se zabývá vytvořením generátoru (překladače), který na základě XML schématu v jazyce RELAX NG vytvoří C++ analyzátor XML dokumentů. Analyzátor je podle zadaného schématu schopen načítat data z XML, validovat je, ...
 • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Štarha, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...
 • Metodika vývoje a validace softwaru pro bezpečnostní části řídících systémů v divadelní technice 

  Drlík, Michal
  Předložená práce nejdříve popisuje, co je to divadlo a jaké typy mechanismů se v divadle nacházejí. Následně je problematika jevištních strojně technických mechanismů uvedena do kontextu české, potažmo evropské legislativy ...
 • Mikrosimulační model dopravního uzlu Malá Amerika 

  Horák, Michal
  Bakalářská práce se zabývá modelováním dopravního proudu ve více navržených variantách uspořádání dopravní sítě. Varianty jsou vymodelovány pomocí programu Aimsun. Data současného provozu byla získána pozorováním v terénu. ...
 • Model palivového souboru tlakovodního reaktoru západní koncepce 

  Cekl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá validací modulu Polaris, který je součástí balíčku kódů SCALE. V teoretické části je nejprve popsán princip reaktorů typu PWR. Poté je popsána konstrukce palivových souborů se čtvercovou ...
 • Návrh větrání laboratoře pro přípravu cytostatik 

  Kicko, Peter
  Cílem této diplomové práce je seznámit a provést čitatele všemi důležitými aspekty návrhu vzduchotechnického systému pro cytostatickou laboratoř, počínaje teoritickými poznatky o dané problematice, přes obeznámení s ...
 • Online validace záznamů DNSSEC 

  Bachtík, Martin
  Diplomová práce studuje rozšíření, které zabezpečuje systém doménových jmen zavedením ověřitelnosti pravosti dat, známé jako DNSSEC. Tvůrčím výstupem je návrh aplikace a její následná implementace, která v každé etapě při ...
 • Optimalizace činnosti malého pivovaru 

  Zilvar, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast informačních technologií, konkrétně na optimalizaci činnosti výrobny prostřednictvím návrhu specifického informačního systému pro minipivovar. Práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Ověření přesnosti metody stanovení vonných látek s alergenními účinky 

  Rychetský, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením přesnosti metody stanovení potenciálně alergenních vonných látek v cukrovinkách. V teoretické části jsou popsány syntetické i přírodní vonné látky, které se v potravinách vyskytují, ...
 • Porovnání analytických metod ČSN vůči metodám US EPA při rozboru vodných vzorků 

  Bělicová, Marie
  V rámci diplomové práce bylo při rozboru vodných vzorků provedeno porovnání analytických metod dle platných norem používaných v České republice (ČSN ISO, ČSN EN, ČSN EN ISO) vůči metodám založeným na principu metod dle US ...
 • Problematika clony v LED modulu světlometu 

  Ettler, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými způsoby fixace clonky v LED modulech předních světlometů. Cílem je srovnání třech způsobů fixace, které se využívají v jedné z platformových variant. Po popisu světelných zdrojů a ...
 • Rozšíření plánovače testů pro distribuované systémy 

  Mészáros, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým testováním softwaru s použitím plánovače testů. Popisuje tvorbu rozšíření existujícího plánovače testů tak, aby bylo možné efektivně rozdělit skupinu testů na části, které se ...
 • Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích 

  Čutová, Michaela
  Téma bakalářské práce je validace metody pro „Stanovení chloridů ve farmaceutických substancích“. Tato titrační metoda s potenciometrickou indikací byla vyvinuta ve společnosti Sicor a používá se pro stanovení zbytkového ...
 • Stanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometrie 

  Lindovský, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu nesteroidního antiflogistika v léčivech pomocí spektrometrických metod a následné porovnání výsledků. Konkrétně se práce zaměřuje na ibuprofen, používající se hlavně ...
 • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

  Pustka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...
 • Úprava procesu výroby tlakových zásobníků 

  Petruška, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na úpravu procesu vrtání vysokotlakého radiálního vývodu z tlakového zásobníku systému Common Rail. Úvodní část se zaobírá teoretickým rozborem systému z hlediska historického a technologického. ...
 • Validace plastového výrobku v automobilovém průmyslu 

  Kubín, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá významem testování plastových dílu v automobilovém průmyslu. Definuje základní principy a pojmy projektového řízení v rámci validace výrobků, specifikuje principy ve firemním prostředí ...