Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza nákladů a užitků veřejného stavebního projektu 

  Sedlák, Břetislav
  Bakalářská práce „Analýza nákladů a užitků veřejného stavebního projektu“ se zabývá problematikou stanovení ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu metodou CBA. Práce obsahuje tři části. V první teoretické ...
 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Ekonomická efektivnost veřejného stavebního projektu 

  Drozdová, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti veřejného stavebního projektu pomocí analýzy nákladů a užitků. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů dané problematiky a postup pro hodnocení ...
 • Ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit 

  Nesvadba, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je ekonomické a finanční posouzení projektu v oblasti volnočasových aktivit. V teoretické části se zabývám veřejným sektorem, životním cyklem projektu, studií proveditelnosti, nákladovými ...
 • Financování investičního záměru v obci Hostěnice 

  Pospíchalová, Barbora
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování investičního záměru v obci Hostěnice. V teoretické části jsou vymezeny pojmy veřejné investice, veřejný sektor a veřejná správa. Je zde charakterizována obec a ...
 • Financování projektu veřejného zájmu prostřednictvím Public Private Partnership 

  Rovenská, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou možností financování konkrétního projektu veřejného zájmu s akcentem na financování formou Public Private Partnership (PPP). Stěžejní část teoretických poznatků tvoří právě informace ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kovalčík, Martin
  Projekty financované z fondů evropské unie pojednávají o možnostech a posouzení investic do projektů, které přináší prospěch veřejnému sektoru na úrovni regionů, ale i společnosti jako celku. Z tohoto důvodu mohou být ...
 • Financování rozvojových strategií v obci 

  Lukeš, Jakub
  V této bakalářské práci se řeší problematika financování veřejného projektu v obci. V teoretické části je vymezena obec, jako zadavatel veřejné zakázky. Jsou zde charakterizovány jednotlivé náležitosti spojené s obecním ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem diplomové práce je určit finanční zdroje pro veřejnou zakázku a propojit financování s hospodařením obce. Teoretická část se zabývá veřejnými zakázkami a jejich financováním. Jako financování jsou zde voleny externí ...
 • Financování veřejné stavební zakázky a její dopad na hospodaření obce 

  Hanáková, Lenka
  Cílem mé diplomové práce bylo určit finanční zdroje pro vybranou veřejnou sta-vební zakázku a propojit vliv financování veřejné stavební zakázky na hospodaření obce. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy ...
 • Finanční proveditelnost investičního projektu 

  Maňáková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je finanční proveditelnost investičního projektu. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou investičního projektu a jeho životního cyklu. Dále také hodnocením ...
 • Finanční zajištění veřejného investičního projektu 

  Bartošová, Hana
  V diplomové práci je popsáno finanční zajištění veřejného investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů z oblasti veřejných projektů. Dále jsou popsány způsoby, kterými je možné veřejné ...
 • Investiční záměr v obci 

  Melicharová, Jitka
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice investic ve veřejném sektoru. První část práce je teoretická. Jsou zde definované pojmy veřejných investic, veřejných zakázek a jejich možnosti financování. Dalšími tématy ...
 • Metodický nástroj k hodnocení výhodnosti výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektů 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním metodického nástroje pro hodnocení výhodnosti realizace výstavby silniční infrastruktury formou PPP projektu a jeho následné aplikaci na konkrétní projekt. V úvodní části jsou ...
 • Modelování finančních zdrojů stavební zakázky z pohledu investora 

  Kuchařová, Michaela
  Cílem bakalářské práce je poukázat na možností financování veřejné stavební zakázky z Evropských fondů. Teoretická část vysvětluje a upřesňuje hlavní pojmy týkající se této problematiky a také celkově přibližuje veřejný ...
 • Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora 

  Seidlová, Andrea
  Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely ...
 • Porovnání hospodaření vybraných příspěvkových organizací 

  Pejchalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkových organizací, kterými jsou základní školy v Novém Městě na Moravě. Práce je rozdělena do 4 částí. Cílem je zhodnotit jejich hospodaření, porovnat jejich příjmy a výdaje ...
 • Přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje 

  Maňáková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je přeshraniční spolupráce Moravskoslezského kraje. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá regionálním rozvojem a regionální politikou včetně financování rozvojových ...
 • Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury z veřejného sektoru 

  Tomanová, Ivana
  Diplomová práce „Systém řízení rizik subjektu kritické infrastruktury ve veřejném sektoru“ se zabývá analýzou a hodnocením stávajícího systému řízení rizik, jelikož se jedná o zvláštní kategorii subjektů, jejichž význam ...
 • Vyhodnocení investice do městských bytů v Českých Budějovicích 

  Strouhalová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením veřejné ekonomické investice do městských bytů v Českých Budějovicích. První polovina bakalářské práce je zaměřena na vysvětlení pojmu veřejné investice, popisuje zde i zdroje ...