Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza nákladů a užitků veřejného projektu 

  Stašek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a užitků veřejného projektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou popsány jednotlivé analýzy, body CBA analýzy a veřejný projekt. Náplní druhé části, ...
 • Eknomické posouzení projektu realizovaného obcí 

  Vybíhalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá problematikou posouzení ekonomické efektivnosti veřejného projektu, který je realizovaný obcí. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je popsána analýza ...
 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Drozdová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Khaliliya, Shirin
  Bakalářská práce pojednává o hodnocení efektivnosti veřejné investice, která je realizována na municipální úrovni. Jako konkrétní veřejná investice je zvolena cyklostezka.
 • Ekonomické hodnocení projektu realizovaného na municipální úrovni 

  Kaňa, Jan
  V této bakalářské práci je popsáno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu, realizovaného na municipální úrovni. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problému vysvětlením základních pojmů, prezentací ...
 • Ekonomické hodnocení veřejných investních projektů 

  Nováková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je porovnání předpokládaných nákladů projektu s náklady skutečně vynaloženými. Teoretická ...
 • Financování investiční činnosti v obci 

  Hrdličková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá financováním investiční činnosti v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Analyzuje konkrétní obec, ...
 • Financování investičního záměru v obci Hostěnice 

  Pospíchalová, Barbora
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování investičního záměru v obci Hostěnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy veřejné investice, veřejný sektor a veřejná správa. Je zde charakterizována obec a ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Finanční a ekonomické hodnocení projektů silniční infrastruktury 

  Truhlíková, Monika
  Diplomová práce se zaobírá finanční a ekonomickou analýzou projektu silniční infrastruktury. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů z oblasti veřejných investic. Dále popisuje metody hodnocení veřejných ...
 • Finanční zajištění projektu realizovaného obcí 

  Dadák, Michal
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění projektu, který je realizován obcí. Teoretická část práce je zaměřena na popsání základních pojmů v oblasti veřejných projektů, obcí a rozpočtů obcí. Následně se práce věnuje ...
 • Finanční zajištění veřejného investičního projektu 

  Bartošová, Hana
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Nováková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu výstavby mateřské školy 

  Pelikánová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá projektem výstavby mateřské školy v obci Svatobořice-Mistřín. Práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu formou CBA analýzy, na základě které je možné vyhodnotit, zda je ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejného investičního projektu 

  Ilková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejného projektu. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, definuje fáze životního cyklu projektu, popisuje metody hodnocení veřejných projektů ...
 • Hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy 

  Janusová, Barbora
  Práce se zaměřuje na hodnocení investičního záměru výstavby mateřské školy. Jedná se o veřejný investiční projekt. První části práce je teoretická část, která projednává teoretická východiska investic, investičního záměru, ...
 • Možnosti financování a řízení investiční činnosti v obci 

  Hrdličková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá financováním a řízením investičních činností v obci. Popisuje veřejnou správu ČR a možné zdroje financování obcí, včetně dotačních programů. Rozebírá dotační politiku EU a ČR. Práce analyzuje ...
 • Návrh software pro nákladovou analýzu investičních záměrů 

  Vrátná, Magdaléna
  Bakalářská práce, na základě teoretických poznatků o metodách a postupech hodnocení efektivnosti investic, zpracovává nákladovou analýzu veřejného projektu s názvem „Okružní křižovatka Napoleon“ a „Přeložka ul. Frýdecké“. ...
 • Optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z pohledu konkrétního zadavatele 

  Bláhová, Petra
  Diplomová práce se zabývá tématem Optimalizace procesu zadávání veřejné zakázky z pohledu konkrétního zadavatele. Na základě analýzy konkrétní veřejné zakázky a rozhovoru s pracovníky městského úřadu práce představuje ...
 • Problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí 

  Kaňa, Jan
  V této diplomové práci je popsána problematika bydlení a její řešení v obci Kobylí. Teoretická část je zaměřena na uvedení do problematiky vymezením základních pojmů vztahující se k bydlení, realitnímu trhu a hodnocení ...