Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza vybrané firmy 

  Závěrková, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komplexní a částečně finanční analýzu vybraného podniku. V bakalářské práci jsou popsány metody jednotlivých analýz, způsob jejich využití a samotná aplikace analýz na reálný podnik. Podnikové ...
 • Hodnocení interního prostředí podniku a návrhy na zlepšení současné situace 

  Šplíchal, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení vnitřního prostředí podniku DOLP, s.r.o. Interní analýza je založena zejména na využití nástrojů strategické a finanční analýzy vycházející ze zdrojů poskytnutých analyzovanou ...
 • Konkurenceschopnost firmy ve výberovém řízení na komunikační agenturu pro Alpha System 

  Černý, Michal
  Marketingová společnost Propeople s.r.o. byla oslovena výrobcem střešní krytiny Alpha System pro podání nabídky do výběrového řízení na novou komunikační agenturu. Nabídka Propeople s.r.o. vychází především z nalezení ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Weberová, Martina
  Cieľom diplomovej práce je na základe externej a internej analýzy vymedziť faktory ovplyvňujúce potenciál úspešnosti reálneho výrobného podniku a navrhnúť strategické odporučenia, ktoré ponúknu manažmentu hodnotenie podniku ...
 • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

  Hrbatová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením konkurenceschopnosti podniku FiberTech, s.r.o., působícího na B2B trhu v oblasti telekomunikačních činností. Analyzování současného stavu podniku v konkurenčním prostředí je ...
 • Marketingové řízení firmy 

  Hojstričová, Ivana
  Diplomová práca sa zameriava na analyzovanie marketingového riadenia firmy Diplomat Dental s.r.o. Cieľom práce je analyzovanie uplatnenia marketingového riadenia vo firme a vzhľadom na zistené skutočnosti navrhnúť riešenia, ...
 • Model pro tvorbu efektivního hodnototvorného řetězce virtuálních firem 

  Huspeninová, Kateřina; Pavelková, Drahomíra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: Virtual enterprises are type of the business network, which is not yet fully mapped and offers sufficient space to enrich the research activities, but also business practices. With active use ...
 • Návrh kroků k rozvoji strategické spolupráce v oblasti prodeje pekařských pecí 

  Bajgl, Stanislav
  Diplomová práce s názvem „Návrh kroků k rozvoji strategické spolupráce v oblasti prodeje pekařských pecí“ se zaměřuje na návrhy vedoucí k vytvoření strategického rámce vzniku strategické aliance mezi strategickou podnikatelskou ...
 • Návrh strategie firmy 

  Filoušová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace firmy a jejich klíčových konkurentů. Obsahuje také návrh firemní strategie, která by vedla k udržení, případně posílení současného postavení společnosti na trhu.
 • Návrh strategie pro zvýšení konkurenceschopnosti taneční školy Danza 

  Pikalová, Hana
  Diplomová práce sleduje problematiku konkurenceschopnosti a návrh strategie pro její zvýšení pro taneční školu Danza. Základem pro tvorbu strategie jsou údaje získané na základě teoretických poznatků, aplikace dotazníkového ...
 • Návrh změny marketingového mixu pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Bartolšic, Roman
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit návrhy pro zvýšení konkurenceschopnosti a postavení podniku na trhu restaurací s rychlým občerstvením. Součástí práce je v její první části také teoretický úvod do dané problematiky. ...
 • Podpora implementace strategie s využitím IS/ICT 

  Reslová, Monika
  Náplní diplomové práce je návrh využití odpovídajících informačních systémů pro zabezpečení realizace business strategie zahradní divize společnosti AGRO CS a.s. Konkrétně pak posouzení vhodného využití podnikových ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kosičková, Jana
  Diplomová práce s názvem Posilování konkurenceschopnosti firmy je zaměřena na aktuální situaci společnosti Ford CARent, a.s. Tato společnost je porovnávána s konkurenčními firmami na území města Brna. Práce je rozdělena ...
 • Posilování konkurenceschopnosti podniku 

  Kheilová, Eliška
  Diplomová práce pojednává o firmě živnostníka podnikající na výrobním trhu. Živnostník provozuje řemeslnou výrobu, obor truhlářství, modelářství. Práce monitoruje pozici podnikatele vzhledem ke konkurenci na trhu. Na základě ...
 • Posílení konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhu změny marketingové strategie 

  Mácová, Romana
  Cílem této diplomové práce je analýza firmy a jejich konkurentů, ze které budou vytvořeny návrhy na změny primárně v marketingové strategii firmy tak, aby se zlepšila její konkurenceschopnost a došlo k upevnění pozice na ...
 • Posílení konkurenceschopnosti lasergame rozšířením nabízených služeb o nekuřácký klub 

  Atanasovský, Jiří
  Diplomová práce řeší rozvoj konkurenceschopnosti podniku poskytujícího službu lasergame. Na základě teorie hodnotového řetězce je rozebrán proces tvorby hodnoty pro zákazníka a tento je porovnán s konkurenčními podniky. ...
 • Posílení konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o. 

  Wagnerová, Hana
  Diplomová práce se zabývá posilováním konkurenceschopnosti účetního střediska Pneuservis ve VOP GROUP, s.r.o., který má v současné době finanční problémy a není dostatečně konkurenceschopný. Na základě strategické analýzy ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames a.s. 

  Lelek, Jakub
  Diplomová práce s názvem Rozvoj konkurenceschopnosti firmy Jirasgames, a.s. se zaměřuje na návrhy vedoucí k zvýšení konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji firmy. Cílem mé práce je posoudit současný stav společnosti za ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Šikula, Roman
  Diplomová práce se zabývá problematikou posílení konkurenceschopnosti strojírenského podniku sídlícího v Jihomoravském kraji, jehož předmětem podnikání je výroba a prodej elektromotorů, čerpadel, míchadel, generátorů a ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Vláčelová, Radka
  Diplomová práce se zabývá návrhy opatření pro posílení konkurenceschopnosti malé firmy podnikající v Olomouckém kraji, jejíž hlavním předmětem podnikání je prodej galanterního zboží. Návrhy jsou zaměřeny na rozvoj vztahů ...