Now showing items 1-20 of 27

 • Aerodynamický výpočet spalinového traktu parního kotle 

  Faltýnek, Michal
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s teorií, kterou je třeba znát pro výpočet aerodynamických ztrát spalinového traktu parního kotle. Na základě těchto znalostí, výkresové dokumentace a jiných vstupních parametrů stanovit ...
 • Analýza aerodynamického hluku počítačů 

  Zouhar, Lukáš
  Předložená práce se zabývá diskusí na téma snižování hluku počítačů se zaměřením na aerodynamický hluk chladících ventilátorů. Možností snižování hluku počítačů optimalizačními opatřeními u ventilátorů, používáním pryžových ...
 • Analýza konstrukce části elektrického stroje 

  Fodor, Viktor
  Táto práca sa zaoberá optickou diagnostikou časti elektrického motora využitím 3D skenera. Popisuje konštrukciu elektrických asynchrónnych motorov, ich tepelné straty a možnosti chladenia ako aj chladiace systémy, ktoré ...
 • Automatický systém centrální cirkulace vzduchu 

  Nedoma, Pravoslav
  Projekt se zabývá návrhem a realizací zařízení pro ovládání systému centrálního větrání a distribuce vzduchu. Řídící jednotka vyhodnocuje kvalitu vzduchu v obytných místnostech a zajišťuje automatickou výměnu vzduchu. Pro ...
 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Chladicí okruh pro formulový motor 

  Bastl, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na návrh chladicího systému motoru vozu formulového typu. Cílem je seznámit se s chladicími systémy vozů Formula Student/SAE a pravidly soutěže. Na základě známého motoru zjistit počáteční ...
 • Hluk a vibrace u vzduchotechnických zařízení 

  Libřický, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů hluku ve vzduchotechnice a možnostech jejich technického snižování. Text obsahuje stručný výčet zdrojů hluku. Důkladněji popisuje pouze hlavních z nich, kterými jsou ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Partlová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti VENTILÁTORY, s.r.o. v letech 2013–2017. Pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy je zhodnoceno vnitřní a vnější prostředí společnosti a její finanční ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Měření teplotních polí v elektrických strojích 

  Dostálek, Martin
  Diagnostika teploty je jednou z nejdůležitějších oborů. Setkáváme se s ní v běžném životě, ale velmi důležitá je pro všechna odvětví průmyslu. Jedná se o měření zjišťující okamžitý stav měřeného objektu. Kontaktní měření ...
 • Model pro určení směrovosti šíření zvuku 

  Zdvyhal, Marian
  Tato diplomová práce řeší vytvoření výpočtového modelu šíření zvuku pro určení hladiny akustického tlaku v okolí vícebodového zdroje hluku s ohledem na směrové vyzařování jeho jednotlivých prvků (kompresor a ventilátor). ...
 • Model proudění chladicího média v elektrickém stroji 

  Potyš, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech chlazení asynchronních strojů s využitím simulace v programu ANSYS Workbench. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou proudění chladícího média ventilátorem a ...
 • Možnosti uplatnění aditivních technologií při přímé výrobě slévárenských forem 

  Herzán, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o výrobě slévárenských forem za využití aditivních technologií. Nejprve jsou v práci uvedeny aditivní technologie, které jsou rozděleny podle organizace ASTM (American Society for Testing and ...
 • Návrh pohonu oběžného kola ventilátoru pro dozrávací komoru 

  Dvořáček, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu radiálního ventilátoru se svislou osou rotace oběžného kola, který je určený pro dozrávací komoru. V úvodní části jsou stručně popsány druhy, části a princip fungování ...
 • Optimalizace vzduchotechniky zimního stadionu 

  Zach, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena na tři části: teoretická, výpočtová část a experimentální měření. V teoretické části je podrobně rozebrána problematika vlhkého vzduchu a vzduchotechnika na zimních stadionech. Ve výpočtové ...
 • Pokročilé uplatnění BIM při návrhu stavebních objektů 

  Nováček, Michal
  Práce se zabývá informačním modelem budovy (BIM) a jeho pokročilým využitím ve stavební praxi. Konkrétním tématem je využití BIM modelu pro stanovení tlakových ztrát na vzduchotechnickém potrubí. V rámci práce je zpracována ...
 • Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Veis, Samuel
  Tato práce se zabývá návžením a realizací pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin ventilátorů, elektrických strojů a jiných elementů. Práca obsahuje rozsáhlou rešeržní část ohledem vzduchotechnické problematiky. ...
 • Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC 

  Hubálek, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou výukového modelu vzduchové levitace a jeho následnou regulací. V teoretické části je uveden popis a princip programovatelného automatu firmy B&R Automation. V další části jsou popsány ...
 • Snížení hluku počítače záměnou vzduchového chlazení za chlazení kapalinové 

  Daněk, Petr
  Předložená bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení hluku počítačů se zaměřením na náhradu chlazení PC komponent pomocí ventilátorů za chlazení kapalinové. Kromě toho se práce zabývá možnostmi redukce hluku na základě ...
 • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

  Vrána, Jan
  Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...