Now showing items 1-15 of 15

 • Akcelerace numerického výpočtu vedení tepla v tuhých tělesech v inverzních úlohách 

  Ondruch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi urychlení numerických výpočtů, které jsou prováděny v rámci řešení úloh vedení tepla v tuhých tělesech. Práce shrnuje základní poznatky o principech přenosu tepla s důrazem na vedení. ...
 • Heuristické algoritmy pro optimalizaci 

  Komínek, Jan
  Diplomová práce se věnuje genetickým algoritmům a zkoumání jejich vlastností. Zvláštní důraz je kladen na posouzení vlivu mutace a velikosti populace. V druhé části práce jsou genetické algoritmy aplikovány na problematiky ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Metoda řešení úloh vedení tepla v materiálu s fázovou změnou s obsahem nanočástic 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá problematikou vedení tepla v materiálech s fázovou přeměnou (PCM) a v PCM s obsahem nanočástic. Podrobněji uvádí odvození jak stacionárních, tak i nestacionárních rovnic vedení tepla pro 1D, 2D i ...
 • Návrh optimálních parametrů vícevrstvého keramického ochranného povlaku pro vysokoteplotní aplikace 

  Dohnalík, Petr
  Hlavním cílem této práce bylo stanovení vhodné kompozice ochranného povlaku, skládajícího se z několika různých vrstev konkrétních materiálů, s ohledem na residuální napětí indukované v povlaku v důsledku rozdílných ...
 • Nepřímotopný ohřev vzduchu 

  Beneš, Josef
  Diplomová práce se zabývá nepřímotopným ohřevem vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. V teoretické části práce jsou vymezeny jednotlivé druhy výměníků v závislosti na druhu umístění ve vzduchotechnickém systému, na ...
 • Optimalizace Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou 

  Březina, Michal
  Práce je zaměřena na sestavení matematického modelu Stefanova problému vedení tepla s fázovou přeměnou a následné optimalizační výpočty extremalizující veličiny charakterizující tepelné chování. Práce rovněž obsahuje ...
 • Prediktivní řízení založené na modelu pro aplikaci plynulého odlévání oceli 

  Zemanová, Hana
  V diplomové práci je odvozena rovnice vedení tepla zahrnující fázové a strukturální změny, včetně různých okrajových podmínek, jak po matematické stránce pomocí parciálních diferenciálních rovnic, tak i čistě z pohledu ...
 • Senzor pro měření průtoku 

  Symerský, Tomáš
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části – na část teoretickou a praktickou. Ve své první části pojednává o teorii proudění kapalin a plynů, přenosu tepelné energie a rozdělení senzorů pro měření průtoku pracujících na ...
 • Stefanův problém vedení tepla s fázovou přeměnou a jeho analytické řešení 

  Kesler, René
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým řešením úloh vedení tepla s fázovou přeměnou, které jsou nazvány jako klasický Stefanův problém. Nejprve je odvozena diferenciální rovnice vedení tepla a také je vytvořen matematický ...
 • Tepelné ztráty kotle na biomasu 

  Suchánková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na tepelné ztráty kotle na tuhá paliva, a to především na ztrátu vedením a sdílením tepla do okolí. Pro minimalizaci tepelných úniků stěnami kotle je nutno při návrhu volit materiály s dobrými ...
 • Vytápění bytového domu 

  Zajíček, Václav
  Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala ...
 • Využití uhlíkových kompozitů k pasivnímu chlazení v oblasti kosmického průmyslu 

  Genco, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením využitelnosti uhlíkových kompozitů v oblasti kosmického průmyslu. Cílem práce je posoudit, zda uhlíkové kompozity mohou najít uplatnění i v mechanických systémech pasivní tepelné ...
 • Výběr vhodného uspořádání toku pracovních látek s laminárním režimem proudění v trubkovém chladiči 

  Krobot, David
  Práce se zabývá výběrem vhodného uspořádání toku pracovních látek ve výměníku tepla typu trubka v trubce. V úvodu jsou probrány konstrukční řešení výměníku trubka v trubce. Také jejich vliv na procesní charakteristiky toku. ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...