Now showing items 1-20 of 22

 • Algoritmy odbuzování při řízení asynchronního motoru 

  Mynář, Zbyněk
  V současnosti jsou díky pokroku ve výpočetní a výkonové technice asynchronní motory nasazovány tam, kde bylo dříve možno použít pouze elektromotory jiných typů. Ty obvykle postrádají spolehlivost a nízké pořizovací náklady ...
 • Algoritmy pro řízení asynchronního motoru 

  Hundák, Vladimír
  Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie simulácií rôznych algoritmov riadenia asynchrónneho motora a vzájomné porovnanie ich vlastností. Zaoberá sa taktiež možnosťami konfigurácie náhradného zapojenia na T-článok, -článok ...
 • Analýza chování měniče při řízení PMSM motoru 

  Buchal, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem programového řešení pro mikrokontrolér AURIX TC234 od společnosti Infineon Technologies, které umožní vzorkování signálu s požadavkem na co nejkratší periodu vzorkování a na libovolné ...
 • Bezsnímačové řízení střídavých motorů na platformě STM32 

  Soviš, Jiří
  Práce se věnuje problematice bezsnímačového vektorového řízení synchronního motoru s permanentními magnety v oblasti nízkých otáček. V první části je proveden stručný popis synchronního motoru a nezbytných transformací k ...
 • Diagnostika mezi-závitového zkratu vektorově řízeného PMS motoru pomocí UI 

  Zezula, Lukáš
  Tato práce se zabývá diagnostikou mezizávitových zkratů na vektorově řízeném synchronním motoru s permanentními magnety. Mezizávitové zkraty jsou detekovány pomocí předučené konvoluční neuronové sítě GoogLeNet na základě ...
 • IP core pro řízení BLDC motorů 

  Hráček, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o vektorovém řízení synchronních BLDC a PMSM motorů pomocí FPGA. V první části je popsána základní teorie těchto motorů a jejich řízení. Následně je popsáno vektorové řízení a jeho náležitosti ...
 • Koncepce pracoviště pro měření lineárních motorů 

  Knobloch, Jan
  Diplomová práce pojednává o měření na lineárních motorech. Jedná se o sestavu dvou lineárních strojů na jedné dráze. Jeden je motorem a druhý zátěží. Práce se věnuje jejich matematickému popisu, řízení a měření. Je provedeno ...
 • Model laboratorního pohonu pro výukové účely 

  Januška, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na simulaci laboratorního standu nacházející ho se na ústavu UVEE Vysokého učení technického v Brně, který obsahuje stejnosměrný a asynchronní motor připojených na stejné hřídeli. Součástí práce ...
 • Modelování a simulace vektorového řízení EC motorů v prostředí Simulink 

  Hořava, Jan
  Hlavním cílem této práce je vytvoření modelu elektricky komutovaného motoru s aplikací vektorového řízení v prostředí Matlab – Simulink. Úvodní teoretická část dokumentu je věnována fyzické konstrukci EC motorů. V dalším ...
 • Moderní metody návrhu řídicích systémů s podporou MATLAB/Simulink 

  Válek, Vít
  Obsahem této práce bude představit si nástroje programu MATLAB/Simulink, které umožňují generovat zdrojový kód v jazyce C. Dále bude předvedeno, jak kombinovat zdrojové kódy psané v jazyce C s modely Simulinku a s algoritmy ...
 • Nezávislý nízkonapěťový trakční asynchronní pohon 

  Matucha, Tomáš
  Práce se zabývá vytvořením zpřesněného matematického modelu trakčního pohonu s asynchronním motorem malého jmenovitého napětí (28 V), který je napájen z akumulátorů. Model vytvořený v programu MATLAB – Simulink je složen ...
 • Odhad polohy rotoru PMSM pomocí VF signálu 

  Moravec, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá navržením vektorového řízení na vícefázový synchronní motor s permanentními magnety uvnitř rotoru. V prvních části práce je uvedený popis motoru s potřebnými transformacemi k návrhu regulačních ...
 • Pokročilé řízení stejnosměrného třífázového motoru 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace řídicí jednotky třífázového stejnosměrného motoru, jež bude schopna motor ovládat s ohledem na dosažení maximální účinnosti. Ke splnění tohoto požadavku bude použito vektorové ...
 • Programování mikrokontrolérů c2000 v programu MATLAB/Simulink 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti metody automatického generování kódu, popsat koncept tvorby aplikace ve vybraném prostředí MATLAB/Simulink pro vývojový kit Texas Instruments LaunchPad a vytvořit pro něj aplikaci ...
 • Provoz asynchronního motoru s ohledem na dosažení maximální účinnosti 

  Čech, Jiří
  V první částí této práce je provedeno seznámení s matematických modelem asynchronního motoru. S využitím náhradního zapojení ve tvaru -článku jsou vyjádřeny vztahy pro výpočet velikosti jednotlivých ztrát a celkové účinnosti ...
 • Řídicí jednotka pro BLDC motor 

  Krejčí, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou EC motorů. Jsou zde popsány základní vlastnosti bezkartáčových motorů, jejich principy, způsoby konstrukce a metody snímání polohy rotoru. Zároveň jsou zmíněny běžně používané ...
 • Řízení asynchronních motorů 

  Semerád, Jiří
  První část práce je zaměřena na asynchronní motory. Je zde popsána stavba asynchronního motoru, princip funkce a odvozena momentová charakteristika. Dále je vytvořen matematický model asynchronního motoru v programu ...
 • Řízení BLDC motoru se setrvačníkem 

  Macháček, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá senzorovým řízením BLDC motoru metodou FOC (vektorového řízení). Jako měnič pro BLDC motor je v první části použit měnič od firmy ST Microelectronics, v druhé části je použit měnič vlastní ...
 • Řízení otáček pohonu se synchronním motorem 

  Šatava, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá především metodami řízení synchronních motorů pro použití v elektrických pohonech. V první části práce je vyložena základní teorie synchronního stroje, kde je mimo jiné pojednáno o Parkově ...
 • Řízení trojfázového asynchronního motoru 

  Nekvapil, Jan
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci algoritmu řízení asynchronního motoru pomocí procesoru DSP56F807 od výrobce Freescale. Je zde řešen komplexní návrh, jak aplikovatelného algoritmu řízení, tak i vhodného propojení ...