Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza pořízení a využití osobního automobilu pro podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty 

  Terschová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá pořízením a využitím osobního automobilu v podnikání z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Věnuje se vysvětlení základních daňových pojmů a zaobírá se vlivem pořízení a provozu ...
 • Analýza specifik zdanění neziskových subjektů 

  Šalomon, Martin
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika zdaňovaní u neziskových subjektů. V teoretické části jsou popsány rozdílnosti v režimech zdaňování neziskových subjektů oproti ziskovým subjektům u daně z příjmů právnických ...
 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Analýza zdanění neziskové organizace 

  Janeková, Jana
  Predmetom bakalárskej práce je analýza zdanenia neziskovej organizácie. Práca obsahuje zoznam tabuliek, obrázkov a príloh. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám. V tejto kapitole sa zaoberám charakteristikou ...
 • Analýza zdanění subjektů cestovního ruchu 

  Tláskalová, Alžběta
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kancelář. Práce seznamuje se zvláštním režimem DPH pro cestovní službu a porovnává jej s režimem běžným.
 • Aplikace zákona o DPH ve stavebnictví 

  Zichová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá aplikací zákona o dani z přidané hodnoty ve stavebnictví po novele účinné od 1. 1. 2008, výkladem pojmů z této oblasti a rozboru stanoviska Ministerstva financí České republiky vztahujících ...
 • Daně v mezinárodní silniční přepravě zboží 

  Jiříčková, Kristýna
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku daní v mezinárodní silniční přepravě zboží. Práce vysvětluje základních pojmy a vybrané daně, které jsou relevantní z pohledu mezinárodní silniční přepravy zboží. V první části ...
 • Daňová specifika úpravy pronájmů v podmínkách NOZ 

  Prokeš, Jakub
  Diplomová práce se zabývá řešením okruhu problémů pronájmů v podmínkách nového občanského zákoníku. Obsahem práce je nejprve seznámení se se změnami v NOZ a daněmi mající vliv na tuto problematiku. Dále se práce zaměřuje ...
 • Daňová vzdělanost jako součást finanční gramotnosti 

  Blechová, Beáta; Sobotovičová, Šárka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
  Purpose of the article: Taxes are the matter which every citizen meets daily with, because indirect taxes are included in a price of purchased goods or services and incomes are subjected to income taxes. A lot of states deal ...
 • Daňové aspekty elektronického obchodu 

  Žambochová, Alice
  Tato bakalářská práce se zabývá daňovou problematikou v oblasti elektronického obchodu. Obsahem práce je analýza prostředí elektronického obchodu a daňové legislativy. V praktické části jsou pak získané teoretické poznatky ...
 • Daňové aspekty podnikání v online marketingu 

  Přikrylová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá popisem a objasněním daňových aspektů podnikání v online marketingu. Teoretická část se věnuje základním principům marketingu obecně a podrobněji je přiblížen konkrétně marketing v online prostředí, ...
 • DPH ve zdravotnictví a její vliv na hospodaření zdravotnických zařízení v ČR 

  Keclíková, Stanislava
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika daně z přidané hodnoty ve vztahu ke zdravotnictví, které patří mezi resorty přinášející z pohledu daňových zákonů řadu složitých otázek. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Komparace procesní úpravy správy daní v České republice a Slovenské republice 

  Štefánková, Stanislava
  Diplomová práce se zaměřuje na správu daní v České a Slovenské republice. Zabývá se komparací procesní úpravy správy daní, porovnává zásady obsažené v příslušných předpisech a okrajově se zabývá zásadami dobré správy. ...
 • Možnosti pořízení automobilu pro podnikatele 

  Johanová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možných způsobů pořízení hmotného majetku podnikatelem. Práce je konkrétně zaměřena na pořízení automobilu s ohledem na ovlivnění daňových povinností podnikatele. Práce obsahuje ...
 • Nárok na odpočet DPH v judikatuře Soudního dvora EU a českých správních soudů 

  Procházka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku odpočtu DPH v judikatuře českých správních soudů a Soudního dvora EU. Analyzuje a systematizuje poznatky vyplývající z judikatury týkající se lhůt, formálních a hmotněprávních ...
 • Návrh informačního systému 

  Výmola, Petr
  S rostoucím počtem služeb, které Masarykova univerzita poskytuje svým studentům a s měnící se legislativou se jako nutnost ukazuje implementovat nový informační systém pro zpracování plateb za služby poskytované na univerzitě. ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH 

  Tomanová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přiznávání daně z přidané hodnoty, která je považována za nejobtížnější ze všech daňových teorií. Důvodem je především fakt, že přestože se mnozí přiznáváním daně z přidané ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech 

  Kovář, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech. Popsal jsem daňovou soustavu, podrobně popsal základní pojmy týkající se problematiky DPH. Představil jsem společnost, ve které budu ...
 • Návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech 

  Klimová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá způsoby optimalizace DPH v souladu s platnou legislativou. Na základě teoretických poznatků je u vybraného subjektu navržena optimalizace povinnosti k DPH pro následující zdaňovací období. Dále ...
 • Praktické dopady uplatňování DPH ve vybraných celních režimech 

  Komendová, Eva
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu činností z oddělení logistiky výzkumné a vývojové společnosti Honeywell HTS CZ o. z., v ročním členění. Tvoří bázi pro volbu celních režimů jednotlivých zásilek a praktické uplatňování ...